Administrative tjenestesteder

I denne brugervejledning kan du læse om, hvad administrative tjenestesteder kan anvendes til i SLS.

Der kan være flere formål med at anvende administrative tjenestesteder i SLS. Administrative tjenestesteder anvendes typisk til: 

  • Opsætning af P-nummer i SLS, hvis institutionen har flere arbejdspladsadresser, uden tilknyttet delregnskabsnummer
  • Opsætning af kommunekode til styring af udbetaling af korrekt stedtillæg.   

Disse to formål er beskrevet nærmere nedenfor.

Opsætning af P-nummer i SLS, hvis institutionen har flere arbejdspladsadresser, uden tilknyttet delregnskabsnummer.

Hvis din institution har flere arbejdspladsadresser, skal I sørge for at få oprettet et produktionsenhedsnummer (P-nummer) hos Erhvervsstyrelsen for hver  arbejdspladsadresse. 

Hver lønmodtager skal have tilknyttet et P-nummer, der identificerer personens arbejdspladsadresse, og Moderniseringsstyrelsen sørger så for at overmelde P-nummeret til eIndkomst, så SKAT kan beregne evt. befordringsfradrag til lønmodtageren ifm. årsopgørelsen. 

For at Moderniseringsstyrelsen kan foretage denne overmelding til SKAT, kræver det at I har et P-nummer tilknyttet et delregnskabsnummer for hver arbejdspladsadresse - eller at I opretter et administrativt tjenestested i SLS for hver arbejdspladsadresse. 

Når I har oprettet de relevante administrative tjenestesteder, som svarer til jeres P-numre, skal I indrapportere de administrative tjenestesteder på jeres lønmodtagerregistre – se evt. afsnittet Indrapportering i denne vejledning.

I skal derefter indsende en oversigt over jeres administrative tjenestesteder med tilhørende P-numre via Statens Administrations Serviceportal til lønsupporten.

Moderniseringsstyrelsen vil så sørge for at indlægge de korrekte P-numre på jeres lønmodtagerregistre i SLS. Du finder det opsatte P-nummer i SLS under faste felter, eIndkomst (2).

I skal huske at give Moderniseringsstyrelsen besked, hvis I får nye P-numre, således at vi kan rette jeres P-nummer opsætning.

OBS! P-nummer opsætningen skal være ændret i SLS, før det nye adm. tj. sted indrapporteres på lønmodtagerregistrene. Ellers virker den automatiske opsætning af P-nummer ikke. Tilsvarende gælder også ved lukning af P-numre, da vi ellers vil ændre P-nummer til default P-nummer på de registre, der står med et nedlagt P-nummer. 

VIGTIGT: P-nummeret er ikke datostyret, og det betyder, at hvis man ændrer adm. tj. sted frem i tiden på lønmodtagerregistrene, ændres P-nummeret til det P-nummer, der hænger sammen med det nye adm. tj. sted - så for at undgå dette problem, skal man altså ikke ændre adm. tj. sted frem i tiden.

Opsætning af kommunekode til styring af korrekt stedtillæg.

Der opsættes automatisk en kommunekode ud fra det delregnskabsnummer, der er indrapporteret i konteringsvinduet på den enkelte medarbejder. Denne kommunekode bestemmer hvilken stedtillægssats, medarbejderen får løn efter.

Hvis din institution har skalatrinsaflønnede lønmodtagere, der får løn i henhold til stedtillægssatser - skal du oprette et nyt administrativt tjenestested, som indeholder den ønskede kommunekode, som svarer til den kommune, lønmodtageren arbejder i – hvis denne kommunekode er forskellig fra den automatisk dannede: 

Hvis der til et administrativt tjenestested er knyttet en kommunekode, vil det være denne kommunekode, der anvendes ved udbetaling af stedtillæg for de lønmodtagere på gammel løn, der har dette administrative tjenestested registreret.


NB! Hvis I ændrer kommunekode på et eksisterende administrativt tjenestested, skal I være opmærksomme på, at denne ændring kun vil virke på fremtidige oprettelser.


Dvs. på registre, som inden ændringen af kommunekoden, står med det pågældende administrative tjenestested – vil den ændrede kommunekode ikke blive automatisk registreret.


Hvis I kommer i denne situation – altså har brug for at ændre kommunekode på et administrativt tjenested, som allerede anvendes på lønmodtagerregistre – skal I rette henvendelse til os på , så vi kan sørge for at ændre til ny kommunekode på registrene.

Det er institutionerne selv der opretter, ændrer og vedligeholder tabellen med deres tjenestesteder:

Her kan du se de overordnede regler der gælder for den brugerstyrede tabel med de administrative tjenestesteder:

  • Administrative tjenestesteder knyttes til en gruppe. Det er således gruppen, der er ”nøglen” i forhold til de administrative tjenestesteder.
  • Et administrativt tjenestested skal findes i tabellen, før at det kan anvendes og indrapporteres på et ansættelsesforhold.
  • Når et administrativt tjenestested er oprettet, er det kun den tilhørende tekst der kan ændres.
  • Til et givet administrativt tjenestested kan der knyttes en kommunekode, der styrer stedtillægget for skalatrinsaflønnede lønmodtagere.
  • Ét og samme administrative tjenestestedsnummer kan sagtens findes i flere forskellige grupper.
  • Et administrativt tjenestested kan bestå af op til 8 cifre.
  • Oprettelse/ændringer af adm. tjenestesteder overføres først til HR-Løn ifm. en grunddataaflevering, som typisk finder sted ifm. lønkørslen.

Du skal indrapportere administrativt tjenestested på den eller de lønmodtagere, der skal have det registreret jf. ovenfor.

Du indrapporterer administrativt tjenestested via ”Konteringsvinduet”, som du ser udpluk af her: