Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Der er flere forskellige muligheder for at få tilskud fra AUB ved ansættelse af elever. Fra 2017 er der indført to nye bonusordninger: en praktikbonus og en fordelsbonus.

Lønrefusion under skoleophold

Når en elev er på skole, kan arbejdsgiveren få refusion for løn, som arbejdsgiveren har udbetalt, samt fravær grundet egen sygdom eller fravær grundet barnets 1. og 2. sygedag. Refusionssatsen afhænger af, hvor i uddannelsesforløbet eleven er. Der kan aldrig ydes refusion for mere end den udbetalte elevløn.

Der kan ydes refusion til voksenelever (elever, som ved uddannelsens start er fyldt 25 år, og hvis elevløn er højere end lønnen for en ufaglært) med en højere sats. Det er en forudsætning, at eleven er registreret og godkendt som voksenelev i AUB. Godkendelse af voksenelev kan først søges, når eleven har været på sit første skoleophold.

Det er skolen, der indberetter skoleopholdet til AUB. AUB sender efterfølgende orienteringsbrev/opgørelse til arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren er forpligtet til at kontrollere, at oplysningerne for udbetalingen er korrekte.

Såfremt der er fejl i beregningen eller grundlaget, skal I hurtigst muligt og inden fristen angivet i orienteringsbrevet, meddele dette til Statens Administration.

Befordring

Man kan få refunderet 80 procent af elevens transportudgifter til og fra skoleopholdet. Det er en forudsætning, at eleven har mindst 20 km pr. dag. Der ydes kun refusion til billigste offentlige transportmiddel.

Såfremt I har haft lavere udgift på befordring end det, der fremgår af orienteringsbrevet, skal I hurtigst muligt og inden fristen angivet i orienteringsbrevet, meddele dette til Refusion i Statens Administration via Lønportalen. Vedrørende udbetaling af befordring til eleven se afsnittet 'Udbetaling af befordring til eleven'.

Udbetaling af befordring til eleven

Kunder på standardopgavesplit indberetter selv befordringsgodtgørelse på engangsløndel 4555 i lønsystemet. Kunder med tilkøb skal på indberetning af engangsydelser indsende bestilling via Lønportalen eller Statens HR. Anvend følgende:

Lønportalen:

  • ”Løn: Masseindberetning generelt” for masseindberetning
  • ”Løn: Andre indberetninger” for enkeltstående indberetning

Statens HR i et af følgende kompensationsfelter:

  • ”Andre indberetninger”
  • ”Tilkøb – engangsydelser”