Håndtering af persondata

Som led i den daglige opgavevaretagelse indsamler og behandler Statens Administration en række personoplysninger. Som registreret har du særlige rettigheder, når vi behandler persondata om dig.

Statens Administrations behandling af personoplysninger

Statens Administration modtager og behandler personoplysninger som led i varetagelsen af sine myndighedsopgaver som offentlig myndighed.

Statens Administration behandler f.eks. personoplysninger i forbindelse med:

 • Lønudbetaling til ansatte i staten
 • Personaleadministration for statslige institutioner
 • Udarbejdelse af regnskab for statslige institutioner
 • Bogholderi for statslige institutioner

I disse situationer behandler Statens Administration personoplysninger i rollen som databehandler på vegne af de pågældende dataansvarlige statslige myndigheder/institutioner.

Derudover behandler Statens Administration personoplysninger i forbindelse med varetagelsen af den statslige fleksjobordning og den statslige barselsfond (TMO – De Tværministerielle Ordninger). Statens Administration er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, der finder sted i forbindelse med behandlingen af anmodninger om refusion fra de institutioner, der er omfattet af den statslige fleksjobordning og den statslige barselsfond.

De personoplysninger der behandles omfatter almindelige personoplysninger, følsomme personoplysninger og oplysninger om CPR-nummer. Det retlige grundlag for behandlingen findes i Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere, Bekendtgørelse om Barselsfonden, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e) og artikel 9, stk. 2, litra f) samt databeskyttelseslovens § 11.

Cookies og nyhedsbreve

Når du som borger besøger Statens Administrations hjemmeside, anvendes der cookies til statistiske formål med henblik på at skabe et overblik over, hvor mange besøgende der er på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden der besøges. Du har som bruger mulighed for at klikke ”Nej tak til cookies til statistik”, hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger indsamles.

For at kunne modtage Statens Administrations nyhedsbreve, skal du tilmelde dig via e-mail, så nyhedsbrevet automatisk kan sendes til dig. Når du tilmelder dig et nyhedsbrev, indsamles kun oplysningen om din e-mailadresse. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og således blive slettet fra listen over modtagere.

Læs mere om Statens Administrations brug af cookies

Hvor stammer oplysningerne fra?

Oplysningerne stammer fra de statslige institutioner, som Statens Administration udfører opgaver på vegne af.

Er der andre modtagere af dine oplysninger?

Statens Administration vil i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre offentlige myndigheder. Overførslen vil dog være begrænset til kun at være de personlige oplysninger, som behandles som led i udøvelsen af offentlig forvaltning.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Statens Administration opbevarer og behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen. På nogle områder er der også fastsat en nærmere lovbestemt frist for, hvor længe personoplysningerne skal opbevares. I de tilfælde er der således ved lov taget stilling til, hvor længe der er et formål med at opbevare og behandle personoplysningerne.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Sikkerhed

Statens Administration har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

Vær opmærksom på, at fremsendelse af almindelig e-mail til Statens Administration ikke sker krypteret. Du bør derfor f.eks. bruge Digital Post eller anden sikker forbindelse, hvis du vil sende oplysninger, som bør beskyttes; det kunne f.eks. være oplysninger om private forhold, CPR-nummer eller lignende.

Dine rettigheder

Du har som registreret en række rettigheder i forhold til den behandling af dine personoplysninger, hvor Statens Administration er dataansvarlig. Disse omfatter:

 • Ret til indsigt i dine personoplysninger
 • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
 • Ret til sletning af dine personoplysninger
 • Ret til begrænsning af behandling dine personoplysninger
 • Ret til dataportabilitet
 • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at der eksisterer undtagelser til disse rettigheder, hvorfor du ikke altid vil kunne gøre brug af dine rettigheder. Dette skyldes, at Statens Administration som offentlig myndighed i mange tilfælde behandler personoplysninger som led i sin myndighedsudøvelse.

Anmodning om udøvelse af rettigheder

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du som udgangspunkt sende din anmodning til den statslige myndighed/institution, som du er ansat hos, såfremt anmodningen vedrører følgende opgaver, som Statens Administration varetager på vegne af statslige myndigheder/institutioner:

 • Lønudbetaling til ansatte i staten
 • Personaleadministration for statslige institutioner
 • Udarbejdelse af regnskab for statslige institutioner
 • Bogholderi for statslige institutioner

Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i relation til de behandlinger af personoplysninger Statens Administration varetager i forbindelse med den statslige fleksjobordning og den statslige barselsfond (TMO – De Tværministrielle Ordninger), eller i relation til andre behandlinger af personoplysninger hvor Statens Administration er dataansvarlig, skal anmodningen sendes til Statens Administration. Du opfordres til at sende anmodningen digitalt via e-boks.

Se vejledning for indsendelse af anmodning om indsigt via e-boks (pdf)

Såfremt du ikke er bruger af e-boks kan anmodningen sendes pr. brev til:

Statens Administration
Arsenalvej 33
9800 Hjørring

Rådgivning om behandling af dine oplysninger

Du er velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (som er fælles for Finansministeriet), hvis du ønsker vejledning om dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du har øvrige spørgsmål til vores databehandling.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) ved hjælp af nedenstående oplysninger:

Databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger:

E-mail: dpo-fm@statens-it.dk

Ved brev:
Statens It
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Lautruphøj 2
2750 Ballerup

Klagemulighed

Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet over Statens Administrations behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger er:

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Ved brev:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 3319 3200