Åbenhed og gennemsigtighed i måden vi måler vores services

Statens Administration har tilføjet en funktion i vores Kundeportal, således at vores kunder kan få indsigt i data på eget område i forhold til de servicemål samt KPI’er på løn- og regn-skabsområdet, som Statens Administration leverer på.

Det overordnede formål med denne opdatering er at dele interne KPI’er med vores kunder. KPI’erne er tilgængelige i Kundeportalen under menupunktet ”Rapporter”.

Funktionen blev tilgængelig den onsdag den 9. december 2020.

For at tilgå menupunktet ”Rapporter” skal brugere have tilføjet B-nummer samt tildelt rettigheden ”Rapporter”.

Rapporter i Kundeportalen

Rapporter i Kundeportal giver kunden indsigt i egne data i forhold til forskellige KPI’er på regnskab- og lønområdet. Derved er der mulighed for løbende, at følge udvikling i data og Statens Administrations målopfyldelse over året.

I første omgang vil følgende KPI’er være tilgængelige:

A1 - Behandling af købsfakturaer og -kreditnotaer er rettidig

  • Købsfakturaer og købskreditnotaer er bogført indenfor 3 arbejds-dage fra modtagelsen.

A2 - Behandling af salgsfakturaer og -salgskreditnotaer er rettidig

  • Behandling af salgsfakturaer er bogført indenfor 3 arbejdsdage fra modtagelsen.

A3 - Behandling af DDI-stamdata er rettidig

  • Behandling af DDI stamdata er foretaget indenfor 2 arbejdsdage fra modtagelsen.

B1 - Rettidig løn

  • 100 % af indsendte lønblanketter sagsbehandles og kontrolleres til den pågældende lønkørsel, såfremt de er modtaget senest 5 arbejdsda-ge før indrapporteringsfristen til HR-Løn/SLS.

B2 - Administration af løn er korrekt (antal fejl må max. udgør 1,5% af samlet antal blanketter)

  • Målet opgøres som et gennemsnit for året baseret antal lønblan-ketter i forhold til hvor mange fejl, der skyldes Statens Administrati-on. Der følges op på månedsbasis.

B3 - Refusionsbehandlingen er korrekt (mistet refusion må maximalt udgør 0,2% af søgt beløb - Mål 99,8%)

  • Målet opgøres som et løbende gennemsnit for året. Der følges op på månedsbasis.


Der vil løbende blive tilføjet yderligere KPI’er, som vores kunder vil blive in-formeret om via nyhedsbrev.