Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Der kan anvendes forskellige løndele til dette.

Løndel 2701, Jubilæumsgratiale

Denne kan anvendes, hvis der skal anvendes det skattefri grundfradrag på medarbejderen. Det vil sige hvis ikke medarbejderen har fået udbetalt fratrædelsesbeløb/godtgørelse, i indeværende skatteår, hvor bundfradraget er anvendt.
Der anvendes satser til udlodning af det korrekte beløb. Sats afhænger af hvilket jubilæum det er. Se evt. mere i SLS-Guiden under Løndel 2701.

Ellers kan man anvende nedenstående både til fratrædelsesgodtgørelse samt jubilæumsgratiale.
Man skal anvende løndel 6946 samt løndel 6947 til udbetaling af:

  • Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse iht. funktionærlovens § 2a,
  • godtgørelser i forbindelse med seniorordning ved frivillig fratræden, samt 
  • erstatning i henhold til funktionærlovens § 3.

Hvis godtgørelsen er udbetalt iht. § Funktionærlovens 2a, skal arbejdsgiverens pensionsbidrag medregnes i godtgørelsen.

Øvrige fratrædelsesgodtgørelser beregnes som anført i de relevante cirkulærer og/eller i PAV.

Se også brugervejledningen Senior- og fratrædelsesordninger.

Løndel 6946, Skattefri fratrædelsesgodtgørelse/jubilæumsgodtgørelse

Løndelen anvendes til udbetaling af den skattefri del af godtgørelsen/gratialet. Der findes forskellige satser alt efter hvilken godtgørelse det er der skal udbetales.

Bemærk: Der indeholdes ikke AM-bidrag af det skattefri beløb op til kr. 8.000,00. Derfor kan der max. indrapporteres kr. 8.000,00 på løndel 6946. Ved udbetaling af større beløb, skal løndel 6947 anvendes til beløb, der overstiger kr. 8.000,00.

Løndel 6947, Skattepligtig fratrædelsesgodtgørelse/jubilæumsgratiale

Løndelen anvendes til udbetaling af den skattepligtige del af godtgørelsen/gratialet. Der findes forskellige satser alt efter hvilken godtgørelse det er der skal udbetales.

Endvidere anvendes løndelen til udbetaling af fratrædelsesgodtgørelser, herunder fratrædelsesbeløb i henhold til åremålsaftalen, der er omfattet af ligningslovens § 7U, hvis ansættelsen i virksomheden stopper fuldstændigt – løndel 2495 anvendes til fratrædelsesbeløb i henhold til åremålsaftalen, når den ansatte fortsætter sin ansættelse hos samme arbejdsgiver efter udløbet af åremålsperioden.

Hvis der skal indbetales beløb til en pensionsordning, skal løndel 7150 eller løndel 7208 anvendes for at sikre korrekt beregning.

Bemærk: Hvis der skal afregnes pensionsbidrag af løndel 2495, skal løndel 7111 anvendes.

Løndel 7150, Pensionsbidrag ved fratrædelsesgodtgørelse

Løndelen anvendes til indbetaling af den skattepligtige del (helt eller delvist) af fratrædelsesgodtgørelse til en pensionsordning.

Den skattepligtige del af fratrædelsesgodtgørelsen beregnes som bruttobeløb fratrukket det skattefri bundfradrag på kr. 8.000,00.

Løndel 7111, Felt 3 = 2, kan anvendes til rettelse af tidligere (fejlagtige) indrapportering.

VIGTIGT! Dato for indrapportering skal være identisk med dato for indrapportering af fratrædelsesgodtgørelsen, for at beregning af skat og arbejdsmarkedsbidrag bliver korrekt.

Der må max. indrapporteres den skattepligtige del af godtgørelsen.

Løndel 7208 Ratepension/-forsikring, livrente ved fratrædelsesgodt

Løndelen anvendes til indbetaling af den skattepligtige del af fratrædelsesgodtgørelsen til en ratepension/forsikring.

Løndelen indrapporteres under knappen IA pension i SLS og under Løbende løndele i HR-Løn.

VIGTIGT! Dato for indrapportering skal være identisk med dato for indrapportering af fratrædelsesgodtgørelsen, for at beregning af skat og arbejdsmarkedsbidrag bliver korrekt.

Der må max. indrapporteres den skattepligtige del af godtgørelsen.

Der knytter sig nogle særlige beskatningsregler i forbindelse med udbetalingen, som fremgår af Ligningslovens § 7U.

Eksempel på skatteberegning af fratrædelsesgodtgørelse:

Fratrædelsesgodtgørelse Kr. 107.013,48
Skattefrit beløb (løndel 6946) Kr. -8.000,00
Skattepligtig beløb (løndel 6947) Kr. 99.013,48
AM-bidrag (8 % af kr. 99.013,48) Kr. -7.921,00
Grundlag for beregning af skat, jf. medarbejders trækprocent Kr. 91.092,48 
Heraf skat 38 % af Kr. 91.092,48 Kr. -34.615,00
Fratrædelsesbeløb (sammentælling) Kr. 107.013,48
- AM-bidrag Kr. -7.921,00
- A-skat Kr. -34.615,00
Til udbetaling Kr. 64.477,48

Her kan man få hjælp til beregning af fratrædelsesbeløb eller jubilæumsgratiale, der skal indbetales til en pensionsordning, med:

  • Hele det skattepligtige beløb
  • En del af det skattepligtige beløb

Man får dels eksempler på beregningen og dels hjælpeskemaer, som man eventuelt kan bruge i forbindelse med sagsbehandling.

Eksempel - hele det skattepligtige beløb

Her kan man se et eksempel på beregning i forbindelse med., at det fulde skattepligtige beløb skal indbetales til en pensionsordning:

Fratrædelsesbeløb mv. Kr. 107.013,48
Skattefrit beløb (løndel 6946) Kr. -8.000,00
Skattepligtigt beløb (løndel 6947) Kr. 99.013,48
- Indbetalt til pensionsordning (løndel 7150 eller 7208) Kr. -99.013,48
A-indkomst Kr. 0,00
Skattefri indkomst Kr. 8.000,00
Til udbetaling Kr. 8.000,00

Eksempel - del af det skattepligtige beløb

Her kan du se et eksempel på beregning i forbindelse med., at en del af det skattepligtige beløb skal indbetales til en pensionsordning:
Fratrædelsesbeløb mv. Kr. 107.013,48
Skattefrit beløb (løndel 6946) Kr. -8.000,00
Skattepligtigt beløb (løndel 6947) Kr. 99.013,48
- Indbetalt til pensionsordning (løndel 7150 eller 7208) Kr. -50.000,00
Grundlag for arbejdsmarkedsbidrag Kr. 49.013,48
AM-bidrag 8 % af Kr. 49.013,48 = 3.921,08 (afrundes) Kr. 3.921,00
A-indkomst Kr. 45.092,48
Heraf skat 38 % af Kr. 45.092,48 Kr. 17.135,00
Fratrædelsesbeløb
- AM-bidrag
- indbetalt til pensionsordning
- A-skat
Kr. 107.013,48
Kr. -3.921,00
Kr. -50.000,00
Kr. -17.135,00
Til udbetaling Kr. 35.957,48