SAMmentænkte løsninger 2021-2025

Statens Administration står over for det næste store skridt – og det tager vi frem mod 2025 med denne strategi. Vores ambition er, at Statens Administration i 2025 kan varetage og effektivisere endnu flere og større administrative opgaver på tværs af den offentlige sektor. Det kræver, at vi både plejer fundamentet, udvikler forretningen og er en spændende arbejdsplads.

Vi skal tilbyde kunderne relevante løsninger ved at dygtiggøre og nyttiggøre os. Vi skal derfor på udvalgte områder gøre os til faglige eksperter, der formidler og omsætter relevant viden til brug for opgavevaretagelsen og til gavn for kunderne.​

Den røde tråd hos Statens Administration er naturligvis orange – Statens Administrations logofarve – og løber igennem hele strategien for at illustrere, at løsningerne skal findes i helheden og i sammenhængen mellem indsatsområderne. Vores strategi er ambitiøs, realistisk og velunderbygget.​

Tre strategiske pejlemærker

​Strategien er bygget på et fundament af sikker og effektiv drift og skal sikre understøttelse og videreudvikling af fundamentet fremadrettet. Sikker og effektiv drift er derfor en underliggende præmis for strategiens pejlemærker og indsatsområder – og for vores muligheder for at indfri nye mål.​

Pejlemærker2.png

Indsatsområde 1: Flere opgaver i dybden og bredden​

Det betyder, at vi både stræber efter at ændre på opgavesplittet og påtage os helt nye administrative opgaver for nuværende kunder.

Hvorfor er det vigtigt?

Fordi vi med samlingen af administrative opgaver skaber den nødvendige volumen for fortsat relevant udvikling af det administrative område på tværs af den offentlige sektor. Vi samler de fornødne kompetencer og sikrer faglig specialisering i opgavevaretagelsen, for på den måde opnår vi højere kvalitet og effektivitet. Det kræver, at vi kan levere attraktive ydelser af høj kvalitet.

Hvad gør vi?

 • Vi overtager flere af de opgaver, kunderne selv løser i dag, dér hvor det skaber værdi på tværs af kunderne.
 • Vi påtager os nye opgaveområder med afsæt i vurdering af hensigtsmæssigheden i det nuværende opgavesplit til kunderne.
 • Vi sammentænker udviklingen af eksempelvis nye systemløsninger og muligheden for nye opgaveområder.​

Indsatsområde 2: Øget digitalisering​

Det betyder, at vi sætter strøm til flere og flere interne såvel som eksterne manuelle processer ved brug af eksisterende og ny teknologi.

Hvorfor er det vigtigt?

Fordi vi med digitalisering ved ny teknologi genererer grundlag for bedre løsninger, så vi i endnu højere grad kan frigøre tid til værdiskabelse for kunderne og varetagelse af nye opgaver. Det kræver, at vi er proaktive på den digitale udvikling inden for vores kerneområde.

Hvad gør vi?

 • Vi optimerer eksisterende såvel som nye administrative arbejdsgange og fjerner dobbeltadministration.
 • Vi muliggør dataanalyse og omsætter til effektive og gennemtænkte løsninger.
 • Vi nyttiggør nye teknologier på administrative opgaver.​

Indsatsområde 3: Samling af faglig ekspertise

Det betyder, at vi skal være fageksperter på udvalgte områder og hver dag arbejde for at udbrede og omsætte relevant viden til vores kunder.

Hvorfor er det vigtigt?

Fordi vi på den måde fortsat kan skabe værdi i den offentlige sektor. Det kræver, at vi samler, vedligeholder og tilbyder ekspertkompetencer inden for udvalgte fagområder, hvor det i særlig grad er svært at opretholde og vedligeholde kompetencerne lokalt.

Hvad gør vi?

 • Vi omsætter vores viden, og dermed nyttiggør og tilpasser den til kundernes behov.
 • Vi gør os til epicenter for kompetencer inden for vores område, så vi med vores overblik kan understøtte vores kunder på relevant vis og danne grundlag for stadig nytænkning og forbedring af opgaveløsningen.
 • Vi tilbyder nye ydelser med afsæt i vores erfaring og faglighed.​

Analyse- og transitionsf​​okus

Et analyse- og transitionsfokus er et middel til at nå et mål på den anden side af 2025; nemlig muligheden for på sigt at udvide kundeporteføljen i større omfang.

Statens Administration skal i 2025 således have kendskab til, og være i stand til at udvikle, de løsninger, der er attraktive og nødvendige, når det gælder værdiskabelse også hos fremtidige kunder og i forlængelse heraf være i stand til at tilbyde helhedsorienterede løsninger.

I indeværende strategiperiode vil et fokus på analyse og transition betyde:
 • Analysefokus: Afdækning af potentialer og sikring af fremtidigt grundlag for vækst.
 • Transitionsfokus: Udvikling og afprøvning af en standard for overtagelse og implementering af nye kunder og opgaver.
Statens Administration skal herved være gearet til professionelt og sikkert at kunne tilbyde standardiserede løsninger for endnu flere kundesegmenter end i dag.