ATP i SLS

I denne brugervejledning kan du få hjælp til at håndtere ATP i lønadministrationen.

Som led i et ansættelsesforhold, skal der indbetales ATP-bidrag for alle lønmodtagere over 15 år. Arbejdsgiverens bidrag udgør 2/3 og lønmodtagerens bidrag 1/3 af det fulde bidrag. 

Lønmodtagere under AC’s forhandlingsområde er omfattet af sats F, og lønmodtagere under LC/OC/CO10 er omfattet af sats A, og ansatte, der ikke er omfattet af en overenskomst er ligeledes omfattet af sats A.

For langt de fleste ansatte dannes den korrekte ATP-sats automatisk i SLS.

Hvis den ansatte har flere ansættelsesforhold, skal du dog være opmærksom på at bruge den korrekte sats. Læs mere i afsnit 2 om ATP og flere ansættelsesforhold.

For overenskomstansatte, der har forkert sats vil der blive dannet advis RB7113

For tjenestemandsansatte bliver der dannet advis RB7115, ud fra den stillings-kode, der er brugt.

Hvis stillingskoden er korrekt, skal du derfor ændre ATP-satsen. Hvis du har brugt en stillingskode, der er bundet op til en forkert forhandlingsberettiget or-ganisation, skal du ændre stillingskoden.

Hvis en ansat har mere end et ansættelsesforhold hos samme arbejdsgiver, eller hvor der for tidligere (amts)kommunalt ansatte, har været aftalt en højere sats, kan det være korrekt at satsen er anderledes end den gængse.

Hvis du derfor ikke ønsker at ovennævnte advis’er dannes, kan du an-vende sats 1 i felt 2 på løndel 7040. Når sats 1 anvendes, dannes advis RB7113 og RB7115 ikke.


ATP-bidrag ved ferie uden løn

Når du skal trække ferie uden løn, skal du være ekstra opmærksom på, at du bru-ger en korrekt løndel til ferietrækket. I nogle overenskomster, er det aftalt at ATP-bidraget skal reduceres, fx Overenskomst for akademikere i staten, i andre overenskomster, gælder der ikke en sådan aftale, og derfor skal ATP-bidraget ikke reduceres forholdsmæssigt, når der afholdes ferie uden løn.

Kontakt Beskæftigelsesministeriet, hvis du er i tvivl om hvorvidt ATP-bidraget skal indgår i et ferietræk eller ej.

ATP Livslang Pension har afgjort, hvordan ATP-bidraget skal beregnes, når en lønmodtager er ansat i to (eller flere) job med forskellig bidragssats i samme institution.

Denne afgørelse bevirker, at Moderniseringsstyrelsen ikke kan aflevere eIndkomstoplysninger for flere ansættelsesforhold, hvor der er forskellige ATP-satser hos samme arbejdsgiver.

Vær opmærksom på, at der højst skal betales ét fuldt ATP-bidrag hos samme arbejdsgiver.

Bidragssatsen for hovedbeskæftigelsen skal anvendes. Hovedbeskæftigelsen defineres som det ansættelsesforhold med flest timer. Ved samme timetal er hovedbeskæftigelsen det, der giver det største ATP-bidrag.

Det vil sige, at du skal ændre ATP-satsen på det ansættelsesforhold, der ikke er hovedbeskæftigelsen til ATP-satsen for hovedbeskæftigelsen.

  

Ex 1

Begge ansættelsesforhold skal have sats A.

Ans. forh. 2 skal ikke regne ATP, da der samlet højst skal betales kr. 270,00.

Indrapporter sats 1 i felt 1 på ans. forh. 2, således at der ikke betales ATP.

Ex 2

Begge ansættelsesforhold skal have sats F.

Ans. forh. 2 skal i stedet regne kr. 79,20

Samlet skal der højst betales kr. 237,60

Bidraget bliver korrekt ved indrapportering af sats F på ans. forh. 2.

Ex 3

Da ans. forh.1 giver det største ATP-bidrag skal begge ansættelsesforhold skal have sats A.

Ans.forh. 2 skal i stedet regne kr. 180,00

Samlet skal der højst betales kr. 270,00

Indrapporter fuldt bidrag på ans. forh. 1 (sats 27) og 1 på ans. forh. 2 = ingen beregning.

Sats 50 dannes automatisk ved nyoprettelse, hvis der indenfor samme SE-nummer findes et register med samme CPR-nummer med en anden sats end den, der ville have været dannet automatisk ved nyoprettelsen.

Når der indrapporteres et nyt register, hvor lønmodtageren har anden ATP-sats på et andet løbenummer (PLBnr.) vil advis blive dannet online.

Der vil efter lønkørslen blive dannet advis RK8069.

Hvis ATP-satsen for det eksisterende ansættelsesforhold er korrekt, kan du umiddelbart ændre sats 50 på det nye register til den korrekte sats.

Hvis ATP-satsen for det nye ansættelsesforhold er hovedbeskæftigelsen, skal du først ændre det eksisterende register, og derefter rette satsen på det nye register, hvor der er opsat sats 50, da der ellers igen opsættes en ATP-sats, der ikke regner, på det nye register.

Bemærk! Timetallet fra de to ansættelsesforhold lægges sammen til beregning af bidragets størrelse.

Du bør under alle omstændigheder kontrollere at det sammenlagte timetal for den valgte sats følger ATP’s regler herom, idet SLS ikke kan beregne og sammenholde timetal for to forskellige ansættelsesforhold.

Du skal sørge for, at indrapportere samme sats på alle ansættelsesforhold indenfor samme SE-nummer – dog indrapporteres sats 1 (ingen beregning) på det ene register, hvis der betales fuldt ATP bidrag på det andet.

Du kan eventuelt justere bidraget manuelt, ved at vælge en sats uden automatisk beregning, der svarer til det samlede timetal, på det ene register og sats 1 (ingen beregning) på det andet register.

Engangsløndel 7041 kan evt. anvendes til regulering af beregnet ATP.

 

 

 

 

 

 

ATP Livslang Pension beregner fuldtidsbidraget og dermed beskæftigelsesgraden ud fra den indberettede ATP-sats.

Du skal være meget opmærksom på at ATP Livslang Pension har registreret den korrekte ATP-sats, når du retter en personalekategori med tilbagevirkende kraft, hvis der er én ATP-sats på den eksisterende personalekategori og en anden på den nye.

Kontakt evt. ATP Livslang Pension når du foretager efterreguleringer af denne art. Ofte er det nemlig denne slags reguleringer, der medfører uoverensstemmelser mellem det beløb, der er beregnet i SLS og det beløb ATP opkræver.

ATP Livslang Pension opkræver den enkelte arbejdsgiver på baggrund af eIndkomstindberetningerne.

Indberetning af ATP-bidrag til eIndkomst sker via SLS.

Det beregnede ATP-beløb i SLS vil blive hensat på institutionens konto 97.29 (Indeholdt ATP-bidrag). Herefter skal institutionen selv sørge for, at betalingen sker fra konto 97.29 inden sidste betalingsfrist ifølge ATP´s opkrævning.
 
Alle posteringer på konto 97.29 på jeres betalingsdelregnskabsnummer sker uden segmentværdier. Det betyder at I vil få en samlet post til senere udligning ifm. betalingen af opkrævningen fra ATP.

Hvis der ikke er overensstemmelse mellem det beløb ATP opkræver og det beløb, der er hensat på konto 97.29 (Indeholdt ATP-bidrag), skal institutionen kontakte ATP.

Hvis ATP har returneret penge, kan du rette det i SLS ved hjælp af løndel 2640 ATP-regulering.