Nyt fra Team Refusion - december 2018

13-12-2018
Refusion

Nyt fra refusion, hvor du kan læse om årsafslutningen 2018.

Årsafslutning

Delvise timer:

Husk at indsende delvise timer på sygdom og graviditetsbetinget sygdom

Vi går årsafslutningen i møde, og i den forbindelse gør vi opmærksom på tidsfristerne for indsendelse af delvise timer:

  • Regnskab der afsluttes efter 1. lønkørsel i januar: Sidste frist for indsendelse til Refusionsteamet er den 3. januar 2019. 
  • Regnskab der afsluttes efter 2. lønkørsel i januar: Sidste frist for indsendelse til Refusionsteamet er den 10. januar 2019.

Manglende indsendelse af delvise timer betyder, at medarbejderen betragtes som fuldtidssyg. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis timerne indsendes rettidigt, så begge parter sparer ressourcer på henvendelser og rettelser/tilbagebetalingskrav.

Indberetning skal ske via en blanket

Vi oplever til tider at modtage et svar via mail, når vi har sendt en blanket retur med fejl i. Det samme gælder i de tilfælde, hvor I selv opdager en mangel i en allerede fremsendt blanket og ønsker at tilføje eller bekræfte yderligere.

Vi skal dog præcisere, at vi skal have alt ind på en blanket, da vi i Statens Administration ikke må indberette ud fra en mail. Dette gælder også ved indberetning af delvise timer. Disse skal påføres blanketten, såfremt det vedlagte bilag ikke er entydigt.

Husk altid at angive første og sidste sygedag på blanketten. Baggrunden herfor er Rigsrevisionens krav om, at der skal være en funktionsadskilt kontrol, samt at alle data på en bestilling og tilhørende dokumentation skal være entydige og korrekte.

Se evt. yderligere information på Statens Administrations hjemmeside.

Vi har flyttet blanketterne til nyt journaliseringssystem - F2

Vi har primo oktober ændret vores interne arbejdsgange, således vi nu håndterer blanketter elektronisk gennem F2. Dette betyder som udgangspunkt ikke noget for jer, dog kan I have oplevet, at vi har været lidt bagud med blanketterne i forhold til tidligere.

Udbetaling fra barselsfonden, herunder omsorgsdage

Institutioner, der er omfattet af § 2 i Bekendtgørelsen om Barselsfonden, kan hos Barselsfonden få refunderet en del af barselshavendes løn efter fast takst under dennes lønnede orlov i forbindelse med fødsel og adoption, herunder forlænget orlov ved brug af omsorgsdage og graviditetsbetinget sygdom før fødslen.

Vi har tidligere informeret om, at for at få denne refusion fra fonden på omsorgsdagene, så skal de ligge i forlængelse af barselsorloven med løn. Vi følger Moderniseringsstyrelsens vejledninger, og denne nu er nu opdateret med, at omsorgsdagene blot skal ligge i forlængelse af en orlov uden hensyntagen til om det er lønnet eller ulønnet orlov.

Det vil sige, at vi også forholder os til, at omsorgsdagene både kan ligge efter lønnet eller efter ulønnet orlov. Der kan dog maks. blive tale om 2 omsorgsdage.

Udbetaling af refusion ved delvis sygdom

En arbejdsgiver, som udbetaler løn til syge medarbejdere, har ret til refusion fra kommunen efter 30 dages sygdom, hvis medarbejderen i øvrigt opfylder kravene for udbetaling af dagpenge og opfylder beskæftigelseskravet i sygedagpengeloven.

Vær dog opmærksom på, at såfremt man har under 4 timers fravær pr. uge eller har en uge med 0 sygefraværstimer betragtes dette som en teknisk raskmelding fra kommunen side. Efterfølgende sygdom skal derfor indberettes som ’ny sygdom’, med en ny arbejdsgiverperiode på 30 dage.

Udbetaling af refusion ved delvis sygdom forudsætter, at der er tale om minimum 4 timers sygefravær pr. uge.

For medarbejdere, hvor der er indgået en § 56 aftale, gælder ligeledes et krav om minimum 4 timers sygefravær pr. uge. Dette gælder uanset, at der er ret til refusion fra 1. fraværsdag.

Det er derfor unødvendigt at indsende blanketter med ansøgning om refusion fra kommunen for sygefravær på under 4 timer pr. uge.

For medarbejdere, der er ansat i fleksjob efter ’ny ordning’ iht. § 70c i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, gælder der ikke et krav om minimum 4 timers sygefravær pr. uge.