Periodisering af indkomst mv.

I denne vejledning kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere i givne situationer.

Flytning af faste felter mv. fra DÅ til SÅ

Hvert år i LG 01, 2. lønkørsel, foretages årsjustering i SLS.

Det betyder at alle beløb, timer mv. flyttes fra DÅ til SÅ i Faste felter.

I LG 01, 2. lønkørsel sker beregningen i 3 step:

 • Bagudløn for december og alle efterreguleringer for både forud- og bagudlønnede beregnes
 • Alle beløb, timer mv. flyttes fra DÅ til SÅ i Faste felter
 • Forudløn for januar beregnes.

Indrapportering af løndel 5000 m.fl.

Årsjusteringen betyder, at når du skal afregne feriegodtgørelse ved fratræden ifm. årsskiftet, skal du være opmærksom på følgende:

LG 01 (december måned)

Fx årsskiftet 2022/2023

 • Løndel 5000/5017 = optjeningsåret 2022
 • Løndel 5010/5027 = optjeningsåret 2021
 • Løndel 5020/5037 = optjeningsåret 2020

BEMÆRK: Løndel 5000/5017 kan kun indrapporteres for LF 1 (forudlønnede) med en ikrafttrædelsesdato 01.01.2023 eller senere og vedrører således optjeningsåret 2023 – for bagudlønnede skal datoen være før 01.01.2023 og vedrører dermed optjeningsåret 2022.

Løndel 5020 og løndel 5037 samt løndel 8901 og 8903 vedr. forrige år er lukket for indrapportering til LG 01/xx.


LG 02 (januar måned)

 • Løndel 5000/5017 = optjeningsåret 2023
 • Løndel 5010/5027 = optjeningsåret 2022
 • Løndel 5020/5037 = optjeningsåret 2021

Løndel 5000 og 5017 kan kun indrapporteres med en ikrafttrædelsesdato efter
01.01.2019.

Hovedregler

Den almindelige hovedregel er, at en indtægt skal medregnes ved indkomstopgørelsen på tidspunktet for den endelige retserhvervelse.
Dog er det for A-indkomst som hovedregel udbetalingstidspunktet der er afgørende. Dette fremgår af bekendtgørelse om kildeskatteloven nr. 1403 af 7. december 2010 § 46 stk. 2, hvor der står:

”Indeholdelse skal foretages ved udbetalingen af A-indkomsten. Har udbetaling ikke fundet sted på et tidspunkt, der ligger 6 måneder efter, at indkomstmodtageren har erhvervet endelig ret til den pågældende indkomst, skal indeholdelse dog foretages på dette tidspunkt. For ydelser, der kommer til udbetaling efter indtjeningsperiodens udløb, såsom feriepenge og søgnehelligdagsbetaling, kan skatteministeren fastsætte særlige bestemmelser om tidspunktet for indeholdelsen og om, i hvilket indkomstår ydelserne skal beskattes.”

Fejl

Hvis der er tale om fejl som beror på arbejdsgiveren, kan der dog ske tilbageførsel af indkomst mv. til sidste skatteår. Hvis fejlen har medført periodisering af indkomst i et forkert indkomstår, kan du rette fejl ved at danne en supplerende indberetning til eIndkomst vedr. sidste år ved at udfylde vinduet:

 • Faste felter – skatteoplysninger indeværende år

Se mere i kap. 7 i denne vejledning.

Lønreduktion

Lønreduktion (dvs. lønmodtageren har fået for meget udbetalt) skal på tilsvarende vis henføres til det indkomstår, lønreduktionen finder sted.

Dog skal der, hvis der er tale om fejl, eller hvis beløbet på grund af fratræden ikke kan forventes modregnet i A-indkomsten for nyt år, ske tilbageførsel af den negative A-indkomst til sidste år - med dannelse af supplerende indberetning til eIndkomst.

Tilbagebetaling af skat mv. for sidste år

En tilbagebetaling af A-skat for gammelt år er som hovedregel ikke tilladt.

Hvis du får en sag, hvor du skal regulere/udbetale A-skat til en medarbejder vedr. gammelt år, kan du her se hvordan du skal forholde dig i disse lønkørsler:

LG 02, 1. og 2. lønkørsel Øvrige lønkørsler

I LG 02 (januar måned), kan du indrapportere udbetaling (+) og indeholdelse (-) af A-skat på løndel 2950 (med dato i gammelt år) – på medarbejderens ”normale” PLBNR.

BEMÆRK: Du skal i samme lønkørsel huske også at indrapportere Skatteindikator 2.

I alle andre lønkørsler, vil løndel 2950 og 2945 ikke kunne udbetales vedr. gammelt skatteår.

Generelt vedr. supplerende indberetninger

De skattebeløb og arbejdsmarkedsbidrag der indbetales i forbindelse med supplerende indberetninger, bliver af SKAT betragtet som for sent indbetalt.

Du vil derfor få opkrævning fra SKAT, der vedrører renter af for sen indbetaling.

BEMÆRK: Har du spørgsmål til sådanne renteopkrævninger, skal du rette henvendelse til SKAT.

Efter hver lønkørsel leverer Moderniseringsstyrelsen en opgørelse til SKAT.
Opgørelsen er opdelt pr. SE-nummer og viser de skattebeløb og AM-bidrag, som er dannet på supplerende indberetninger.

Ratepensioner, aldersopsparinger mv.

Du kan indrapportere ratepensioner og aldersopsparinger mv., som skal med på den ordinære indberetning, til og med LG 01, 2. lønkørsel – altså den sidste lønkørsel i året.

Hvis en lønmodtager efter lønkørslen i december måned beder om, at arbejdsgiveren indbetaler et beløb til fx en ratepension - som skal med i gammelt skatteår - skal du være opmærksom på følgende:

Arbejdsgiver (du) skal… Lønmodtager skal …
 • sørge for at indsætte beløbet på lønmodtagerens pensionskonto senest d. 31. december
 • indrapportere fx ratepensionen til lønsystemet
 • indrapportere Skatteindikator 2 til samme lønkørsel som ratepensionen indrapporteres til.
 • indbetale det fulde beløb til arbejdsgiveren (dig).

VIGTIGT: Hvis du glemmer at indrapportere Skatteindikator 2 samtidig med pensionsbeløbet, bliver denne henført til det nye skatteår - og du kan herefter kun rette op på skatteåret, ved at indrapportere via vinduet Faste Felter -”Skatteoplysninger indeværende år”.

Anden fremgangsmåde

Som alternativ, kan lønmodtageren selv rette henvendelse til SKAT. Pågældende medbringer en kvittering fra sit pengeinstitut for indbetalingen af pensionsbeløbet inden d. 31. december.

SKAT kan så registrere indbetalingen på selvangivelsen. Lønmodtageren vil så få udbetalt skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med sin årsopgørelse.

Der findes to former for Skatteindikatorer i lønsystemet - nemlig Skatteindikator 1 og Skatteindikator 2. Her kan du læse om, hvordan skatteindikatorerne virker i lønsystemet.

Skatteindikatorerne er en markering i lønsystemet, som bevirker at A-indkomst, A-skat mv. optjent i gammelt skatteår, men som beregnes og udbetales i nyt skatteår - bliver henført til gammelt skatteår.

 • Skatteindikatorerne virker kun i LG 02, 1. og 2. lønkørsel (januar måned).
 • Skatteindikatorerne medfører automatisk dannelse af supplerende indberetning til eIndkomst for lønmodtageren.


Forskellen mellem skatteindikator 1 og 2

Her kan du se de overordnede forskelle:

Skatteindikator 1… Skatteindikator 2…
 • dannes automatisk (i visse situationer)
 • kan du indrapportere i LG 02, 1. og 2. lønkørsel
 • bliver nulstillet/slettet efter LG 02, 2. lønkørsel
 • tilbagefører alle løndele for december og tidligere - (undtagen engangsløndele for december, der beregnes af lønnen for januar).
 • skal du indrapportere (faste felter)
 • bliver nulstillet efter LG 02, 1. lønkørsel, og kan senest bruges i LG 02, 2. lønkørsel
 • tilbagefører alle løndele for december og tidligere - (undtagen engangsløndele for december, som normalt først udbetales efter indtjeningsmåneden).

Selvom begge skatteindikatorer tilbagefører A-indkomst mv. til gammelt skatteår, og bevirker dannelse af supplerende indberetning til eIndkomst – så er der er altså forskel på hvilke løndele, der tilbageføres jf. ovenfor.

At en række engangsløndele for december ikke tilbageføres til gammelt skatteår ved indrapportering af skatteindikator 2 skyldes, at timesedler, overarbejdssedler mv., ofte udbetales efter indtjeningsperiodens udløb - som led i normal forretningsgang hos arbejdsgiveren. Der for skal disse ydelser for december måned, beskattes i det nye år.


Ligheder mellem skatteindikator 1 og 2

Her kan du se de overordnede ligheder mellem Skatteindikator 1 og 2:

 • Alle løbende løndele tilbageføres til gammelt skatteår, når indrapporteringsdato er tidligere end 01.01.20xx.
 • Alle løndele (både engangsløndele og løbende løndele) med indrapporteringsdato mindre end 01.12.20xx tilbageføres til gammelt skatteår.

Undtagelser ifm. skatteindikatorer

Her kan du se hvilke typer af lønmodtagere, som der ikke kan indrapporteres/opsættes skatteindikatorer for:

 • Lønmodtagere i en privatiseret institution
 • Lønmodtagere med grønlandsskat
 • Lønmodtagere med 26 % bruttobeskatning
 • Lønmodtagere hvis register er flyttet til nyt SE-nummer (gruppe).

Ved flytninger af registre opsættes et fast felt med den løngeneration, hvor der tidligst kan flyttes beløb mellem skatteårene.

Feltet kan ses under Faste felter, Øvrige og hedder ”dato vedr. sumninger”.

I dette afsnit kan du læse om, hvornår og på hvilke lønmodtagere Skatteindikator 1 opsættes automatisk i lønsystemet.

Betingelser for automatisk opsætning af Skatteindikator 1 i LG 02

Her kan du se ud fra hvilke betingelser Skatteindikator 1 automatisk opsættes i lønsystemet i LG 02, 1. og 2. lønkørsel:

 • I LG 02 opsættes der konsekvent Skatteindikator 1 på alle registre, der har AKKO 13 – 16 og 32 pr. 01.01.20xx eller tidligere (fx = 01 og måned =12 i gammelt år)
 • I LG 02 hvis der indrapporteres AKKO 13 – 16 og 32 pr. 01.01.xx eller tidligere (fx dag = 01 og måned =12 i gammelt år)

BEMÆRK: Det er kun i LG 02, der overhovedet kan være tale om skatteindikatorer. Hvis der undtagelsesvis skal dannes supplerende indberetning efter LG 02, skal det ske manuelt via vinduet ”Skatteopl. Indeværende år (faste felter).

I LG 02, 1. og 2. lønkørsel opsummeres nettoferiepengene og tilhørende feriedage til sidste optjeningsår, hvis lønnen/timerne indrapporteres med en dato før 1. januar.

Dette gælder, uanset om lønnen beskattes i indeværende år. Denne funktionalitet er dog kun gældende i LG 02, 1. og 2. lønkørsel, hvorefter nettoferiepengene opsummeres i indeværende optjeningsår, uanset indrapporteringsdato.

Her kan du læse, hvornår og hvordan du indrapporterer Skatteindikator 1 eller 2.

Du indrapporterer Skatteindikator 1 eller 2 via knappen ”Faste felter” i vinduet ”Skatteindikatorer”. Du skal huske at udfylde = foran 1 eller 2.

Du kan få brug for at indrapportere Skatteindikator 1 eller 2, hvis hele eller dele af en medarbejders løn, ved en fejl ikke er udbetalt tids nok til at blive henført til det gamle skatteår i LG 02.

Du kan så samtidig med at du indrapporterer overenskomstændringer, løndele mv. også indrapportere Skatteindikator 1 eller 2 - og beregningen som vedr. tidligere år, vil så automatisk blive henført til sidste skatteår.

VIGTIGT: Du skal huske at Skatteindikator skal indrapporteres til samme lønkørsel, som du indrapporterer den lønudbetaling eller det lønfradrag, der vedrører det gamle skatteår.

Løndele der tilbageføres ved skatteindikator 2 i LG 02

Alle løndele med indrapporteringsdato i gammelt år, vil blive henført til gammelt skatteår i LG 02, når Skatteindikator 2 er indrapporteret – undtagen visse engangsløndele med indrapporteringsdato = 01.12 i gammelt år.

Årsagen til dette er, at fx overarbejde for december iht. arbejdsgiverens normale forretningsgang, først kan udbetales i januar måned – og derfor først skal beskattes i nyt år.

BEMÆRK: Hvis disse overarbejdsløndele har indrapporteringsdato forud for december, fx november eller tidligere i gammelt år – så vil de altid blive tilbageført til gammelt skatteår, hvis der samtidig er Skatteindikator 1 eller 2 til samme lønkørsel.

Løndele der ikke tilbageføres ved Skatteindikator 1 i LG 02

Der er engangsløndele, der med indrapporteringsdato i december (lig med 01.12.20xx), ikke vil blive henført til gammelt skatteår i LG 02, selvom Skatteindikator 1 er dannet automatisk, eller du selv har indrapporteret Skatteindikator 2.

Det drejer sig om engangsløndele, der beregnes af den løn, der oppebæres d. 1. i måneden efter indrapporteringstidspunktet – hvilket vil sige at det normalt er lønnen på udbetalingstidspunktet, overarbejdsbetalingen beregnes af (fx løndel 6220).

Hvis disse engangsløndele, har indrapporteringsdato forud for december, fx november eller tidligere i gammelt år – så vil de altid blive tilbageført til gammelt skatteår, hvis der samtidig er en skatteindikator til samme lønkørsel.

Her kan du læse, hvornår og hvordan du kan danne en supplerende indberetning til eIndkomst.

Du skal bruge vinduerne: ”Skatteopl. indeværende år” samt ved evt. rettelse af *bruttoindkomsten endvidere ”eIndkomst (2)”, som du finder under ”Faste Felter”.

NOTE: * Bruttoindkomst = a-indkomst inkl. eget pensionsbidrag til ATP og pension. (dvs. bruttoindkomsten er typisk større end a-indkomsten)

Du kan bruge vinduerne ”Skatteopl. indeværende år”:

 • når du skal rette oplysningspligtige felter for sidste år. Du kan taste i dette vindue hele året, altså LG 02 til LG 12 (begge inklusive), dog kan du ikke bruge disse vinduer i LG 01, 1. og 2. lønkørsel.

BEMÆRK: Du må kun bruge vinduerne ”Skatteopl. indeværende år”, hvis der er sket en fejl, som har medført periodisering af indkomst mv. i et forkert skatteår (indkomstår).

Du skal være opmærksom på

Når du skal foretage flytning af indkomst mv. mellem nyt og gammelt skatteår via vinduet ”Skatteopl. indeværende år”, skal du være opmærksom på hvilke elementer der knytter sig til flytningen, fx ATP-bidrag, hvor du skal taste lønmodtagerbidrag og arbejdsgiverbidrag som ét samlet beløb.

VIGTIGT: Når der rettes i A-indkomsten, bliver bruttoindkomsten automatisk rettet - for så vidt angår den del af bruttoindkomsten, der svarer til A-indkomsten.

Hvis der har været beregnet pensionsbidrag eller ATP eller løntimer, der tilsvarende skal flyttes til et andet skatteår, skal dette gøre manuelt ved opsummering/nedsummering i felterne: Bruttoindkomst DÅ og Løntimer DÅ - via Faste Felter, eIndkomst (2).


Sådan indrapporterer du

Du skal indrapportere beløb med fortegnet (+), hvis du ønsker at flytte beløb fra sidste år (SÅ) til indeværende år (DÅ) og fortegnet (-), hvis beløbet skal flyttes fra indeværende år (DÅ) til sidste år (SÅ). Der vil så automatisk ske en tilsvarende op/nedskrivning af beløb, men med modsat fortegn i sidste skatteår.

Bemærk: Du kan ikke anføre beløb med + foran i felterne A-skat DÅ og AM-bidrag DÅ, dvs. nedskrive skat og arbejdsmarkedsbidrag for sidste år. Dette tillader SKAT ikke. Du kan derimod godt taste beløb med – (minus) foran i felterne A-skat DÅ og AM-bidrag DÅ, dvs. opskrive skat og arbejdsmarkedsbidrag for sidste år.

Hvis du har nedskrevet A-indkomsten for sidste år, dvs. tastet beløb med + foran i feltet A-indkomst DÅ i vinduet Skatteoplysninger indeværende år, så vil SKAT omligne medarbejderens årsopgørelse for sidste år og udbetale evt. overskydende skat og arbejdsmarkedsbidrag direkte til lønmodtageren.

Du vil kunne se resultatet af din indrapportering i vinduet ”Skatteopl. sidste år, lige så snart at du har gemt din indrapportering i vinduet ”Skatteopl. indeværende år”.

Du vil ligeledes kunne se beløbene, som bliver tilbageført til sidste skatteår i vinduet ”Skatteopl. tilbageført”, når indrapportering er gemt.

BEMÆRK: Det er altså ikke muligt at indrapportere i vinduerne ”Skatteopl. sidste år” samt ”Skatteopl. tilbageført”, da disse felter dannes automatisk med beløb med modsat fortegn, når du har tastet i ”Skatteopl. indeværende år”. I øvrigt skal du være opmærksom på at felterne i vinduet ”Skatteopl. tilbageført” vil blive nulstillet efter den førstkommende 2. lønkørsel, når der er overmeldt data fra SLS til eIndkomst. Dette sker automatisk efter hver 2. lønkørsel.

Supplerende indberetning tilbage til forrige år eller længere tilbage

Hvis du har brug for at rette oplysningspligtige felter længere tilbage end sidste år – fx til forrige år, så skal du først tilbageføre beløbene til sidste år via vinduet ”Skatteopl. indeværende år” – og derefter flytte fra sidste år til relevant indkomstår direkte i eIndkomst (SKAT).

EKSEMPEL:
Du har rettet en fejl i SLS i 2022 på en lønmodtager, og fejlrettelsen vedr. indkomstårene 2022, 2021 og 2020. Rettelsen udgør for alle 3 år en forøgelse af a-indkomsten samlet på kr. 25.000 i 2018, som skal fordeles således på indkomstårene:

2022: kr. 5.000,00

2021: kr. 11.000,00

2020: kr. 9.000,00

Det beløb, som skal flyttes til 2020 og 2021 (kr. 9.000 + kr. 11.000 = kr. 20.000), skal tastes med minus foran beløbet i feltet a-indkomst i vinduet ”Skatteoplysninger indeværende år”.

Den tilsvarende skat af kr. 20.000 - og arbejdsmarkedsbidrag (8 procent af kr. 20.000 = kr. 1600) skal ligeledes tastes med minus foran beløbene i ”Skatteoplysninger indeværende år”. Husk også at flytte evt. andre felter, hvis relevant (fx ATP).

Således vil a-indkomst, skat og arbejdsmarkedsbidrag for 2022 blive nedskrevet og
2021 vil blive opskrevet automatisk med de samme beløb.

Det beløb, som skal flyttes fra 2021 til 2020 (a-indkomst kr. 9.000) skal du flytte fra 2021 til 2020 direkte i eIndkomst.

SKAT vil så danne nye årsopgørelser for 2020 og 2021, og tilbagebetale - eller opkræve for meget eller for lidt indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag direkte hos lønmodtageren for 2020 og 2021.

OBS!
Det er altså muligt at tilbageføre skat og arbejdsmarkedsbidrag fra DÅ år til SÅ. Man må gerne forøge den betalte skat og arbejdsmarkedsbidrag for sidste år – men det er IKKE tilladt at taste skat og arbejdsmarkedsbidrag med plus foran beløb i indeværende år, så skat og arbejdsmarkedsbidrag for sidste år bliver nedskrevet.

Som nævnt ovenfor danner SKAT ny årsopgørelse til lønmodtageren og tilbagebetaler eller opkræver for meget eller for lidt indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag hos lønmodtageren, når du flytter personens a-indkomst mellem årene.

Særligt vedr. flyttede registre (mellem 2 SE-nr./grupper)
Det er ikke muligt at indrapportere supplerende indberetninger via Faste felter, skatteoplysninger indeværende år - på flyttede registre. Dette gælder det 1. hele indkomstår efter flytningen. Årsagen til dette er, at den ordinære indkomst mv. er indberettet på et andet SE-nr., end det personens register står med nu.

Al A-indkomst opsummeres til felt 13, A-indkomst.

Felt 14, AM-bidragsfri A-indkomst er en specifikation af felt 13 - dvs. at beløb fra fx løndel 2721 vil stå i både felt 13 og i felt 14.

Periodefelterne, som anvendes til overmelding til eIndkomst er dog splittet op på hhv. felt 13 og felt 14. For lønmodtagere med løndel 9845 på registret - fx PKAT 554 med løndel 5790 bliver hele indkomsten ligeledes opsummeret til felt 13 i Skatteoplysninger indeværende år, men indkomsten indberettes til eindkomst i felt 14.

Når der findes en AM-bidragsfritagelse på hele registret i form af, at løndel 9845 er i kraft, er der kun beløb i felt 13 år. I felterne til eIndkomst overmeldes der til felt 14.
Kun når der både er beløb i felt 13 og felt 14 på et register - fx løndel 2721 (1.-3. ledighedsdag), er der beløb i begge felter, hvor felt 14 dog er en specifikation af felt 13.

Den regnskabsmæssige supplementsperiode i lønsystemet, omfatter LG 01 (december måned – periode 12) og LG 02 (januar måned – periode 13).

Bemærk:
Indkomst mv. henføres ikke nødvendigvis til det samme skatte- og finansår.

EKSEMPEL: Overarbejde for december udbetales i januar måned – og bliver beskattet i det nye år - men bliver bogført i gammelt finansår.


Bogføring LG 01

I LG 01 udbetales løn for forudlønnede for januar måned, og for bagudlønnede for december måned.

Løn for januar bogføres i nyt år, og løn for december samt efterreguleringer bogføres i gammelt år.


Bogføring LG 02

I LG 02 udbetales løn for forudlønnede for februar måned, og for bagudlønnede for januar måned.

Løn for januar og februar bogføres i nyt år, og efterreguleringer vedr. december og tidligere bogføres i gammelt år.

Ofte ændres den interne kontoplan i forbindelse med et nyt finansår.

Ændringer til kontoplanen i forbindelse med et nyt finansår, der skal registreres i lønsystemet, skal være på plads med dato = 01.01:

I LG 01, 2. lønkørsel I LG 02, 2. lønkørsel
 • For forudlønnede på alle relevante dele af registrene, fx vinduerne: Konteringer og løndele


ADVARSEL: Ved indrapportering på forudlønnede registre, skal du huske at bruge ny kontostreng pr. 1/1 og gammel kontostreng ved dato i gammelt finansår (dato før 1/1).

 • For bagudlønnede og timelønnede på alle relevante dele af registrene, fx vinduerne: Konteringer og løndele

ADVARSEL: Ved indrapportering på alle registre, skal du huske af bruge ny kontostreng pr. 1/1 og gammel kontostreng ved dato i gammelt finansår (dato før 1/1).

VIGTIGT: For at samtlige lønposteringer fra og med LG 03, 1. lønkørsel (efter supplementperioden i lønsystemet), bliver bogført jf. den nye kontoplan, skal samtlige registre og relevante dele på registrene konsekvensrettes (”søg og erstat” foretages så de gamle værdier erstattes med de nye værdier) - så det er den nye kontostreng der peges på, uanset hvilket tidspunkt lønnen/efterreguleringer er beregnet på baggrund af.


Indrapportering til lønsystemet

Der er to muligheder for at få indrapporteret og registreret den nye kontoplan i lønsystemet:

Enten.. Eller..
 • Du sørger selv for at indrapportere den nye kontostreng (segmenter) til lønsystemet.
 • Du beder Moderniseringsstyrelsen om at registrere den nye kontostreng (segmenter) i lønsystemet.

OBS

Hvis I ønsker, at Moderniseringsstyrelsen skal registrere den nye kontostreng pr. 1/1 på jeres lønmodtagerregistre, skal I indsende jeres bestilling til Statens Administrations Serviceportal senest midt i november måned året før.

 • I jeres bestilling bedes I oplyse entydige betingelser for den ønskede ændring pr. 1/1. Fx segment 1 = 1 ønskes ændret til segment 1 = 10
 • Hvis det ikke er muligt at opstille entydige betingelser, kan I vælge at få ændret kontostrengen på personniveau – i dette tilfælde bedes I indsende lønnumrene og de nye værdier i segmenter i et regneark. Du kan finde et regneark på vores hjemmeside, som du kan udfylde og indsende (under afsnittet Ressort-/organisationsændring i Statens Lønløsning.)

Det er kun Moderniseringsstyrelsen, der kan foretage en total konsekvensrettelse (”søg og erstat” gamle værdier med nye værdier) af registre.

Denne konsekvensrettelse (søg og erstat” af værdier) betyder, at den nye kontostreng lægges ind i alle tidligere elementer – uanset hvilken ikrafttrædelsesdato de har.

”Søg og erstat” af værdier medfører, at alle lønposteringer vil blive konteret efter den nye kontoplan.

Moderniseringsstyrelsen skal have modtaget bestilling om ”Søg og erstat” af værdier så tidligt som muligt, og senest midt i januar måned.