Regnskabsinstruks for Statens Administration som shared service-center

Regnskabsinstruksen beskriver bl.a. Statens Administrations varetagelse af de regnskabsopgaver, som Statens Administration løser for kunderne.

Instruksen er udarbejdet med udgangspunkt i Finansministeriets bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v. §§ 20-23 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser.

Instruksen er begrænset til alene at beskrive Statens Administrations regnskabsmæssige organisation, tilrettelæggelsen af de regnskabs- og lønopgaver m.v., som Statens Administration varetager for kunderne samt Statens Administrations it-anvendelse i forbindelse med denne regnskabsføring, herunder sikkerhedsforhold m.m.

Instruksen indeholder også oplysninger om ansvars- og kompetencefordeling og de regelsæt, som Statens Administrations medarbejdere skal følge ved udførelse af de regnskabsopgaver, der udføres for Statens Administrations kunder.

Regnskabsopgaver vedrørende Statens Administrations eget regnskab er underlagt og udføres i henhold til bestemmelserne i regnskabsinstruksen for Statens Administration.

I de tilfælde, hvor instruksen indeholder oplysninger om opgaver, der skal udføres af de enkelte kunder, er det sket for at give et samlet billede af opgavevaretagelsen. Det forudsættes, at de beskrevne opgaver, som skal udføres af kunderne, også vil fremgå af de enkelte kunders regnskabsinstrukser.

 

Læs mere om reglerne for udarbejdelse af regnskabsinstrukser på Økonomistyrelsens hjemmeside