Kontering i SLS og HR-Løn

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer kontering i SLS og HR-Løn, samt hvilke regler der er gældende, hvis lønforbrug skal omposteres fra den automatisk dannede regnskabskonto til en anden konto.

 

I dette afsnit får du et indblik i, hvor konteringsoplysninger registreres i SLS. Du kan indrapportere konteringsoplysninger via knapperne, som vises på skærmbilledet nedenfor.

Bemærk: segment 1 – 6 er nummeriske felter på op til 10 positioner, og segmenterne svarer til det, som kaldes dimensioner i Navision – dog bortset fra segment 1, der kaldes fri specifikation i Navision.

Fri specifikation/segment 1 anvendes til udbygning af artskontoen.

Nedenfor er vist de forskellige indrapporteringsvinduer, hvor du kan indrapportere konteringsoplysninger i SLS.

Vinduet ”Konteringer…” (ansættelsesforhold):
Her kan du indrapportere kontering af ”hele lønnen” (herunder løndele og engangsløndele).

Vinduet ”Konteringer…” skal som minimum være udfyldt med et delregnskab (kaldet registreringsenhed i vinduet) for at oprette en medarbejder.

Vinduet ”Afv. konteringer…” (ansættelsesforhold)::
Her kan du indrapportere kontering af dele af ”hele lønnen” i procent (herunder løndele og engangsløndele). Du kan altså vælge, hvilken procent af lønnen, der skal være omfattet af den afvigende kontering.

Eksempel på afvigende kontering på dele af lønnen

Forestil dig, at du har indrapporteret følgende på en medarbejder:

Vindue Procent Indrapporteret afv. kontering
Konteringer... 100% (automatisk) Segment 1: 25, segment 2: 35
Afv. konteringer... 40% Segment 1: 50

Den samlede lønudgift for medarbejderen er på kr. 10.000:

Beløb Segment 1 Segment 2
Kr. 6.000,00 25 35
Kr. 4.000,00 50  

Bemærk: Du skal altså indrapportere hele kontostrengen, som du ønsker at procentfordelingen skal konteres efter, i vinduet Afv. konteringer...

Vinduet ”Engangs…”:
Her kan du indrapportere afvigende kontering knyttet til givne engangsløndele. Hvis kontering af en engangsløndel ikke skal konteres som øvrige løndele på registret jf. vinduet ”Konteringer…” - skal du indrapportere hele den kontostreng, som du ønsker at løndelen skal konteres på.

Hvis du ikke ønsker, at løndelen skal konteres jf. vinduet ”Konteringer…”, skal du indrapportere det delregnskabsnummer (REGNR), som lønmodtageren er registreret med. Så vil kontering ske uden segmenter.

Vinduet ”Afv. kontering…” (løndele):
Her kan du indrapportere afvigende kontering knyttet til løndele i procent. Hvis kontering af en løndel ikke skal konteres som øvrige løndele på registret jf. vinduet ”Konteringer…” - skal du indrapportere hele den kontostreng, som du ønsker at løndelen skal konteres på. Dette gælder både løbende og engangsløndele.

Jf. ovenfor har du altså også mulighed for at kunne indrapportere en fast kontering på en engangsløndel i dette vindue. Så vil løndelen blive konteret efter disse oplysninger hver gang du indrapporterer løndelen på den pågældende lønmodtager.

Hvis du ikke indrapporterer konteringsoplysninger på en løndel, vil kontering automatisk ske jf. vinduet Konteringer… Hvis du i denne situation ønsker, at værdierne i segmenterne ikke skal anvendes på løndelen, skal du bare indrapportere det delregnskabsnummer (REGNR), som lønmodtageren er registreret med.

Bemærk: Det er også muligt at indrapportere afvigende kontering på løndele, som dannes automatisk - herunder tekniske løndele.

Feltet ”Arbejdstimer pr. uge” anvendes ikke.

Eksempel på afvigende kontering på en løndel

Forestil dig, at du har indrapporteret følgende på en medarbejder:

Vindue Procent Indrapporteret afv. kontering
Konteringer...   Segment 1: 10
Afv. konteringer... 50% Segment 1: 11
Afv. kontering - løndele 25% (indrapporteret på løndel 2000) Segment 1: 12

Den samlede månedlige lønudgift på løndel 2000 for medarbejderen er på kr. 10.000.

Løndel 2000 konteres sådan:

Segment 1: 12 Segment 1: 11 Segment 1: 10
kr. 2.500
25 % af kr. 10.000
(afvigende løndelskontering)
Anvendes ikke, da der er indrapporteret afvigende løndelskontering, og denne er ”stærkest” kr. 7.500
resterende beløb
(afvigende kontering ansættelsesforhold)

Knappen ”Masseindrapportering”

 

Du kan anvende vinduerne i ”Masseindrapportering”, hvis du ønsker at indrapportere oplysninger til flere lønmodtagerregistre i samme vindue. Til gengæld har du ingen opslags- og hjælpeknapper i masseindrapporteringsvinduerne.

Vigtigt: Du skal altid indrapportere hele den kontostreng, som du ønsker at ”hele lønnen”, eller løndelen skal konteres på – dvs. alle segmenter. Hvis du ikke indrapporterer konteringsoplysninger til en løndel, vil konteringen ske jf. oplysningerne i vinduet ”Ansættelsesforhold”.

I dette afsnit får du et indblik i hvor konteringsoplysninger registreres i HR-Løn.

Bemærk: segment 1 – 6 er numeriske felter på op til 10 positioner, og segmenterne svarer som udgangspunkt til dimensionerne i Navision.
Hvis din institution anvender fri specifikation i Navision, svarer segment 1 til den fri specifikation (de 2 sidste cifre af de 6 cifre i kontonr.) Segment 2 svarer så til dimension 1 – segment 3 til dimension 2 osv.

Det er muligt at få jeres kontoplan tekstet i HR-Løn, hvis I er Navisionbrugere.

Eksempel
Segment 1 = fri spec
Segment 2 = formål
Segment 3 = aktivitet

Hvis I ønsker at få segmenterne tekstet i HR-Løn jf. jeres kontoplan i Navision, skal I sørge for at redigere i jeres ØDUP integrations opsætning jf. skærmdump nedenfor.

Sæt ”flueben i feltet ”Eksportér lokale Dimensioner”.

OBS! Eksport invokeren skal være aktiv, før I kan taste jf. ovenfor.

Nedenfor er vist hvor du kan indrapportere konteringsoplysninger:

Stamdata ”Opret ny kontering”: her kan du indrapportere kontering af ”hele lønnen” samt kontering af dele af ”hele lønnen” i procent (herunder løndele og engangsløndele).

Stamdata ”Opret afvigende kontering”: her kan du indrapportere kontering af dele af ”hele lønnen” i procent (herunder løndele og engangsløndele). Du kan altså vælge, hvilken procent af lønnen, der skal være omfattet af den afvigende kontering.

Eksempel på afvigende kontering på dele af lønnen

Forestil dig, at du har indrapporteret følgende på en medarbejder:

Skærmbillede Procent Indrapporteret afv. kontering
Opret kontering 100% (automatisk) Segment 1: 25, segment 2: 35
Opret afvigende kontering 40% Segment 1: 50

Den samlede lønudgift for medarbejderen er på kr. 10.000:

Beløb Segment 1 Segment 2
Kr. 6.000,00 25 35
Kr. 4.000,00 50  

Bemærk: Du skal altså indrapportere hele kontostrengen, som du ønsker at procentfordelingen skal konteres efter, i skærmbilledet ”Opret afvigende kontering”.

Løndele ”Opret løbende løndel”: afvigende kontering knyttet til løbende løndele.

Hvis kontering af en løbende løndel ikke skal konteres som øvrige løndele på registret jf. ovenfor - skal du indrapportere hele den kontostreng, som du ønsker at løndelen skal konteres på.

Se evt. indrapporteringseksemplet ovenfor vedr. afvigende kontering af dele af lønnen. Afvigende kontering på løbende løndele fungerer tilsvarende.

Hvis du ikke indrapporterer konteringsoplysninger på en løndel, vil kontering automatisk ske jf. oplysningerne i ”Stamdata”.

Hvis du ønsker, at løndelen skal konteres uden de segmenter, som er registreret under ”Stamdata”, skal du indrapportere det delregnskabsnummer, som lønmodtageren er registreret med. Så vil kontering ske uden segmenter.

Løndele ”Opret engangsløndel”: afvigende kontering knyttet til givne engangsløndele. Hvis kontering af en engangsløndel ikke skal konteres som øvrige løndele på registret jf. ”stamdata” - skal du indrapportere hele den kontostreng, som du ønsker at løndelen skal konteres på.

Hvis du ønsker, at løndelen skal konteres uden de segmenter, som er registreret under ”Stamdata”, skal du indrapportere det delregnskabsnummer, som lønmodtageren er registreret med. Så vil kontering ske uden segmenter.

Hvis du har brug for at ændre regnskabskontoen, skal du indrapportere den ønskede konto i feltet ”artskonto” – se fx skærmbillederne nedenfor.
Du kan ændre regnskabskontoen i alle indrapporteringsvinduer, som indeholder konteringsoplysninger i både SLS og HR-Løn.

Bemærk: Hvis du indrapporterer afvigende kontering på et register, så bliver ATP posteret på den faste kontering, uanset du har indrapporteret afvigende kontering – dog hvis du indrapporterer afvigende kontering til konto 61.50, vil bogføring ske på denne konto.

Hvis du har en lønmodtager med løbende feriepenge (løndel 5050), og du indrapporterer en engangsløndel med afvigende kontering, så vil kontering af feriepengene følge den afvigende kontering fra engangsløndelen.

Eksempel på indrapporteringsvindue i SLS:

Eksempel på indrapporteringsvindue i HR-Løn:

Her kan du se hvilke regler der gælder, når lønforbrug skal ændres fra den automatiske regnskabskonto til en regnskabskonto, som du indrapporterer.

Hvis automatisk konto er... Kan du indrapportere følgende afvigende konti...
Mindre end eller lig med 61.11 18.41
18.51
41.90
44.24
46.43
61.11-61.70 inkl.
95.11
97.50

Særligt vedr. beskæftigelsesordninger

Hvis… Kan du indrapportere følgende afvigende konti…
ansættelsesform = 5 (beskæftigelsesordninger) 18.87-18.92 inkl.

Undtagelser fra hovedregler

Alle PKAT konterer normalt lønnen på konto 18.11 automatisk, men der er nedennævnte undtagelser:

Hvis PKAT er... Så opsættes automatisk konto...
78, 95, 160, 270, 660, 683, 684, 799 18.51
081 18.61
091 og 791 22.70
326, 327 44.23
110, 549, 554, 560 44.24
555 61.50

OBS! det er kun kontiene 18.11-18.71 samt 18.81, der vil følge ovennævnte kontering – og ikke beholdningskontiene, fx konto 97.50

Hvis... Så opsættes automatisk konto...
Ansættelsesform = 9 (frivillig fratræden) 18.71

BEMÆRK: Hvis du ændrer kontering på et register i vinduet Kontering eller Afvigende kontering, og der tidligere er anvist feriepenge/særlige feriedage ved fratræden eller særlig feriegodtgørelse (løndel 5030) – så vil der ikke ske automatisk ompostering af dette forbrug.

Hvis forbrug vedr. feriepenge skal omposteres, skal dette ske manuelt via knappen Ompostering i SLS – se mere i brugervejledningen Ompostering.