Vi arbejder dagligt for at skabe effektivitet, kvalitet og værdi

Samlingen af administrative driftsopgaver i Statens Administration betyder en mere effektiv opgaveløsning af højere kvalitet.

Større effektivitet med standardisering

I Statens Administration har vi udviklet en procesbaseret organisering, som sikrer mere effektiv ressourceanvendelse. For hver eneste driftsopgave er der fastlagt en standardproces for, hvordan opgaven løses. Standardiseringen ligger også i, at medarbejderne specialiseres i få processer i stedet for mange. Organiseringen betyder blandt andet, at hver kunde bliver betjent af specialiserede teams frem for af en enkelt medarbejder. Dette bidrager til mere standardiserede services, som i højere grad sikrer en robust og effektiv opgavevaretagelse.

Der har været store økonomiske og kvalitative stordriftsfordele ved at samle og standardisere administrative opgaver på tværs af staten i Statens Administration.

Højere kvalitet med specialisering

Centraliseringen af administrative opgaver har også betydet en øget specialisering og opbygning af kompetencer, der bidrager til en højere kvalitet i opgavevaretagelsen. Med den procesbaserede organisering bliver medarbejderne nemlig eksperter på hvert deres område.

I forlængelse heraf har Statens Administration fokus på automatisering af standardprocesserne via udvikling af robotteknologi. Denne teknologi vurderes at være forbundet med et stort effektiviseringspotentiale, som på relativt kort sigt kan realiseres. Robotterne udfører allerede nu en række manuelle opgaver, så vores medarbejdere kan udnytte deres tid på opgaver som kræver deres faglighed. Hertil kommer, at robotterne også bidrager med en højere kvalitet, da de er med til at reducere menneskelige fejl.

Mere værdi med centralisering

Samlingen af administrative opgaver i Statens Administration har udover en mere effektiv opgaveløsning og højere kvalitet desuden haft afledte effekter på kundesiden i form af frigørelse af ledelsesmæssig kapacitet til kerneopgaven lokalt.

Med andre ord: når Statens Administration løser løn- og regnskabsopgaver på vegne af statslige institutioner - så de i stedet kan fokusere på deres kerneopgave - er vi med til at skabe mest mulig værdi for danskernes skattekroner.