Rådighedsløn

I denne vejledning kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvisning af rådighedsløn i lønsystemet, samt hvordan du indrapporterer rådighedsløn på PKAT 327.

Anvisning af rådighedsløn

Rådighedsløn udbetales i 3 år og svarer til den sidst udbetalte løn inkl. eventuelle faste tillæg, uanset om disse er varige eller midlertidige - eller aftalt til erstatning for særlige ydelser mv.

Funktionsvederlag, der udbetales i henhold til funktionsaftalen, indgår ikke i rådighedslønnen. Dette gælder, uanset om tjenestemanden har fungeret i en højere stilling indtil fratrædelsen og derfor har fået udbetalt funktionsvederlag også i den sidst udbetalte løn.

Hvis der hidtil er blevet indbetalt pensionsbidrag til en supplerende pensionsordning for et fast tillæg, der indgår i rådighedslønnen, skal der også indbetales pensionsbidrag af dette i rådighedslønsperioden. Bidragene skal indbetales til samme pensionsordning som hidtil.

Særlige ydelser som fx natpenge, der ikke er konverteret til et fast tillæg, indgår ikke i beregningen af rådighedsløn.

Der skal indbetales sædvanligt bidrag til §36, tjenestemandspension.

Ved afsked fra en åremålsansættelse, hvor den pågældende ikke har krav på en tilbagegangsstilling, ydes rådighedsløn efter de almindelige regler:

 • Rådighedslønnen beregnes på grundlag af lønnen i åremålsstillingen
 • Rådighedslønnen kan dog længst ydes til åremålets udløb.

Hvis den ansatte har krav på en tilbagegangsstilling, men ansættelses-myndigheden ikke kan tilbyde den pågældende en stilling, der er passende i forhold til den aftalte tilbagegangsstilling, har den pågældende krav på rådighedsløn efter de almindelige regler. Rådighedslønnen beregnes på grundlag af lønnen i den aftalte tilbagegangsstilling.

Begrænsninger i retten til rådighedsløn

En tjenestemand kan ikke få rådighedsløn, hvis den pågældende

 • ansættes i eller får anvist en anden stilling, som den pågældende har pligt til at overtage
 • har opnået den for stillingen fastsatte afgangsalder eller
 • på afskedstidspunktet på grund af sygdom eller uegnethed ikke er i stand til at overtage en passende stilling.

Du bruger PKAT 327, når du skal anvise rådighedsløn i lønsystemet.

Vigtigt: PKAT 327 skal altid oprettes på et nyt register.

Indrapporteringseksempel

Nedenfor finder du et indrapporteringseksempel på en oprettelse af PKAT 327– se også PKAT-beskrivelsen i SLS guiden.

Bemærk:

 • Lønform 1 - Forudløn (dannes automatisk)
 • KLASS.STIKO skal indrapporteres (der anvendes den samme KLASS.STIKO som i den oprindelige stilling)
 • Ferieret - Da personer, der modtager rådighedsløn, ikke betragtes som ansatte i henhold til ferieaftalen, optjenes der ikke ferieret af nogen art - heller ikke særlige feriedage (Perst.nr 053-05)
 • ATP-satsen på løndel 7040 dannes automatisk ud fra den forhandlingsberettigede organisation på den klassificerede stillingsbetegnelse (KLASS.STIKO)

 • Ny løn: Årlig grundløn skal indrapporteres på løndel 2000, som et årligt grundbeløb, (niveau 31/3-12) – Felt 2 skal ikke udfyldes jf. løndelsbeskrivelsen, da der automatisk foretages procentregulering af grundbeløbet.

  Du skal indrapportere lønnen for en fuldtidsansat, og herudover skal du indrapportere en evt. ansættelsesbrøk, hvis personen ikke skal aflønnes på fuld tid.


Bemærk: Beløbet i eksemplet ovenfor på løndel 2000 er fiktivt, og kan derfor ikke findes i lønoversigten.

 • Gammel løn (skalatrinsaflønning): Feltet skalatrin udfyldes med relevant skalatrin. Felt 1 (beløb) skal ikke udfyldes.

Løndel 660, bidrag til tjenestemandspension dannes automatisk - men du skal kontrollere, at der er dannet korrekte oplysninger i felterne:

 • bidragsprocent,
 • pensionskassekode samt
 • pensionsskalatrin.

Hvis de automatisk dannede oplysninger ikke er korrekt, skal du sørge for at rette oplysningerne.

Løndel 246, markering af felt 11 dannes automatisk – således at der ikke automatisk beregnes befordringsfradrag ifm. årsopgørelsen.

Derudover skal du indrapportere evt. tillæg på de samme løndele, som personen tidligere har haft - dvs. hvis personen er på Bilag M, skal tillæg og pensionsløndele indrapporteres på:

 • Løndel 222
 • Løndel 39xx (lokalt aftalte pensionsgivende løndele)
 • Centralt aftalte tillæg (samt pension heraf på løndel 70xxx)
 • Løndel 38xx (ikke pensionsgivende lokalt aftalte tillæg


Modregning i anden indtægt ved fritstilling

Du skal anvende løndel 7961 til evt. fradrag for arbejdsindtægt i rådighedslønnen.

Du kan læse mere om reglerne her:

 • Tjenestemandslovens § 32 stk. 1
 • Cirkulære om rådighedsløn og ventepenge (Fmst.nr. 69/94)
 • Cirkulære om finansiering af udgiften til rådighedsløn og ventepenge (Fmst.nr.109/98)
 • Cirkulære om omlægning af administrationen af rådighedsløn mv. (Perst.nr. 77/00)
 • PAV, kapitel 32.2.6. Retten til rådighedsløn