AKKO og afgangsårsager

I denne brugervejledning kan du læse om, hvilke AKKO’er og afgangsårsager der findes - hvad de bruges til og hvad forskellen er.

Her kan du se, hvad forskellen på AKKO og på afgangsårsager er.

AKKO... Afgangsårsag...
Bruges til at standse eller aktivere lønudbetaling Bruges til statens statistik om fratrædelsesårsager

Hovedreglen er, at du indrapporterer afgangsårsag i lønsystemet, hvorefter lønsystemet automatisk danner den tilhørende AKKO. Flere afgangsårsager danner samme AKKO.

Der findes AKKO’er, som ikke dannes via en afgangsårsag, men som du skal indrapportere. Det er fx:

 • Suspension – AKKO 11

Der er visse afgangsårsager, som ikke danner en AKKO. Det er fx:

 • Deltidsorlov med løn – afgangsårsag 183
 • Graviditetsbetinget sygdom – afgangsårsag 194

Afgangsårsag AKKO Betydning Andet Løn
01 13 aut.

Alder

herunder pensionering, overgang til efterløn, frivillig fratræden o.l. 

Feriegodtgørelse må udbetales  Standses
02 14 aut.

Sygdom – ansøgt

Lønmodtager har selv sagt op

  Standses
03 14 aut.

Sygdom – uansøgt

Lønmodtager er blevet afskediget

  Standses
04 14 aut. Dødsfald  Se brugervejledning efterindtægt Standses
05 14 aut. Anden beskæftigelse, tjenestefrihed   Standses
06 14 aut.

Disciplinærforseelse

Samarbejdsproblemer/uegnethed 

  Standses
07 14 aut.

Bevillingsmangel

Fratræden grundet bevillingsmangel, rationalisering eller udlicitering af arbejdsområdet 

  Standses
08 14 aut.

Andet, ansøgt

herunder uoplyst årsag 

  Standses
09 14 aut.

Andet, uansøgt

herunder uoplyst årsag – uansøgt 

  Standses
10 14 aut.

Årsag skal ikke registreres

Grupper af medarbejdere med løsere tilknytning til ansættelsesstedet fx:

 • Projektløn
 • Efterindtægter (PKAT 026 og 027)
 • Lærlinge/praktikanter ved udstået læretid
 • Tidsbegrænset ansættelse
 • Værnepligtige
 • Timelønnede hvor vilkårene ligner løsarbejde
 • Løse undervisningstimer og censureringstimer
 • Tjenestefrihed af kortere varighed, typisk under tre måneder
  Standses
Ingen 11 Suspension    2/3 løn aut.
05 aut. 15

Orlov/tjenestefrihed uden løn, med lønanciennitet

militærtjeneste og udlån til anden stilling (med jubilæumsanciennitet). 

OBS du skal indrapportere AKKO 15. Der optjenes ikke automatisk ferie – der dannes advis om manuel indlæggelse af feriedage. Standses
05 aut. 16

Orlov/tjenestefrihed uden løn, uden lønanciennitet

(uden jubilæumsanciennitet). 

OBS du skal indrapportere AKKO 16. Der optjenes ikke automatisk ferie – der dannes advis om manuel indlæggelse af feriedage. Standses
18 14 aut.

Geografisk flytning af arbejdsplads (udflytning af statslige arbejdspladser).

OBS
Medarbejdere der fratræder deres stilling inden varslingen eller i varslingsperioden, grundet nyt job, ophør af åremålsansættelse m.v., skal registreres med samme afgangsårsag som hidtil, så disse medarbejdere vil ikke skulle registreres med den nye afgangsårsag. Midlertidige ansættelser, der udløber ved flyttedatoen, skal også registreres med afgangsårsag 10 som hidtil.

  Standses
20

14

aut.

Flyttet til udlandet

Feriegodtgørelse må udbetales. Standses
61 14 aut.

Intern turnus

Anvendes hvor en medarbejder fratræder i din institution for at starte eller fortsætte sin turnus i en anden institution.

   
81 30 aut.

Uddannelsesorlov med løn

Hvis der er tale om uddannelsesorlov med delvis løn, skal du ændre deltiden.

  Ændres ikke
82 16 aut. Uddannelsesorlov uden løn Der optjenes ikke automatisk ferie – der dannes advis om manuel indlæggelse af feriedage. Standses
83 Ingen Deltids orlov m.løn Der optjenes feriedage under orloven Ændres ikke
86 Ingen Tjenestefri med løn til pasning af syge børn og nærtstående  Der optjenes feriedage under orloven Ændres ikke
87 15 aut.

Tjenestefri uden løn til pasning af syge børn og nærtstående

med løn- og jubilæumsanciennitet.

Der optjenes feriedage under orloven Standses
88 30 aut.

Anden orlov med løn

Hvis der er tale om orlov med delvis løn, skal du ændre deltiden.

Der optjenes feriedage under orloven Ændres ikke
89 16 aut. Anden orlov uden løn  Der optjenes ikke automatisk ferie – der dannes advis om manuel indlæggelse af feriedage. Standses
90 32 aut.

Barselsorlov mv. uden løn

Ved børnepasningsorlov optjener ansatte under AC eller CFU ret til indbetaling af pensionsbidrag under orloven. Arbejdsgiver skal indbetale både eget bidrag og arbejdsgiverbidrag til pensionskassen. Til indbetaling af pensionsbidrag kan følgende løndele anvendes: 0620, 0676, 0860 eller 0861.

Husk løndel 225. Hvis afgangsårsag 188 i samme måned, skal der ikke indrap. løndel 225.
Feriedage: der optjenes ferie under orloven – Ingen opskrivning af ferietotaler ved fratræden.
Hændelser:
430/445
Standses
93 15 aut.

Barselsorlov uden løn, hvor medarbejderen får dagpenge fra sin bopælskommune.

NB. Ved afgangsårsag 93 kan der ikke ske indbetaling af pensionsbidrag til pensionskassen.

Der optjenes ikke automatisk ferie – der dannes advis om manuel indlæggelse af feriedage.
Hændelser:
430/445
Standses
95 15 aut.

Fædreorlov uden løn

(orlov er ikke omfattet af Finansministeriets aftale med centralorganisationerne).

Der optjenes ikke automatisk ferie – der dannes advis om manuel indlæggelse af feriedage.
Hændelser: 410/430/445
Standses
97 Ingen

Pasningsorlov med delvis løn

Tjenestefri med delvis løn til pasning af nærtstående døende. Du skal anvende løndel 7995 til fradrag for plejevederlag, da den delvise løn udgør forskellen mellem plejevederlag (udbetalt af kommunen) og sædvanlig løn.

Der optjenes feriedage under orloven Reduceres med løndel 7995
174
U. 793 Barsels
fonden
31 aut. Forældreorlov (6+6 uger) Mor

Der optjenes feriedage under orloven
Hændelser:
420/440

Ændres ikke
183
U. 793 Barsels
fonden
Ingen

Delvis genoptagelse af arbejdet

Afholdelse af orlov på deltid (genoptagelse af arbejdet ved forlængelse af orlov).
Afgangsårsag 183 skal anvendes i forbindelse med Barselsfonden:

 • Løndel 224 skal anvendes når afgangsårsag 183 benyttes – altså hvor der skal ske en reduktion af de automatisk beregnede løntimer til Barselsfonden
 • Delløn og pension er uændret i orlovsperioden
 • Afgangsårsag 183 er for korrekt overmelding af refusionstimer til Barselsfonden.
Der optjenes feriedage under orloven.
Hændelser: 405
Ændres ikke
188 31 aut.

Orlov, delvis genoptagelse af arbejdet

Afgangsårsag 188 skal anvendes ved afholdelse af forældreorlov på deltid med supplerende dagpenge fra kommunen: dellønsbrøk skal ændres.

 • Der sættes IKKE afgang på pensionsløndel.
 • Indbetaling af pensionsbidraget for perioden med supplerende dagpenge bør ske via løndel 859 eller 868.
 • Løndel 221 opsættes automatisk ved brug af afgangsårsag 188, og anvendes ved deltidsbarselsorlov, hvor den automatiske opsummering af tjenestetidsfelterne ikke kan anvendes, idet tjenestetiden skal beregnes ud fra den dellønsbrøk, der var gældende på dagen før orloven
Der optjenes feriedage under orloven.
Hændelser: 405
Deltid skal indrapporteres 
191
U. 793 Barsels-fonden
31 aut.

Barselsorlov med løn

Graviditets-/barselsorlov og op til 2 omsorgsdage som holdes i direkte forlængelse af anden orlov

Der optjenes feriedage under orloven.
Hændelser:
400/420
Ændres ikke
192
U. 793 Barsels-fonden
31 aut.

Sorgorlov

Op til 26 ugers orlov i forbindelse med mistet barn under 18 år.

Der optjenes feriedage under orloven.
Hændelser:
400/420
Ændres ikke
193
U. 793 Barsels-fonden
31 aut.

Omsorgsdage/Barselsfond

Tastes med op til 2 omsorgsdage om året i direkte sammenhæng med anden (barsels)orlov.

Der optjenes feriedage under orloven.
Hændelser:
610
Ændres ikke
194
U. 793 Barsels-fonden
31 aut.

Graviditetsbetinget sygdom

Husk, når barnet er født, og barselsorlov er påbegyndt, skal du ændre til afgangsårsag 191.
Hvis lønmodtager er delvist graviditetsbetinget syg, skal løndel 224 anvendes, da der skal ske en reduktion af de automatisk beregnede løntimer til Barselsfonden

Der optjenes feriedage under orloven.
Hændelser: 150/154
Ændres ikke
196
U. 793 Barsels
fonden
31 aut. Fædreorlov ifm. fødslen – med løn  Der optjenes feriedage under orloven.
Hændelser:
400/420
Ændres ikke
198
U. 793 Barsels
fonden
31 aut. Forældreorlov (6 + 7 uger) Far - med løn  Der optjenes feriedage under orloven.
Hændelser:
420/440
Ændres ikke

Bemærk: U. 793 Barselsfonden

Hvis institutionen er omfattet af cirkulæret vedr. refusion via Barselsfonden, vil det fremgå af Faste felter, indikatorer 3, i feltet:

Barselsfond refusion, værdi = 0, lønnr. omfattet.

 

Refusion:

Alle oplysninger, der overføres automatisk til Barselsfonden, kan søges frem i SLS via knappen ”Forespørgsel på sumdata”, hvorefter løndel 905 søges frem i fx ”år-til-dato-oplysninger” på den aktuelle gruppe.

Indrapportering i SLS

Når du skal indrapportere AKKO eller afgangsårsag i SLS, så skal du bruge den første dag, hvor koden skal virke.

Datoen gemmes automatisk i Faste felter, Gruppering: Datofelter 1 i SLS, og kan ses på lønmodtagerregisteret.

Du ophæver en tidligere indrapporteret AKKO/afgangsårsag, ved at ændre Til og med dato til den sidste dag, hvor AKKO/afgangsårsag skal virke.

Eksempel
En medarbejder fratræder sin stilling, og har sidste arbejdsdag den 31. august. Den 31. august er altså den sidste dag, hvor medarbejderen skal have løn.

Du indrapporterer AKKO/afgangsårsag med dato = 1. september – 0109 – da det er den første dag, hvor koden skal virke fra.

 

 

Indrapportering i HR-Løn

Når du skal indrapportere AKKO/afgangsårsag i HR-Løn, taster du fratrædelsesdatoen, som er sidste dag, hvor der skal udbetales løn.

 

Ved ophævelse/ændring

Hvis du har behov for at indrapportere afgangsoplysninger mere end 11 måneder tilbage i tiden, kan du læse i brugervejledningen ”AKKO og afgangsårsag – Rettelser tilbage i tid”, hvordan du gør dette i SLS hhv. HR-Løn.

Det er af sikkerhedsmæssige årsager (for at afhjælpe fejlindrapporteringer bl.a. i forbindelse med årsskiftet), at du skal foretage rettelsen specielt, når denne ligger mere end 11 måneder tilbage.

Lønsystemet regner automatisk i kalenderdage. Det gælder også i forbindelse med oprettelse og ændring på en anden dag end den første i måneden.

I forbindelse med orlov gælder følgende regler – både for tjenestemænd og overenskomstansatte:

Ved orlov og barsel, der påbegyndes/afsluttes på andre dage end den 1. i måneden, skal lønnen i den måned regnes i timer.

HENVISNING: Cirkulære af 1. september 2015 om lønfradrag og lønberegning for tjenestemænd med virkning fra 1. september 2015 (Modst.nr. 041-15).

Løndel 225
Du skal anvende løndel 225, som erstatter kalenderdagsberegningen med en beregning i timer - og du kan se på løndelsbeskrivelsen i SLS-guiden, hvordan du skal indrapportere denne løndel.