Tips og tricks

Her har du mulighed for at få et par tips i nogle udvalgte emner i Statens Lønløsning.

Nej – det kan privatiserede kunder ikke.

Den overordnede forudsætning for at indberette udenlandske bankoplysninger i lønsystemet er, at man anvender NemKonto og SKB til betalingsformidling.

Vi har 7 private gymnasier og skoler i SLS: N. Zahles Skole, Akademisk Studenter Kursus, Ingrid Jespersens Gymnasium, Lyngby Friskole, Niels Steensens Gymnasium, Marie Kruses Skole og Bagsværd Gymnasium.

Nej – ikke i første omgang. Det skyldes, at vi har nogle tilpasninger der skal foretages i lønsystemets faste program. Vi er i gang med at løse opgaven, og giver nærmere besked når det er muligt.

Nej - det skal jeres brugeradministratorer ikke. Økonomistyrelsen knytter adgangen til skærmbilledet: Udenlandske betalinger til disse roller:
- Indrapportør, Kontrollant og Læseadgange

Nej – brug af udenlandske bankoplysninger i SLS forudsætter, at beløbsmodtager har registreret en udenlandsk primæradresse.

Ja – udenlandske bankoplysninger fremgår på beløbsmodtagers lønseddel.

Det kan du se på flere måder. Én af dem er, at du søger på løndel 0662 i SLS. Løndel 0662 viser det udbetalte nettobeløb (i danske kroner) – der overføres til en udenlandsk bank. Udenlandsk pengeinstitut vil også fremgå af kontrollister fra lønsystemet, fx et nyt uddata som Økonomistyrelsen er ved at etablere.

Nej – alle beløb der indberettes og beregnes i SLS er i danske kroner. Omregning til udenlandsk valuta sker i Danske Bank.

Ja – alt der indberettes i SLS overmeldes til eIndkomst. Det gælder uanset om beløbsmodtager har NemKonto eller har registreret et dansk eller et udenlandsk pengeinstitut. De beløb der overmeldes til eIndkomst er angivet i danske kroner.

Nej – de omkostninger der knytter sig til formidling af en udenlandsk betaling, beror som en del af bankforretningen. Disse beløb vil kunne ses på SKB-konto i Danske Bank og i regnskabs-/økonomisystem, fx Navision Stat. Det svarer til, at hvis man har anvendt Navision Stat – eller andet regnskabs-/økonomisystem – til udenlandske betalinger, så fremstår gebyrer mv. på samme vis – som når man anvender SLS til udenlandske betalinger.

Nej – beløbsmodtager får anvist i den valuta der ”bestilles”/angives ved indberetning af de udenlandske bankoplysninger i SLS i det nye skærmbillede til udenlandske betalinger.

Du finder oplysning om udenlandsk pengeinstitut på:

 • Uddata 720 – hvor inddatatransaktionen fremgår
 • Uddata 721 – hvor personer med dansk og udenlandsk pengeinstitut fremgår
 • Nyt uddata der leveres efter hver lønkørsel, hvor alle der har fået indberettet bankoplysninger fremgår. Det gælder både for danske og udenlandske pengeinstitut

Disse uddata er også tænkt som elementer i forhold til jeres kontrol og opfølgning.

Nedenfor er nogle tips og tricks (spørgsmål/svar) knyttet til det nye lønarkiv, der lanceres 26. februar 2019. Her kan du få nem adgang til både lønsedler og registerprint.

Du får adgang til det nye Lønarkiv, med den brugeradgang du allerede har til SLS.

Du vælger Lønarkiv enten i SLS-hovedmenu, eller ved at klikke via

modst.dk: Gå til Lønarkiv.

 

Nej, vi lukker i første omgang ikke for den kørende version af Lønarkivet.

Vi tænker at lade begge versioner af Lønarkiv køre i en måneds tid, hvorefter det nuværende (”gamle”) Lønarkiv planlægges lukket.

Herom informerer vi nærmere inden det sker.

Der ligger det samme antal løngenerationer i det nye Lønarkiv som i det ”gamle” Lønarkiv. Tilbage fra 2007.

Du kan søge på periode – hhv. fra og til – og du kan vælge om det skal være resultater fra 1. eller 2. lønkørsel – evt. begge lønkørsler.

 

Vær opmærksom på, at periode fra og til – max må spænde over 12 måneder.

Du får adgang til de løngrupper og/eller delregnskaber, som din brugeradgang til SLS har adgang til.

Du kan således søge på tværs af de løngrupper og/eller delregnskaber du har adgang til – og kun dem du har adgang til.

 

Data for løngrupper der ikke længere eksisterer, kan man rette henvendelse om. Herfra vil Moderniseringsstyrelsen undersøge, om data kan fremskaffes.

Du får en liste med resultatet, hvor der øverst i listen vises antallet af forekomster der er fundet.


Via listen markerer du de forekomster du enten skal have vist og/eller printet, og via knappen:

-øverst i vinduet

For at få det rette resultat i din første søgning, skal du være så præcis i din søgning som muligt.

Her et eksempel: Du har fået en henvendelse fra en tidligere ansat medarbejder, der efterspørger den sidste lønseddel modtaget fra jer.

Du har ikke oplysning om, hvornår medarbejderen er ophørt – men du kender personens fødselsdato/-år og navn. Vi foreslår du indtaster oplysning om:

 

Har du oplysning om fx gruppe eller delregnskab, kan du også indtaste disse oplysninger. Jo tættere du kan komme på det du søger efter, jo mere præcist et resultat får du.

Når du har tastet og valgt dine søgekriterier, klikker du på Søg  (i øverste højre hjørne).

 

Der kan være flere årsager til at du skal udskrive et søgeresultat – eller dele heraf. Du kan vælge én eller flere forekomster til print, fx:

I eksemplet vil det være lønseddel for medarbejder 2 der udskrives. Lønsedler der skal postforsendes – og hvor der er sat er markering på registeret i SLS – printes via knappen:

Der er 3 forskellige måder, når man skal anvise beløb over max-grænsen:

1. Beløb over max-grænsen på en enkelt lønmodtager i en enkelt lønkørsel

Du kan indrapportere det ønskede max. beløb (som lønmodtageren skal have udbetalt) under Faste felter, diverse grundlagsfelter 2 i SLS i feltet Max. standset anvisning.

Feltet nulstilles efter hver lønkørsel, dvs. ændres tilbage til institutionens almindelige max-grænse, som typisk er kr. 70.000,00.

2. Fast udbetalingsbeløb over max-grænsen på en enkelt lønmodtager

Du kan anvende løndel 244 max. standset anvisning, som er en løbende løndel, der opsætter max. ud fra beløbet, der er indrapporteret i Felt 1.

Under Faste felter, diverse grundlagsfelter 2 opsættes beløbet i feltet Max. standset anvisning, og så længe løndelen er i kraft i beregningsperioden, anvendes det indrapporterede max-beløb for lønudbetalingen.

Hvis funktionaliteten skal sættes ud af kraft, skal du slette løndelen (ikke kun sætte den i afgang).

3. Hævelse af max-grænse for hele institutionen

Hvis du har mange store udbetalinger til ansatte i en enkelt lønkørsel, kan du undgå automatisk standsning af løn, hvis du får hævet max-grænsen til denne lønkørsel, (dette bør dog kun anvendes ved mange store udbetalinger).

Den normale max-grænse (typisk kr. 70.000) anvendes igen i efterfølgende lønkørsel.

Du kan oprette en sag på Serviceportalen for at få hævet grænsen permanent i jeres institution.

Behandling af en automatisk standset lønanvisning

Lønnen standses automatisk, når den samlede nettoudbetaling overstiger den fastsatte max-grænse på kr. 70.000,00, eller institutionens egen max-grænse, hvis denne er ændret.

Når en anvisning bliver standset (automatisk), er den ikke med på bankbåndet til Danske Bank. Der sker derfor heller ingen refusion fra institutionens bruttolønsrefusionskonto til Økonomistyrelsen. Beløbet vil stå på institutionens regnskabskonto beholdningskonto 95.11, med angivelse af cpr.nr.

Hvis beløbet skal udbetales til lønmodtager, skal du foretage en manuel udbetaling og udligne konto 95.11.

Du kan se en standset anvisning i lønsystemet på følgende måder:

 • Fejl og Advis (FU7017)
 • Forespørgsel på sumdata i SLS (løndel 8550)

Du skal kontrollere om beløbet er korrekt eller der er sket en fejl:

 • Hvis beløbet er korrekt, skal du sørge for, at det bliver udbetalt til lønmodtageren, og ikke foretage dig yderligere.
 • Hvis beløbet er en fejl, skal du foretage fejlrettelse og indrapportere løndel 2913 (dette for at udligne det standsede beløb)
 • Løndel 2913 konterer på konto 61.50, det vil sige at regnskabssiden skal ompostere beløbet fra konto 95.11 til konto 61.50.

Alle rettelser til eIndkomst skal som udgangspunkt foretages via SLS. Der kan dog forekomme situationer, hvor du er nødt til at rette manuelt i eIndkomst:

 • Indeværende år: Alle rettelser skal foretages via SLS
 • Sidste år: Rettelser bør ske via SLS
 • Forrige år og tidligere: Rettelser skal foretages i eIndkomst

Henvend dig til Statens Administrations Servicedesk via Serviceportalen på Serviceportalen, hvis du er i tvivl.

Læs mere om rettelser i vores brugervejledning eIndkomst

Lønnen kan standses manuelt via:

 • Danske Bank eller 
 • Standse enkeltbetalinger direkte via NemKonto.

En lønudbetaling kan tidligst standses de sidste to dage før dispositionsdagen.

Læs mere om manuel standsning af lønanvisning på NemKontos hjemmeside

Eventuelle spørgsmål om standsning af enkeltbetalinger via NemKonto, rettes til NemKontosupporten: tlf. +45 4460 6368 eller mail 

Vigtigt: Når du har standset en løn, skal du foretage rettelse i lønsystemet og indrapportere det standsede beløb på løndel 2913, som konterer på konto 61.50.

Du kan få brug for at beregne et fiktivt CPR-nummer, hvis du skal foretage en anvisning til en person, som ikke har et dansk CPR-nummer

Du kan læse om, hvordan du opbygger et fiktivt CPR nummer på CPR's hjemmeside 

SLS-Guide

SLS-Guiden er et opslagsværk over de koder som indrapporteres i SLS og HR-Løn

Gå til SLS-Guide 

Udskriv til PDF – ny funktionalitet i SLS

Print fra SLS foregår nu via brugerens lokale printer.

Læs nærmere i nedenstående link:

Gå til Udskriv til PDF (pdf)