Lønportal

Oversendelsen af lønordrer fra kunderne til Løn sker via en blanketløsning kaldet Lønportalen og indeholder en systemunderstøttet 2. godkendelse af blanketterne. Adgangen til blanketløsningen kræver en virksomheds digitale signatur.

Lønportalen giver stor sikkerhed i oversendelsen, idet der er en systemunderstøttet funktionsadskilt kontrol. Derudover er der krav om virksomhedens digitale signatur for at kunne tilgå Lønportalen samt en særskilt oprettelse som 2. godkender for at få adgang til at oversende til Statens Administration. 

Blanketterne importeres direkte fra Lønportalen til lønarkivet i Løn.

Statens Administration behandler ingen lønindberetninger modtaget på anden måde end via Lønportalen. Statens Administration kan ikke fravige denne proces uanset årsagen til, at der er problemer hos kunden med at få indberettet og/eller godkendt lønordrer i Lønportalen.

Blanketter i Lønportalen

Alle lønblanketter har ”Løn:” foran blanketnavnet. (Blanketterne til Refusion har "Refusion" foran blanketnavnet).

På lønblanketter angives hvilken afleveringsfrist, der er på blanketten. Dvs. om blanketten hører til den almindelige afleveringsfrist på 5 dage eller til den forkortede afleveringsfrist på 2 dage. Blanketterne til aconto og lønstandsning har i sagens natur ingen afleveringsfrist. Find de konkrete afleveringsfrister, som fremgår af lønkalenderen.

Vi har forsøgt at beskrive den bedst mulige anvendelse af de enkelte lønblanketter i oversigten nedenfor. Vi håber, at oversigten har værdi og vi vil meget gerne have tilbagemeldinger, hvis I har kommentarer eller gode forslag.

Oversigt over lønblanketter - afleveringsfrist for blanket hos Statens Administration og anvendelse

 Blanketnavn  Afleveringsfrist/sagsbehandling  Anvendelse
 Løn: Acontoudbetaling  Sagsbehandles dagligt Anmodning om aconto. Skal indsendes efter en lønkørsel, hvis der er behov for udbetaling inden næste lønudbetaling
 Løn: Afregning af ferie  Senest 2 dage før lønkørslen Indberetning ifm. fratrædelse til brug for beregning af feriegodtgørelse
 Løn: Anmeldelse af fratrædelse  Senest 5 dage før lønkørslen Indberetning af sidste dag med ifm. fratrædelse, fratrædelsesårsag og fratrædelsesgodtgørelse
*) Benyttes ikke af kunder, som anvender Statens HR/HR-sag
 Løn: Indberetning af fastløntræk  Senest 5 dage før lønkørslen Indberetning af oplysninger til brug for træk i lønnen af fx kontingenter.
 Løn: Indberetning til FRAV  Senest 5 dage før lønkørslen Indberetning af fraværsoplysninger til brug for statistik. Anvendes ikke til reguleringer i lønudbetalinger
 Løn: Indhent skyldige beløb  Sagsbehandles dagligt Angivelse af, hvordan et skyldigt beløb skal håndteres
 Løn: Andre indberetninger  Senest 5 dage før lønkørslen Kan bruges til indberetning af alt andet end det, som skal indberettes på de øvrige blanketter. Typisk ændringer til lønnen på allerede oprettede medarbejdere. Bemærk, at der skal skelnes mellem Refusion og Løn
*) Benyttes kun delvist af kunder, som anvender Statens HR/HR-sag
 Løn: Fejlmelding af lønindrapportering  Senest 5 dage før lønkørslen.  Indberetning af SAM-fejl, som kunden finder efter en lønudbetaling. Bemærk, at der skal skelnes mellem Refusion og Løn.
 Løn: Lønstandsning  Sagsbehandles dagligt Anmodning om standsning af en lønudbetaling. Skal indsendes efter en lønkørsel og senest dagen før lønudbetalingen. Hvis den indsendes dagen før lønudbetalingen, bør lønteamet kontaktes pr. tlf. for at sikre sagsbehandlingen
Løn: Masseindberetning generelt Senest 5 dage før lønkørslen Indberetning af mange ens typer. Der skal vedhæftes et regneark i et format, som kan masseindberettes eller kopieres til en skabelon, som kan masseindberettes i HR-Løn.
Løn: Omposteringer i SLS Senest 5 dage før lønkørslen Anvendes til omposteringer af løn via SLS
Løn: Oprettelse af ny medarbejder Senest 5 dage før lønkørslen Indberetning af alle relevante oplysninger ifm. oprettelse af en nyansat medarbejder. Relevant dokumentation skal vedhæftes. *) Benyttes ikke af kunder, som anvender Statens HR/HR-sag
Løn: PENSAB Sagsbehandles løbende Indberetning af oplysninger til brug for ajourføring i PENSAB. Sagsbehandlingen er ikke afhængig af afleveringsfrist eller lønkørsler.
Løn: Udbetaling af særlige feriedage Senest 2 dage før lønkørslen Indberetning af antal ikke afholdte særlige feriedage, som skal udbetales efter udgangen af april måned.
Løn: Udbetaling af tillæg Senest 5 dage før lønkørslen Indberetning af engangs- og/eller varige tillæg. Kan med fordel benyttes til indberetning ifm. lønforhandlinger på flere medarbejdere *) Benyttes ikke af kunder, som anvender Statens HR/HR-sag
Løn: Ændringer af medarbejderoplysninger Senest 5 dage før lønkørslen OBS! SAM anbefaler, at blanketten "Løn: Andre indberetninger" benyttes i stedet for *) Benyttes ikke af kunder, som anvender Statens HR/HR-sag

%MCEPA