Fleksrefusion

Refusionen på den statslige Fleksjobordning afhænger af medarbejderens ansættelsesdato. Beregningsgrundlaget til Fleksjobordningen skal fratrækkes den refusion, der gives fra kommunen.

Refusionssatsen afhænger af, hvornår personen er ansat i fleksjobbet. Refusion udbetales til institutionens NemKonto.

Personens ansættelsestidspunktRegler for tilskud
Før 1. april 2002 100 procent af beregningsgrundlaget
1. april 2002 - 4. juli 2006 50 procent af beregningsgrundlaget
5. juli 2006 - 31. december 2012

50 procent af beregningsgrundlaget opgjort indenfor følgende maksimum på lønudgiften:

Maksimal lønudgift (kr./kvartal)

 • År 2024: 147.047
 • År 2023: 142.488
 • År 2022: 138.742
 • År 2021: 137.097
 • År 2020: 134.408
 • År 2019: 131.773
Efter 1. januar 2013

Kommunen udbetaler flekslønstilskud direkte til den fleksjobansatte medarbejder. Dette flekslønstilskud skal derfor hverken indregnes i lønudgiften eller fradrages i beregningsgrundlaget.
Institutionerne udbetaler kun løn for det antal timer, den fleksjobansatte er beskæftiget i institutionen.
Statens Administration bevilger 50 procent af de faktiske lønudgifter opgjort indenfor følgende maksimum på lønudgiften:
Maksimal lønudgift (kr./kvartal)

 • År 2024: 147.047
 • År 2023: 142.488
 • År 2022: 138.742
 • År 2021: 137.097
 • År 2020: 134.408
 • År 2019: 131.773
 • År 2018: 129.189

Faktisk lønudgift ÷ visse løndele ÷ evt. andre lønrefusioner og tilskud
= beregningsgrundlaget 

Løndele, der ikke kan medregnes, omfatter over-/merarbejdsbetaling, engangstillæg/vederlag, rådighedstillæg, bidrag til fleksjobordningen eller løn under ferie, der ikke er optjent i fleksjobbet.

Andre refusioner og tilskud, som skal fradrages, opgøres som summen af den refusion mv., I har modtaget fra andre. Det vil fx sige refusion fra kommunen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, syge-og barselsdagpenge eller refusion og løntilskud, I har modtaget efter anden lovgivning.

Den andel af beregningsgrundlaget, der refunderes, afhænger af, hvornår personen er ansat i fleksjob.

Ansøgning om refusion

Ansøg om refusion digitalt på fleksbarsel.dk

Hvis du skal søge for en statsinstitution, skal du vælge blanketten fleksjob-refusionsanmodning-statsinstitution.

Hvis du skal søge for en tilskudsmodtager, skal du vælge blanketten fleksjob- refusionsanmodning ikke-statslige institutioner.