Seniorbonus FRA 1. Januar 2024

Denne vejledning vedr. seniorbonus er med gældende regler for optjeningsår 2024 og frem.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udgivet et nyt cirkulære om seniorbonus og seniordage gældende pr. 1. januar 2024 (Medst.nr. 016-23).

Ansatte har fra og med det kalenderår hvori de fylder 62 år ret til en årlig seniorbonus.

Lønsystemet udbetaler automatisk til dem der er omfattet af cirkulæret.

For individuelle ansættelser (PKAT 93, 98, 103, 293 og 294) skal institutionen selv indrapportere LØNDEL 6950 – Seniorbonus, hvis disse skal være omfattet. Løndelen skal indrapporteres med startdato i det kalenderår, hvor vedkommende fylder 62 år, dog tidligst pr. 1. januar 2022.

Pr. 1. januar 2024 udbetales seniorbonussen løbende hver måned og beregningsgrundlaget udgør 0,8% af den faste løn inkl. faste tillæg - herunder rådighedstillæg. Det betyder, at variable ydelser ikke indgår i beregningsgrundlaget, uanset at de er fast påregnelige.

Til gengæld er beløbet både ferie- og pensionsgivende.

Der udbetales automatisk med LØNDEL 6955 – Løbende udbetaling af seniorbonus, som kan ses på lønsedlen.

Lønperioderne styrer, om der beregnes efter den gamle ordning eller den nye. For efterreguleringer før 1. januar 2024 bliver der beregnet efter de tidligere regler og pr. 1. januar 2024 og frem efter de nye regler.

Seniorbonussen er pensionsgivende pr. 1. januar 2024 og for overenskomstansatte bliver der automatisk beregnet pensionsbidrag under den respektive pensionsløndel (7018, 7019, 7024 etc.). For tjenestemænd, der er omfattet af en supplerende pensionsordning, afregnes beløbet til denne.

Såfremt der ikke er oprettet en supplerede pensionsordning for tjenestemænd og der alene afregnes til tjenestemandspension, kan pensionsbidraget ikke overføres og skal i stedet for udbetales som løn.

LØNDEL 6950 har hidtil kun været åben for individuelt ansatte, men vi har nu åbnet felt 2 på løndelen, der skal anvendes for de, der ikke har en supplerende pensionsordning. I felt 2 indrapporteres bidragsprocent, der er aftalt i den lønaftale, som den ansatte er omfattet af, eller som fremgår af den konkrete tillægsaftale, som gælder for den ansatte.

Ved udbetaling af seniorbonussen udbetales pensionsbidraget under LØNDEL 6952, ”Udbetalt pensionsbidrag af seniorbonus.

Hvis tjenestemanden har en supplerende ordning der afregnes til en individuel konto via LØNDEL 7227, kan felt 3 på LØNDEL 6950 udfyldes med sats 7227. Så vil pensionsbidraget overføres til samme konto som den eksisterende LØNDEL 7227 under pensionsløndele/IAP.

Den løbende udbetaling af seniorbonus kan konverteres til pensionsindbetaling via løbende LØNDEL 7951 – Frivilligt pensionsbidrag af seniorbonus. Denne mulighed er frivillig og der er ingen frist i forbindelse med indrapportering af denne lønkode, som vi kender fra de tidligere regler.

Beløbet, der dannes og afregnes, svarer til den månedlige udbetaling af seniorbonus på LØNDEL 6955.

Begge lønkoder (LØNDEL 6955 og LØNDEL 7951) vil fremgå på lønsedlen i +/-.

Det er fra 1. januar 2024 ikke længere muligt at konvertere optjent seniorbonus til frihed med løn.

Lønmodtageren kan dog vælge at afholde op til 2 seniordage årligt mod fradrag i lønnen, som trækkes via LØNDEL 8040 Fradrag for seniordag.

Her indsættes antal afholdte timer, hvorefter der foretages et løntræk. Timelønnen beregnes som 1/1924 af den faste løn inkl. Tillæg og pensionsbidrag.

Udbetalingen sker helt automatisk og der skal ikke foretages noget fra institutionen. Dog kan der være tilfælde, hvor der dannes advis og institutionen skal agere efter disse.

Det er f.eks. tilfældet, hvis en tjenestemand ikke har en supplerende pensionsordning og institutionen således skal indrapportere LØNDEL 6950, for at angive hvor pensionsbidraget skal afregnes til.

Her følger en liste over de forskellige adviser der kan dannes af lønsystemet og hvad man skal være opmærksom på ved modtagelse af disse.

RB7201: "Seniorbonus for 2023 er valgt konverteret helt eller delvist til seniordage.
Ifølge den ny aftale er dette ikke muligt. LØNDEL 0265 skal ændres".

Optjeningen fra kalenderåret 2023, kan ikke længere konverteres til seniordage, da den nye aftale træder i kraft. Hvis der på forhånd er indrapporteret LØNDEL 265 – Registreringer af seniorbonus, hvor bonussen er valgt at blive konverteret, får I dette advis og LØNDEL 265 skal dermed ændres/slettes alt efter, hvad der besluttes med bonussen. 

RB7202: ”Lønmodtageren er omfattet af seniorbonus og har LØNDEL 0660 i kraft, men der er ikke beregnet supplerende pensionsbidrag - LØNDEL 6950 skal indrapporteres senest pr. 1. januar i året, hvor lønmodtageren fylder 62 år”.

Adviset dannes for ansatte, der er fyldt 62 i år og for ansatte, der fylder 62 i løbet af 2024, idet de er omfattet af seniorbonus fra 2024. Her skal der indrapporteres LØNDEL 6950 med oplysning om pensionsprocent og evt. kreditorkode, så pensionsbidraget kan overføres eller udbetales.

RB7204 ”Lønmodtageren er omfattet af seniorbonus og er omfattet af en supplerende pensionsordning via LØNDEL 7016 - LØNDEL 6950 skal indrapporteres senest pr. 1. januar i året, hvor lønmodtageren fylder 62 år”.

Adviset dannes for tjenestemænd, der får beregnet supplerende pensionsbidrag på følgende løndele:

LØNDEL 7016 Pensionsbidrag af tillæg

LØNDEL 7017 Arbejdsgivers pensionsbidrag af tillæg

LØNDEL 7020 Pensionsbidrag af tillæg

LØNDEL 7023 Pensionsbidrag af tillæg

LØNDEL 7115 Pensionsbidrag af tillæg

LØNDEL 7116 Pensionsbidrag af tillæg

Årsagen til, at der ikke automatisk kan beregnes det supplerede pensionsbidrag er, at flere lønmodtagere har flere af løndelene i kraft samtidig og enkelte har en af ovenstående og LØNDEL 7018, 7019 eller LØNDEL 7024 i kraft samtidig. Det vil betyde, at der vil blive beregnet for meget i pensionsbidrag af seniorbonussen.

Her skal der indrapporteres LØNDEL 6950 med oplysning om pensionsprocent og kreditorkode, så pensionsbidraget kan overføres til korrekte pensionskasse.