Pensionsbidrag – Rettelser mv.

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, når der er:
• indbetalt for meget til en pensionskasse
• indbetalt for meget til en IA pension
• indbetalt til en forkert pensionskasse.

BEMÆRK! Nedenstående vejledning er kun retningsgivende, da ikke alle pensionskasser har de samme procedurer for at tillade rettelser via lønsystemet.

Det er ikke muligt at lukke en IA pensionsløndel med tilbagevirkende kraft, da lønsystemet ikke kan tilbageføre beløb fra bankkonti.

I må derfor kontakte pengeinstituttet og bede dem om at returnere for meget indbetalt pensionsbidrag. Når beløbet modtages retur, skal I taste beløbet på løndel 7257 med minus foran beløb.

NB! Husk at være opmærksom på, om beløbet skal beskattes ved udbetaling til lønmodtager (fx ratepension under max.) – hvis det fx drejer sig om alderspension, skal beløbet ikke beskattes. Se evt. mere på løndelsbeskrivelsen for løndel 7257 i SLS-guiden.

Vi har hidtil foretaget validering i lønsystemet af, at man kun kan ændre fx kreditorkode på pensionsløndele 3 måneder tilbage i tiden, idet pensionskasserne ikke vil have, at man henter penge hjem, når der allerede er oprettet en ordning for lønmodtageren og at der dermed er administrationsomkostninger, pensionskassen ikke får dækket.

Hvis I har indhentet accept fra pensionskassen og eventuelt fra SKAT, kan I selv foretage rettelsen jf. nedenfor.

Lønsystemet sørger altså for, at pensionsbidraget overføres fra den ”forkerte” pensionskasse til den ”korrekte” pensionskasse. Fremover sørger lønsystemet også for, at der ikke bliver afregnet til den ”forkerte” kreditor, hvis der kommer en evt. efterregulering. Den ”forkerte” kreditor vil altså blive overskrevet af den ”korrekte” kreditor på registret, så det ikke længere kan ses at der har været afregnet til en anden kreditor end den nuværende.

Ved forsøg på rettelse dannes en af følgende fejlkoder:

OT0651 - ”Kreditorkode kan kun ændres 3 måneder tilbage i tiden”

OT0664 - ”Pensionsbidrag (LKO 7XXX) kan kun sættes i afgang 3 måneder tilbage i tiden”

OT0665 - ”Pensionsbidrag (LKO 7XXX) kan kun slettes 3 måneder tilbage i tiden”

Samtidig dannes fejlkode OT0698 ved indrapportering i SLS:

”Accept fra pensionskasse og evt. SKAT skal indhentes - hvis den allerede foreligger skal fast felt 637 under "Pensionsbidrag 1" sættes = 1”

Herefter skal du indrapportere ”1” i det faste felt jf. nedenstående vejledning.

  • ”Ansættelsesforhold” åbnes og der trykkes på knappen ”Faste felter”
  • Vælg ”Pensionsbidrag 1”
  • I næstsidste linje ”Fast felt 637 Accept fra pensionskasse” tastes = i kolonnen ”+/-/=” og 1 i kolonnen ”Værdi”, hvorefter du gemmer

Se eksempel nedenfor:

Fast felt 637 nulstilles efter hver enkelt indrapportering, hvilket betyder, at det kan være nødvendigt at opsætte feltet med ”1” flere gange til samme kørsel, hvis rettelsen af pensionsløndele kræver flere indrapporteringer.

Når der er foretaget en rettelse, dannes et af følgende advis:

OT0753 - ”Du har nu ændret kreditorkode på pensionsbidraget længere end 3 måneder tilbage i tiden”

OT0754 - ”Du har nu ændret pensionsbidraget længere end 3 måneder tilbage i tiden”

Da man i HR-Løn ikke kan indrapportere til faste felter, har vi også oprettet en ny løndel 0231, Rettelse af pensionsløndele, der alene opsætter fast felt 637 – løndelen er en engangsløndel, der automatisk slettes igen efter lønkørslen. Løndel 0231 kan indrapporteres både i SLS og i HRLøn (se mere nedenfor).

Når indrapportering af rettelser mere end 3 måneder tilbage i tiden foretages i HR-Løn dannes fejlkode OT0798:

”Accept fra pensionskasse og evt. SKAT skal indhentes - hvis den allerede foreligger skal LKO 0231 indrapporteres inden rettelsen kan foretages”

Da man i HR-Løn ikke kan indrapportere til faste felter, har vi oprettet en ny løndel 0231, Rettelse af pensionsløndele, der alene opsætter fast felt 637 – løndelen er en engangsløndel, der automatisk slettes igen efter lønkørslen. Løndel 0231 kan indrapporteres både i SLS og i HR-Løn.

  • Løndel 0231 indrapporteres i HRLøn under løndele, hvor der vælges ”Opret engangsløndel”. Du vælger sats 1 og gemmer engangsløndelen.

Fast felt 637 nulstilles efter hver enkelt indrapportering, hvilket betyder, at det kan være nødvendigt at indrapportere løndel 0231 flere gange, hvis rettelsen af pensionsløndele kræver flere indrapporteringer.

Løndel 0231 kan oprettes flere gange med samme dato, men hvis man gør det får man advis OT0585:

Når der er foretaget en rettelse af fx kreditorkode, dannes advis OT0753:

”Du har nu ændret kreditorkode på pensionsbidraget længere end 3 måneder tilbage i tiden”

En lønmodtager kan vælge at indbetale ekstra til sin overenskomstmæssige pensionsordning.

Fx løndel 7018 og 7019 indeholder felt til et frivilligt bidrag i procent. Hvis lønmodtageren ønsker at indbetale et fast beløb pr. måned, kan løndel 7100 anvendes (felt 5) – til det frivillige bidrag.

Hvis der ønskes indbetalt et engangsbeløb til pensionskassen, kan løndel 7111, felt 3 = 3 anvendes.

Bemærk! Eget ordinært bidrag fratrækkes automatisk ved beregning af særlig feriegodtgørelse for de fleste overenskomster – derfor er det vigtigt, at du indrapporterer et frivilligt bidrag i korrekt felt jf. løndelsbeskrivelsen, da det frivillige bidrag ikke bliver fratrukket i beregningen.

Se mere på løndelsbeskrivelserne i SLS-guiden.

Når en lønmodtager fylder 70 år, og fortsat er i arbejde - skal der ikke længere indbetales pensionsbidrag til pensionsordningen.

Det betyder, at lønmodtageren kan få det overenskomstmæssige pensionsbidrag udbetalt som løn.

Hvis lønmodtageren har fx løndel 7018 eller 7019, skal du indrapportere:

  • felt 3 = 100,00

Se mere på løndelsbeskrivelserne i SLS-guiden.

Felt 3 på løndel 7019 anvendes også til lønmodtagere, der er omfattet af cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om fritagelse for ind
betaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv. (Modst.nr. 027-16).

Felt 4 skal i dette tilfælde være = 2 og løndel 3950 skal indrapporteres.

Løndel 2019 TILLÆG VEDR. PENSION vil blive dannet automatisk.

Se mere på løndelsbeskrivelsen i SLS-guiden.