SLS-guide – PKAT-beskrivelse

I dette vejledning kan du se hvilke oplysninger du kan læse i SLS-guiden på beskrivelserne for de enkelte PKAT - personalekategorier.

I hovedet på PKAT-beskrivelsen kan du finde de relevante oplysninger om personalekategorien.

Faglig organisation fortæller hvilken faglig organisation, organisationsaftalen gælder for.

Forh. fælleskabskode viser hvilket forhandlingsfællesskab, der har aftalt overenskomsten.

Hovedgruppe viser hvilken type ansættelsesforhold, der er tale om. Der er 6 hovedgrupper:

Tilgængelig i HR-Løn viser om du kan oprette personalekategorien i HR-Løn.

Kontering, hvis en personalekategori konteres specielt, vil du af hovedet kunne læse det. Hvor intet er anført, bliver ansættelsesforholdet konteret efter reglerne for statens kontoplan.

Sidst kan du se hvornår personalekategorien er oprettet og hvornår den senest er ændret. Dette kan være interessant omkring indgåelse af nye overenskomster, idet du på rettelsesdatoen kan se om den nye overenskomst er indarbejdet i SLS-guiden.

Af aftalegrundlaget kan du hjemlen for personalekategorien, i langt de fleste tilfælde er der tale om en overenskomst og/eller en organisationsaftale, men det kan også være et cirkulære eller centralt aftalte regler. Du vil kunne trykke direkte på aftalegrundlaget, for at se den relevante hjemmel.

Procentregulering
Under indplacering og løn kan du først se hvordan lønnen for personalekategorien procentreguleres.

Lønform
Du kan se hvilken lønform, der gælder for personalekategorien. For nogle kategorier gælder, at personer kan ansættes efter en anden lønform en den gængse, du vil kunne se hvilken lønform, der dannes helt automatisk og hvilke du kan indrapportere.

Løn
For hver personalekategori gælder, at der kan være forskellige indplaceringer.

Fx kan ansatte efter overenskomsten for kontorfunktionærer blive indplaceret på forskellige løngrupper: ansatte uden erhvervsuddannelse, ansatte med erhvervsuddannelse, specialister og ledere, elever, voksenelever, studerende og særskilte stillinger, derudover er der forskellige lønninger alt efter om man ansættes i hovedstaden og provinsen.

For at differentiere mellem de forskellige løngrupper/indplaceringer er personalekategorierne opdelt i klasser. For at få udbetalt den aftalte løn fra overenskomsten skal du vælge den korrekte klasse.

Når du trykker på en given klasse, kommer du ind til trinnene for den enkelte klasse, idet der under klasserne kan der være flere trin, her fx Trin for magistre:

Trykker du på navnet på det enkelte trin, kan du se den dertilhørende løn.

Nederst i ”Indplacering og Løn” kan der også stå nogle generelle bemærkninger til lønnen og klasserne, så selvom du har fundet korrekt klasse og trin, kan det være en god ide at scrolle ned til slutningen af klasserne for at se om der skulle være oplysninger, der kan hjælpe med sagsbehandlingen:
Fx at der opsættes bevillingslønramme for bestemte klasser

BVLR opsættes automatisk i disse situationer:

Diverse klasser:
---------------
TR 19 = BVLR 35 TR 38 = BVLR 38
TR 20 = BVLR 36 TR 39 = BVLR 39
TR 35 = BVLR 35 TR 40 = BVLR 40
TR 36 = BVLR 36 TR 41 = BVLR 41
TR 37 = BVLR 37 TR 42 = BVLR 42

Hvor det ikke kræver sagsbehandling og reglerne umiddelbart kan kodes i SLS, vil dette ske. Dvs. at der er løndele, der automatisk bliver dannet, når du opretter en medarbejder på en given personalekategori. Her kan du læse hvilke løndele, der oprettes automatisk. Når du trykker på løndelsnummeret, kan du læse mere om den enkelte løndel i løndelsbeskrivelsen.

Disse løndele dannes enten online (altså når du opretter personalekategorien) eller under lønberegningen. Når der er forskel, skyldes det at nogle løndele først skal beregnes på bestemte tidspunkter fx skal Særlig feriegodtgørelse kun beregnes i løngeneration 05 hvorimod løndele som ATP gælder uanset dato.

Her kan du læse om de for overenskomsten aftalte pensionsforhold og til hvilken pensionskasse (kreditor) pensionsbidraget skal gå til samt hvilke løndele, der kan anvendes til pension for personalekategorien. Når du trykker på løndelsnummeret, kan du læse mere om den enkelte løndel i løndelsbeskrivelsen.

Hvis der skal betales pension i ulønnede perioder, vil du også kunne se hvilken løndele, der skal bruges i den forbindelse.

For de fleste aftalers vedkommende skal der indbetales bidrag til gruppeliv, når der ikke indgår gruppeliv i pensionsordningen, eller når der ikke skal betales pensionsbidrag ifm. evt. karensbestemmelser.

Hvis der er andre forhold, der gør sig gældende for ansættelsesforholdet, kan du her læse mere om hvilke og hvilke løndele, der kan være relevante at kende til for personalekategorien.

Alt efter hvilken type fravær der er tale om, kan være forskellige regler, der gælder. I ”Ferie og fravær” kan du læse om hvilken løndele du kan bruge til de forskellige typer.

Derudover kan du se hvilke løndele der bliver anvendt til løbende ferieafregning, ferieafregning ved fratræden, afregning af særlige feriedage, ferielønsregulering ved skift af arbejdstid eller den årlige udbetaling af særlig feriegodtgørelse. Ligesom du kan finde aftalegrundlaget for de forskellige former for udbetalinger og træk ved ferie og fravær. Når du trykker på løndelsnummeret, kan du læse mere om den enkelte løndel i løndelsbeskrivelsen.

Her kan du orientere dig om de løntillæg, der er aftalt for personalekategorien. Da der for visse ansættelsesforhold kan være individuelle lokale aftaler, er listen ikke nødvendigvis udtømmende, men er snarere et fingerpeg om de mest gængse løndele til løntillæg. Når du trykker på løndelsnummeret, kan du læse mere om den enkelte løndel i løndelsbeskrivelsen.

Sidst i beskrivelsen kan du finde løndele, hjemmel og oplysninger om øvrige forhold, fx senior- og fratrædelsesordninger, jubilæumsgratiale, åremålsansættelse, tjenesterejser, flyttegodtgørelse mv. Når du trykker på løndelsnummeret, kan du læse mere om den enkelte løndel i løndelsbeskrivelsen, ligesom du kan trykke på ”aftalegrundlaget” for at finde hjemmel til forholdet.