Feriepenge

Når der søges feriepenge på en medarbejder, der er fratrådt, skal feriepengene søges som efterreguleringer i de kvartaler de reelt er optjent.

Refusion vedrørende feriepenge skal søges på optjeningstidspunktet.

Ved fratrædelse af en fleksjobber, ydes der kun refusion for de feriepenge, der er optjent i det pågældende kvartal.

Institutionen kan efterregulere de øvrige optjente feriepenge 14 måneder bagud i de kvartaler de reelt er optjent, i henhold til reglerne herom.

Er der tale om en fleksjobber, som er ansat efter 5. juli 2006, er der loft for den lønudgift, der ydes refusion for. På maksimal lønudgift må maksimum ikke overskrides.

Se satserne for maksimal lønudgift

Finansministeriet har truffet en afgørelse, der præciserer reglerne for refusion af feriepenge.

Afgørelsen slår fast, at refusion vedrørende feriepenge skal søges på optjeningstidspunktet.

I den pågældende sag søgte institutionen refusion til efterbetaling af ikke afholdt ferie til en fratrådt medarbejder. Finansministeriet fastholdt, at institutionen skulle have søgt refusionen på optjeningstidspunktet.