Nye indberetnings- og betalingsfrister for feriepenge gældende fra den 1. september 2020

29-09-2020
Løn Statens Administration

I den seneste løninformation nr. 18 af 23. september 2020 er der bl.a. information om væsentlige ændringer af indberetnings- og betalingsfrister af feriepenge, som vi gerne vil gøre ekstra opmærksom på.

Nye indberetnings- og betalingsfrister for feriepenge gældende fra den 1. september 2020

Jf. den nye ferielov, som trådte i kraft den 1. september 2020, gælder der nye indberetnings- og betalingsfrister.

Det betyder, at feriepenge fremover skal indberettes og betales tidligere end det hidtil er sket.

For fratrådte funktionærer med løn under ferie gælder, at indberetning og betaling skal ske senest den sidste bankdag i den måned, hvor medarbejderen fratræder. Afregning af timer, herunder planlægning og godkendelse skal derfor ske i den måned, medarbejderen fratræder. Det betyder, at ferieafregningsblanketten skal indsendes senest til afleveringsfristen for 2. lønkørsel i fratrædelsesmåneden. Hvis der ferieafregnes senere, vil institutionen blive opkrævet morarenter til Feriekonto.

Feriepenge for timelønnede skal indberettes og betales ud fra lønperiodens slutdato:

- hvis lønperioden slutter senest den 15. i måneden, skal indberetning og betaling ske senest den sidste dag i samme måned
- hvis slutter lønperioden efter den 16. i måneden, skal indberetning og betaling ske senest den 15. i måneden efter.

SAM Løn forholder sig til de indsendte ferieafregningsblanketter, som sagsbehandles til førstkommende lønkørsel, hvis de modtages til rettidig afleveringsfrist. Det er op til jer, som arbejdsgiver at beslutte, om ferieafregningen skal med i fratrædelsesmåneden for at undgå renter til Feriekonto. Hvis I vælger at vente til 1. lønkørsel i måneden efter eller senere for at sikre, at alle ferieafholdelser er med vil der blive opkrævet morarenter, da det ikke er rettidigt iht. reglerne.

https://virk.dk/vejledninger/fk-feriekonto/fk-betaling/fk-renter

Kunder med tilkøbsaftaler, på hele eller dele af ferieadministrationen, vil på baggrund af ovenstående, blive kontaktet af jeres teamleder på Løn med henblik på at få en aftale/afklaring af, hvornår ferieafregning fremover skal foretages. 

 

Manuel beregning af sædvanlig løn 

Vedr. løndel 228, Feriegivende løn under orlov 

Det kan samtidig bemærkes, at der nu fremgår en definition af hvilke 4 uger, der skal anvendes ved beregning af sædvanlig løn for medarbejdere, der har haft orlov med delvis løn (barselsorlov).