Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes.

Lønsystemsmarkering i SLS (LMS)

Til registrering af lokalløn, chefløn samt nyt lønsystem er der oprettet markeringer, der skal hjælpe dig med at bruge de korrekte løndele til de forskellige ordninger.

Lønsystemsmarkeringerne opsættes automatisk, når du opretter personalekategori og klasse, dog kan det i enkelte tilfælde være nødvendigt, især på cheflønsområdet, at ændre markeringen.

Ansatte, der er ansat på gammelt lønsystem og ikke er chefer vil ikke have en lønsystemsmarkering, medmindre de er ansat uden for CFU.

 

Lokalløns-/cheflønsmarkering

Når ansatte er på gammel løn, skal det markeres om de er omfattet af chefløns- eller lokallønspuljen. For ansatte på gammel løn, der ikke er omfattet af en af disse puljer, skal det markeres at de ikke er på nyt lønsystem.

Også disse markeringer opsættes automatisk og i enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at rette dem.

Nyt lønsystem (LSM 4)

De nye lønsystemer, som gradvist er blevet indført i staten siden 1997, giver mulighed for en større lokal løndannelse, således at lønnen i højere grad kan tilpasses den enkelte medarbejder, og at lønstrukturen kan tilpasses den enkelte arbejdsplads. Det er blevet muligt at anvende lønnen og løndannelsen målrettet som et aktivt ledelsesinstrument til at understøtte institutionens mål og værdier i sammenhæng med den lokale personalepolitik.

Overenskomstansatte

Ansatte på nyt lønsystem skal indplaceres på de almindelige personalekategorier. Der er oprettet særlige klasser (KL), der refererer til overenskomstens basislønninger. Klasser over 49 kendetegner nye lønsystem.

Tillæg, der er udmøntet efter rammeaftalen om nyt lønsystem skal anvises på løndele i serien fra 3804 – 3899. Engangsvederlag på løndelene fra 3440 til 3443.

Tjenestemænd

Også til tjenestemænd er der oprettet særlige klasser over 49, der refererer til aftalens basislønninger.

Der er særlige regler for beregningen af pensionsbidraget for tjenestemænd, der er overgået til nyt lønsystem. Derfor skal tillæg, der er udmøntet efter rammeaftalen om nyt lønsystem til tjenestemænd anvises på løndele i serien fra 3900-3939 og 3970-3989.

Med indførelsen af de særlige klasser, er der ikke længere en entydig reference til et givent skalatrin. Da PENSAB beregner pensionens størrelse på baggrund af et skalatrin, skal du derfor indberette det skalatrin, som pensionen skal beregnes ud fra, kaldet pensionsskalatrin (PSKTR).

Hvis der efterfølgende aftales tillæg eller udnævnelser, der påvirker pensionsberegningen, skal du sørge for at rette pensionsskalatrinnet.

Pensionsskalatrinnet indberettes/rettes via LKO 660 - Bidrag til tjenestemandspension.

 

Gammel løn, ansatte i stillinger i lønramme 35 – 42+ (LSM 6, 7, og 8 eller LSM 9)

Omfatter stillinger klassificeret i lønrammerne 35-42+ i tjenestemændenes lønsystem og stillinger indplaceret i løngruppe 1-4 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten.

Ansættelse som chef kan ske på følgende måder:

 • Som tjenestemand (cheflønsaftalen)
 • Efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (ikke omfattet af cheflønsaftalen)
 • Efter anden overenskomst (fx akademikeroverenskomsten) (cheflønsaftalen)
 • På individuel kontrakt staten (ikke omfattet af cheflønsaftalen

Chefer ansat på individuel kontrakt, er ikke omfattet af cheflønsaftalen. Moderniseringsstyrelsen kan i forbindelse med godkendelse af en individuel kontrakt fastsætte, at cheflønspuljen nedskrives med de cheflønspuljetillæg, der tidligere var knyttet til stillingen.

Aftalen om chefløn omfatter:

 • Tjenestemænd
 • Ansatte på tjenestemandslignende vilkår som overenskomstansatte indenfor centralorganisationernes forhandlingsområde, samt fonds- og regulativlønnede.
 • Ansatte efter timelønscirkulærer samt eksterne lektorer ved de højere uddannelsesinstitutioner og ingeniørhøjskolerne er omfattet af cheflønsaftalen.

Inden for områder, hvor der er aftalt, at allerede ansatte kan vælge at forblive på det gamle lønsystem, gælder det typisk, at de medarbejdere fortsat er omfattet af cirkulære om cheflønsaftalen.

Cheflønstillæg kan være:

 • Engangsvederlag
 • Midlertidige tillæg
 • Varige, stillingsmæssige omklassificeringer
 • Varige, personlige lønforbedringer.

Engangsvederlag udbetales på løndelene 3440-3444
Midlertidige tillæg, varige omklassificeringer og personlige lønforbedringer anvises på løndelene 2656-2659 og 2662-2664.

Puljebelastning

Tillæg og personlige omklassificeringer belaster puljen med et fulde beløb i den periode lønforbedringen ydes. Ved stillingsmæssige omklassificeringer nedskrives cheflønspuljen varigt.

Særlig feriegodtgørelse og forhøjelse af pensionsbidrag som følge af omklassificeringer belaster ikke lokale puljemidler.

Derimod skal udgiften til evt. pensionsbidrag af tillæg afholdes af puljemidler.
De enkelte ministerier, styrelser og institutioner har ansvaret for at føre regnskab med de tildelte puljemidler.

For tjenestemænd og tjenestemandslignende med tjenestemandspensionsret indbetales pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg af cheflønspuljen til en supplerende pensionsordning, der er godkendt af Finansministeriet.

Lønforbedringer til deltidsbeskæftigede ydes med et forholdsmæssigt beløb svarende til beskæftigelsesgraden.
Puljebelastningen reduceres tilsvarende.
Puljebelastningen ændres ikke, hvis arbejdstiden senere ændres.

 

Gammel løn, ansatte i stillinger i lønramme 1 – 34

(ingen LSM eller LSM 9)

En mindre del af det statslige forhandlingsområde er fortsat omfattet af gamle lønsystemer. Hovedparten heraf er tjenestemænd.

 • Medarbejdergrupper, for hvilke der ikke er indgået aftale om nyt lønsy-stem.
 • Medarbejdere, der i forbindelse med indførelse af nyt lønsystem for den pågældende personalegruppe er forblevet på det gamle lønsystem som led i en overgangsordning. Som eksempel kan nævnes akademikere, der er ansat før 1. januar 1998, og som har fravalgt det nye lønsystem.

Lokallønsordningen er knyttet til de gamle lønsystemer. Den gælder for ansatte i stillinger i lønramme 1 - 34 og tilsvarende lønniveauer på overenskomstområdet.

Aftalen om lokalløn bygger på et princip om frivillighed. De lokale parter kan således selv beslutte, i hvilket omfang de ønsker at anvende lokallønspuljen.
Aftalen om lokalløn omfatter ansatte på gammel løn, herunder:

 • Ansatte Tjenestemænd
 • Ansatte på tjenestemandslignende vilkår som overenskomstansatte indenfor centralorganisationernes forhandlingsområde, samt fonds- og regulativlønnede.
 • Ansatte efter timelønscirkulærer samt eksterne lektorer ved de højere ud-dannelsesinstitutioner og ingeniørhøjskolerne er ligeledes omfattet af lokalaftalen.

Aftalen omfatter ikke ansatte, der er overgået til nyt lønsystem

Inden for områder, hvor det er aftalt, at allerede ansatte kan vælge at forblive på det gamle lønsystem, gælder det typisk, at de medarbejdere fortsat er omfattet af cirkulære om lokal- og cheflønsaftalen, men med den begrænsning, at der med virkning fra det nye lønsystems ikrafttræden alene kan aftales engangsvederlag. For AC-området er det uden for lokallønspuljen.

Engangsvederlag udbetales på løndelene 3440-3443.

Til allerede ansatte, som har valgt at forblive på gammelt lønsystem, kan nedenstående tillæg videreføres:

 • Personlige tillæg
 • Varige tillæg
 • Midlertidige tillæg

Løndelene 2656-2659 og 2662-2665 bruges til disse tillæg, som dog ikke længere kan oprettes i henhold til aftalen om Lokal- og Chefløn.