Geografisk udflytning af institutioner

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis din institution rammes af geografisk udflytning.

Statslige institutioner skal i forbindelse med en geografisk flytning af arbejdspladser håndtere en række personalemæssige spørgsmål.

Denne vejledning supplerer med en række lønmæssige forhold, der kan blive relevante i forbindelse med lønmodtageres flytning.

Finansministeriet og centralorganisationerne har den 22. december 2017 indgået aftale om mulighed for at yde fastholdelsesbonus i forbindelse med flytning af institutioner, der er omfattet af regeringens udmelding i januar 2018 om geografisk flytning af arbejdspladser, jf. cirkulære af 22. december 2017 (Modst.nr. 028-17).

Der er mulighed for at yde en fastholdelsesbonus, som kommer til udbetaling, hvis pågældende enten

 • Forbliver i stillingen og dermed udskyder sin fratræden, indtil denne flyttes til det nye tjenestested eller indtil et nærmere fastsat tidspunkt inden flytning -eller
 • Forbliver i stillingen efter dennes flytning til det nye tjenestestede og udskyder sin fratræden, indtil et nærmere aftalt tidspunkt eller til efter et nærmere aftalt tidspunkt.

I lønsystemet skal fastholdelsesbonussen anvises på løndel 2853, Fastholdelses-bonus.

Reglerne for flyttegodtgørelse er beskrevet i kapitel 22 i PAV og i cirkulære af 27. november 2006 om aftale om flyttegodtgørelse (Perst.nr. 058-06).

Satser for flyttegodtgørelse reguleres årligt, senest ved cirkulære af 20. december 2017 (Modst.nr. 025-17).

Hvis det i forbindelse med en medarbejders flytning er aftalt, at der kan ydes flyttegodtgørelse mv. er der i SLS flere løndele til udbetaling af godtgørelserne – nedenfor er der henvisning til løndele, der anvendes til de enkelte paragraffer i cirkulæret om flyttegodtgørelse:

 • §11, Befordringsudgifter:
  Løndel 5256, Transportudgifter

 • §12, Udgifter til bohavets flytning:
  Løndel 5250, Standardgodtgørelse ved flytning af bohave
  Løndel 5255, Flyttegodtgørelse efter regning

 • §13, Supplerende flyttegodtgørelse:
  Løndel 5252, Supplerende flyttegodtgørelse ved flytning

 • §14, Huslejetab:
  Løndel 5255, Flyttegodtgørelse efter regning

 • §15, Udgifter ved dobbelt husførelse:
  Løndel 5254, Godtgørelse ved dobbelt husførelse

 • §19, Opmagasinering af bohave
  Løndel 5258, Anden flyttegodtgørelse

 • §20, Handelsomkostninger:
  Løndel 5258, Anden flyttegodtgørelse

Finansministeriet og centralorganisationerne har den 22. december 2017 indgået aftale om udligningstillæg i forbindelse med flytning af institutioner, der er omfattet af regeringens udmelding i januar 2018 om geografisk flytning af arbejdspladser, jf. cirkulære af 22. december 2017 (Modst.nr. 027-17).

Udligningstillægget ydes til ansatte, hvis løn inden for samme overenskomst, organisations- eller lønaftale er geografisk bestemt, og som ved institutionens hele eller delvise flytning til et sted, hvor den geografisk bestemte løn er lavere end lønnen inden flytningen, ydes et tillæg til udligning af lønforskellen.

Tillægget anvises i lønsystemet på løndel 2078, udligningstillæg – pensionsgivende – udflytning.

Læs mere i vejledningen til udligningstillægget under bemærkningerne til løndel 2078 i SLS-guiden.

Medarbejdere, der ikke følger med deres ny arbejdsplads, og som skal afskediges senest på datoen for flytningen, skal i lønsystemet registreres med afgangsårsag 18, Geografisk flytning arb.plads.

Tilgodehavende feriepenge mv. afregnes som ved andre afskedigelser eller fratrædelser.