Seniorbonus TIL OG MED 31. december 2023

Denne vejledning refererer til reglerne om seniorbonus til og med 31. december 2023.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ansatte har fra og med det kalenderår hvori de fylder 62 år ret til en årlig seniorbonus.
Der optjenes løbende 0,8 procent af den faste løn, som udbetales eller konverteres i januar måned efter kalenderårets afslutning.

Beløbet opsummeres løbende til fast felt 740 Løbende optjent seniorbonus, som findes under Diverse grundlagsfelter 3.

Ved fratrædelse udbetales bonus optjent i det løbende kalenderår altid som løn med den sidste lønudbetaling på LKO 6950.

Lønmodtageren skal senest 1. oktober i optjeningsåret tage stilling til, om bonussen skal konverteres til frihed eller pensionsbidrag.

Seniorbonussen udbetales automatisk til lønmodtageren i januar måned, institutionen skal derfor ikke foretage sig noget, hvis lønmodtageren ønsker bonussen udbetalt. Udbetalingen vil fremgå af lønsedlen som LKO 6950.

Hvis den automatiske beregning ikke er korrekt eller af andre årsager ikke er foretaget, kan LKO 2670 med sats 11 anvendes med beløb i felt 1. 

Sats 11 danner LKO 6950 og fremgår således som seniorbonus af lønsedlen.

Hvis bonussen helt eller delvist skal konverteres til frihed og/eller pensionsbidrag, skal LKO 0265 indrapporteres. Løndelen skal dateres pr. 1. januar i udbetalingsåret.

Man kan konvertere bonussen til

 • 2 dages frihed
 • Hele bonussen til pensionsbidrag
 • 1 dags frihed og resten til pensionsbidrag eller til udbetaling
 • Halvdelen til pensionsbidrag, hvor resten bliver udbetalt.

 

Konvertering til pensionsbidrag

Hvis hele bonussen skal konverteres til ekstraordinært pensionsbidrag, skal felt 2 på LKO 0265 udfyldes med 2,00. Skal pensionsbidraget afregnes til den ordinære pensionskasse, skal kreditor på LKO 0265 udfyldes.

Ønsker lønmodtageren at indsætte det ekstraordinære pensionsbidrag på en individuel pension, skal LKO 7950 indrapporteres inden LKO 0265 indrapporteres – de skal begge være i kraft ved konvertering til en individuel pensionsordning.

For tjenestemænd gælder det, at der kun kan konverteres til den supplerende pensionsordning og ikke til PENSAB. Kreditor udfyldes i dette tilfælde med kreditorkoden for den supplerende pension.

 

Konvertering til frihed

Hvis bonussen udelukkende skal konverteres til frihed, skal felt 1 på LKO 0265 udfyldes med 2,00 – beløbet i felt 740 nulstilles dermed.

Lønmodtagere, der ikke har været ansat et helt kalenderår, kan maksimalt optjene én seniordag.

Vælger lønmodtageren i dette tilfælde at konvertere seniorbonussen til én seniordag, skal LKO 0265 indberettes og en eventuel restværdi vil blive udbetalt kontant med en forholdsmæssig andel i januar måned.

På LKO 0265 indrapporteres 1 dag i felt 1 og det antal måneder, lønmodtageren har været ansat, i felt 3, såfremt den optjente bonus skal konverteres til frihed. Hvis en eventuel restværdi ønskes konverteret til pensionsbidrag skal der herudover også indberettes sats 2 i felt 4 og kreditor på løndelen.

Lønmodtagere der har været ansat under et halvt år, kan ikke konvertere bonussen til frihed, men kan få den udbetalt som løn eller konverteret til ekstraordinært pensionsbidrag.

Ønsker lønmodtageren at konvertere hele bonussen til pensionsbidrag, skal felt 4 på LKO 0265 udfyldes med sats 1, sammen med kreditorkoden eller sammen med LKO 7950 hvis der skal ske afregning til en individuel pensionsordning.

Vi har oprettet en masseindberetningsskabelonen vedr. seniorbonus (LKO 0265) som kan anvendes til masseindrapportering af LKO 0265 i HR-Løn. Skabelonen udfyldes med de nødvendige oplysninger, det er ikke nødvendigt at udfylde slutdatoen, da løndelen automatisk slettes efter LG 02-20xx 2. kørsel.

LKO 6953 skal anvendes i de tilfælde, hvor en medarbejder har fået seniorbonussen konverteret til frihed, men ikke fået afholdt dagene inden fratrædelse. Den kan anvendes fra 1. januar 2023 og beløbet, der skal udbetales skal indrapporteres i felt 1. Der kan maksimalt udbetales det beløb, der er optjent pr. 31. december.

OBS totalbeløbet vil fremgå af feltet Seniorbonus til udbetaling i januar under Diverse grundlagsfelter 3 - i løngeneration 02-2xxx, 1. lønkørsel - beløbet nulstilles i løngeneration 02-2xxx 2. lønkørsel.

Det kan derfor være nødvendigt at tilgå en tidligere løngeneration i SLS for at se det eksakte beløb, der var optjent.

Hvis seniorbonussen kun er konverteret til én dags frihed, vil værdien af denne fridag svarer til 6 / antal måneders opsparet seniorbonus.

Eksempel: Medarbejder ansat i februar konverterer sin seniorbonus til én dags frihed og resten til udbetaling/pension. Medarbejderen har i dette tilfælde opsparet seniorbonus i 11 måneder og værdien af den konverterede dag til frihed er derfor 6/11 af hele det opsparede beløb pr. 31. december.

Efterreguleringer

Efterreguleringer efter 2. lønkørsel i december vil blive opsummeret til optjent seniorbonus indeværende år og vil ikke automatisk blive en del af udbetalingen til 2. lønkørsel i januar.

Beløbet bør kun udbetales til medarbejderen, hvis efterreguleringen skyldes en fejl og kan ske manuelt på lønkode 2670 med sats 11 i felt 3.

 

Rettelser

Hvis seniorbonussen er blevet udbetalt ved en fejl i stedet for konvertering, kan beløbet trækkes retur på LKO 2670 med minus fortegn foran beløb og sats 11 i felt 3.

 • Hvis konvertering til frihed, skal der efter regulering ikke ske yderligere.
 • Hvis konvertering til pension, kan der indberettes LKO 7111 med det regulerede beløb i felt 2 (Statens bidrag) og sats 3 i felt 3.

I LG 09-20XX 2. lønkørsel udskrives advis RK8111, hvis der er beregnet seniorbonus i fast felt 740

”Medarbejderen skal senest 1. oktober vælge om seniorbonussen skal konverteres, ellers udbetales den automatisk ultimo januar”.

Adviset udskrives ikke for lønmodtagere der tiltræder i LG 09-20xx 2. lønkørsel eller senere.

For ansatte på PKAT 093, 098, 103, 293 og 294, individuel kontrakt, udskrives advis RK8139 i LG 12-20XX 2. lønkørsel, hvis den pågældende fylder 62 år i det kommende kalenderår:
”Såfremt det er aftalt, at lønmodtageren skal omfattes af seniorbonus, skal LKO 6950 indrapporteres pr. 1. januar.”

Lønkoden skal indrapporteres tidligst pr. 01.01.2022 eller ved ansættelsens ikrafttrædelsesdato. 

Ved indrapportering af LKO 0265 har vi hidtil ikke valideret på, om lønmodtageren har været ansat hele 2022, derfor har vi til denne lønkørsel udskrevet et advis, hvis felt 3 ikke er indrapporteret:
”LKO 0265 er ikke korrekt indrapporteret - lønmodtageren har ikke været ansat i hele 2022, så felt 3 på LKO 265 skal udfyldes”.

LKO 0265 skal slettes og oprettes på ny med korrekte data.

Seniorbonus beregnes automatisk som 0,8 procent af den faste løn - grundlaget beregnes som løn og løbende tillæg, samlet pensionsbidrag, bidrag til tjenestemandspension og arbejdsgivers bidrag til ATP livslang pension. Hvad angår bidraget til tjenestemandspension indgår 15 procent, uanset at der indbetales et højere procentbidrag.

Variable ydelser, der skal indgå i beregningen, skal være fast påregnelige og skal være omfattet af pkt. 3 i cirkulære af 6. december 2011 om beregning af løn underbetalt fravær mv. (Perst.nr. 063-11). Der er tale om tillæg, der optjenes taxametermæssigt og som er arbejdstidsbestemte, arbejdsbestemte eller tillæg for vagter eller rådighedsvagttillæg.

Hvis medarbejderen oppebærer sådanne variable ydelser, kan det månedlige beløb indrapporteres på en ny løndel, som er oprettet til formålet:

LKO 0267 Fast påregnelige ydelser

Her kan det månedlige beløb, der udbetales som fast påregnelige særlige ydelser, indrapporteres.

Alternativt kan det markeres på en række løndele, der anvendes til udbetaling af særlige ydelser, at der er tale om fast påregnelige ydelser, som derfor bør indgå i beregningen af seniorbonussen.

På nedenstående løndele til udbetaling af ulempeydelser kan felt 4 nu indrapporteres med sats 1, der bevirker, at der automatisk vil blive beregnet seniorbonus for lønmodtagere, der fylder 62 år i kalenderåret med 0,8 pct. af beløbet, der opsummeres til fast felt 740.

 • LKO 5170 Weekend- og helligdagsbetaling
 • LKO 5180 Godtgørelse, søndage
 • LKO 5200 Nattillæg kl. 17-06, Kriminalforsorgen
 • LKO 5510 Godtgørelse, 3-delt tjeneste
 • LKO 5540 Godtgørelse for delt tjeneste
 • LKO 5760 Natpenge, kl. 17-06, Rigspolitiet
 • LKO 5756 Natpenge, kl. 17-06, CO-II
 • LKO 6101 Natpenge, kl. 17-06
 • LKO 6102 Ulempetillæg - 25 % af timelønnen
 • LKO 6104 Weekendgodtgørelse - 50 %
 • LKO 6105 Weekendgodtgørelse - 100 %
 • LKO 6203 Weekend / helligdage

Såfremt der måtte være yderligere løndele, der bør tilrettes i forhold til ovenstående, kan henvendelse rettes til Statens Lønløsning via serviceportalen.

Nedenfor eksempler på beregning af seniorbonus for henholdsvis en tjenestemand og en overenskomstansat fuldmægtig.

Eksempel på beregning af seniorbonus på en tjenestemand:

Løndel Tekst Beløb
269 Seniorbonus 626,57
420 Sendt til Akademikerpension 4.986,14
505 Tillægspension i alt 4.986,14
555 Heraf udgør eget bidrag 1.661,99
606 Statens bidrag, tillægspension 4.986,14
607 Statens ATP-bidrag 189,34
660 Bidrag til PAR 36 6.143,14
661 Anvisning -40.808,97
701 Statens bidrag, tillægspension -4.986,14
705 Statens ATP-bidrag -189,34
760 Bidrag til PAR 36 -6.143,14
2000 Løn 32.275,92
3607 Beskatning af fri telefon 250,00
3882 Personligt tillæg, ikke-pensg. 6.825,31
3900 Funktionstillæg, pensg. 8.914,69
3902 Funktionstillæg, pensg. 2.785,84
3903 Kvalifikationstillæg, pensg. 3.872,32
3904 Kvalifikationstillæg, pensg. 6.063,85
3920 Funktionstillæg, pensg. 3.343,01
3950 Tillæg til gruppeliv 108,35
3972 Funktionstillæg, pensg. 2.813,70
7045 Eget ATP-bidrag -94,67
8607 Modpost, fri telefon -250,00
8940 Kontingent, gruppeliv -108,35
9002 Kontingent -50,00
9845 AM-bidrag -5.373,00
9850 A-skat -20.568,00
     
  Grundlag i alt 78.321,61
     
  0,8 pct. udgør 626,57

 

Eksempel på beregning af seniorbonus på en overenskomstansat fuldmægtig:

Løndel Tekst Beløb
269   448,16
316 9 pct. pensionsbidrag 476,38
392 17,1 % pensionsbidrag 7.310,33
397 Heraf eget bidrag 2.595,54
420 Sendt til Akademikerpension 7.786,71
601 Statens pensionsbidrag 7.786,71
607 Statens ATP-bidrag 189,34
661 Anvisning -30.985,11
701 Statens pensionsbidrag 7.786,71
705 Statens ATP-bidrag 189,34
2000 Løn 32.275,92
2245 Rådighedstillæg 5.293,10
3821 Kvalifikationstillæg, pensg. 4.847,36
3822 Kvalifikationstillæg, pensg. 5.627,40
7045 Eget ATP-bidrag -94,67
9845 AM-bidrag -3.836,00
9850 A-skat -13.128,00
     
  Grundlag i alt 56.019,83
     
  0,8 pct. udgør 448,16