Registerprint i SLS

I denne vejledning får du hjælp til at læse et registerprint

I starten på et registerprint, finder du hovedet på registret, som indeholder:

 • Styrelse
 • Navnet på din institution
 • Hvilken printtype du har valgt
 • Institutionens gruppenummer (SLS-ID)
 • Løngeneration og lønkørsel
 • Lønnummeret
 • Miljø
 • Udskrivningsdato
 • Navn på lønnummer
 • Hvilken personkode, der har udskrevet printet

 • Styrelsen kan være 4 (SLS) Moderniseringsstyrelsen eller 5 (SP) Statens Pensionssystem
 • Printtypen kan være Registerprint eller Totalprint (jf. afsnit 6)
 • Løngeneration/kørsel vil stå som Aktuel, hvis der ikke er valgt en anden 
 • Miljø kan være ProdDrift eller Løntest. ProdDrift betyder at det er det gældende register, Løntestmiljøet kan indeholde data, der ikke er indberettet, men som du blot vil teste af

 

Teksten på printet skal læses vandret og er opdelt på samme må og i samme rækkefølge, som de vinduer, der ligger i billedet ’Ansættelsesforhold’. Overskriften på registerprintet vil svare til navnet på vinduet.

I det følgende beskrives kort hvad du finder i grundoplysninger, løndele, øvrige oplysninger og faste felter.

 

Grundoplysningerne på registerprint svarer til de oplysninger du kan finde i vinduet ’Ansættelsesforhold’

Oprykning

Næste oprykningsdato kan kun ses, hvis der forekommer automatisk oprykning for personen

Overenskomst

Oplysningerne i Overenskomst svarer til de oplysninger du kan finde i vinduet Overenskomst. Oplysningerne vedrører den ansattes ansættelsesforhold

Kontering

I kontering kan du se et overblik over hvordan den ansattes løn bliver konteret. Når der anvendes afvigende kontering, vil den procentdel, der er indberettet blive konteret på den afvigende kontostreng. Den resterende del vil blive konteret på den kontostreng, der er indberettet i ’Kontering’.

Statistikoplysninger

Statistikoplysningerne indeholder de oplysninger, der videreformidles til Danmarks Statistik og andre myndigheder fx til ISOLA. Derudover kan du her finde andre oplysninger om ansættelsesforholdet fx om det er efter det sociale kapitel, eller de officielle stillingsbetegnelser til ansatte over lønramme 37.

I det omfang, der er indberettet i felterne vil de blive vist på registerprintet. DS-ans.vilkår benyttes ikke pt. På Totalprintet vil der forekomme Felter DISCO 4 -10 som heller ikke benyttes pt.

PENSAB

I PENSAB kan du læse de data, der er relevante for de tjenestemænd, der skal have beregnet pension i Pensionsaldersberegningssystemet.

Afgang

I Afgang kan du finde de afgangsårsager, der fortæller hvorfor en ansat er sat i afgang og de tilhørende aktionskoder.

På løndelene kan du se

 1. Hvilken løndel der er tale om
 2. Fra-dato og til-dato
 3. Løndelsfelter, der skal læses over henholdsvis 3 linjer for løbende løndele og 2 linjer for engangsløndele.

Løbende løndele

Løbende løndele startes på en dato og kører videre indtil der sættes en stop-dato

I eksemplet kan du se at pensionsprocenten i felt 6 og kreditorkoden står på 2. linje på registerprintet

De disponible felter anvendes pt. ikke.

Engangsløndele er løndele, der skal indberettes hver gang de skal udbetales eller trækkes.

I eksemplet kan du se at løndelsfelterne står i første linje og den afvigende kontering for engangsløndelen står i anden linje

Afvigende løndelskontering

Når der anvendes afvigende kontering på en løndel, vil den procentdel, der er indberettet blive konteret på den afvigende kontostreng. Den resterende del vil blive konteret på den kontostreng, der er indberettet i ’Kontering’.

I dette eksempel vil alt (100 pct.) hvad der indberettes på løndel 5037 på præcis denne medarbejder blive konteret efter denne afvigende løndelskontering

Skatteløndele
Viser den ansattes skatteforhold. Herunder 4 eksempler på forskellige skatteforhold, dansk skat, grønlandsk skat, færøsk samtidighedsskat samt skattefritagelse

Restancer

Anvendes ikke, idet opkrævning af offentlige restancer er overgået til SKAT.

IA-pension

Her kan du se de individuelt afregnede pensioner fx kapital- og ratepensioner.

Øvrige oplysninger består af andre oplysninger, der kan have betydning for ansættelsesforholdet.

Kaldenavnet kan anvendes frit.
Stilling kan anvendes og udskrives som titel på lønsedlen, hvis ikke der findes en passende STIKO (stillingskode)
Pengeinstitut regnr. og kontonr. anvendes, når medarbejderen ikke har NemKonto eller ønsker lønnen overført til en anden konto end NemKonto.
Fast månedlig overførsel kan ikke længere benyttes.

Adresser

Der er mulighed for at anvende 3 forskellige adresser pr. medarbejder. Øverst kan du se hvilken adresse der benyttes.

Erindring

Du kan se hvilke erindringer/påmindelser, der er indberettet på personen.

 

Faste felter indeholder data, der er relevante for lønberegning og rapportering. Generelt gælder at disse felter ikke er datostyrede. 

De faste felter er opdelt i forskellige grupperinger fx arbejdstid, datofelter, indikatorer, eIndkomstfelter, feriefelter, felter til pensionsbidrag og statistik samt opsummeringer til skat.

Det gælder overalt på registerprintet, at hvis der ikke er indberettet noget, vil overskriften fra vinduet ikke være på registerprintet.

Udover oplysningerne, som også findes på registerprint, indeholder totalprint også oplysningerne om disponible felter, som pt ikke bruges ligesom der også udskrives lønbåndsoplysninger og inddata.