Løn årsafslutning 2023

På denne side findes frister samt øvrige opmærksomhedspunkter for årsafslutningen 2023.

Lønkalender

Bemærk, at afleveringsfristen til 1. lønkørsel i januar 2024 er den 29. december 2023.

Skattekort

SKAT sender automatisk et nyt skattekort til lønsystemet, når der sker ændringer som følge af ændret forskudsangivelse, nye restancer mv. Frikortet bliver opdateret af SKAT efter hver lønudbetaling.

Frivillig forhøjelse af trækprocent

Medarbejdere kan én gang årligt anmode arbejdsgiveren om en forhøjelse af trækprocenten. Da eSkattekortet bliver indlæst automatisk, opfordres til, at medarbejderne kontrollerer deres skatteoplysninger.

Oplysningssedler

Der udsendes ikke oplysningssedler. Medarbejderne kan se oplysningspligtige beløb i deres personlige skattemappe på www.skat.dk.

Skatteår og indkomstår 2023 og 2024

Som hovedregel gælder det, at det er udbetalingstidspunktet, der afgør hvilken trækprocent og hvilket fradrag, der bruges.

Alt, der udbetales i januar 2024, vil som udgangspunkt indgå i medarbejderens A-indkomst i 2024, også selvom beløbet f.eks. vedrører merarbejde for december 2023.

Bemærk dog: Hvis der skal ske udbetaling i 1. eller 2. lønkørsel i januar 2024 til medarbejdere fratrådt i 2023 med nedenstående afgangsårsager (AKKO), vil beskatningen ske i 2023, selvom udbetalingen sker i 2024. Evt. udbetalinger til samme gruppe af medarbejdere senere end i januar, vil blive beskattet i det nye år.

Hvis der skal ske udbetaling til ovennævnte fratrådte medarbejdere, hvor der skal ske beskatning i 2024, vil det være en fordel at vente med udbetalingen til efter januar måned.

Afgangsårsager (AKKO 14-16 og 32):

 • Alder
 • Ansøgt eller uansøgt afsked pga. sygdom
 • Dødsfald
 • Anden beskæftigelse, tjenestefrihed
 • Disciplinærforseelse
 • Bevillingsmangel
 • Ansøgt eller uansøgt andet
 • Diverse grupper af medarbejdere med løsere tilknytning til ansættelsesstedet
 • Orlov/tjenestefrihed uden løn, med og uden lønanciennitet
 • Geografisk flytning af arbejdsplads
 • Intern turnus
 • Uddannelsesorlov uden løn
 • Tjenestefri uden løn til pasning af syge børn og nærtstående
 • Anden orlov uden løn
 • Barselsorlov mv. uden løn


Såfremt medarbejdere ved en fejl først får et beløb udbetalt i 2024, der skulle have været udbetalt i skatteåret 2023, kan dette ændres i lønsystemet indtil den 22. januar 2024. Dvs. at indberetningen skal være Statens Administration i hænde senest den 15. januar 2024. Det betyder dog samtidigt, at alle løndele, som i denne lønkørsel er dateret i 2023, vil indgå i skatteåret 2023. Det anbefales derfor at undersøge, om der er andre løndele dateret i 2023 til lønkørslen, som ikke skal beskattes i 2023. Hvis det er tilfældet, kan det være en fordel at vente med indberetning af det, der ikke skal beskattes i gammelt år, så der undgås manuelle rettelser.

VIGTIGT: Vær opmærksom på, at skatteåret skal påføres lønbilaget ved indsendelse, hvis beløbet skal vedrøre medarbejderens skatteår 2023. Angivelsen skal ske i kommentarfeltet.

Finansår 2023 og 2024

Skatteår og finansår følges ikke nødvendigvis ad. Lønbilag, der indrapporteres i lønsystemet med dato i tidligere år, vil til og med 2. lønkørsel i januar 2024 blive udgiftsført i regnskabet/finansåret for 2023. Eksempelvis vil merarbejde, som vedrører december 2023, og som udbetales i januar 2024, indgå i medarbejderens A-indkomst i 2024, men lønudgiften vil belaste finansåret 2023.

Afleveringsfristen for lønbilag i finansår 2023 er den 15. januar 2024.

Det er meget vigtigt, at alle lønbilag, der vedrører 2023, og som skal udgiftsføres i 2023, afleveres til tiden, så regnskabet bliver så korrekt som muligt. Evt. forsinkelser vil medføre manuelle rettelser uden om lønsystemet.

Feriepengehensættelse 2023

I forbindelse med hensættelse af feriepenge foretager Statens Administration beregning af feriepengeforpligtelsen for de kunder, som ønsker dette. Opgørelsen skal godkendes af institutionen senest i periode 13.1 (som lukker den 31. januar 2024). Derudover skal institutionen, inden periode 13.1 lukker, anmode deres regnskabsteam om at bogføre eventuelle differencer på dette.

Beregningen skal bestilles ved Statens Administration senest den 2. januar 2024.

Vær opmærksom på frister vedrørende refusion - se oversigt her