Nyt fra Statens Administration - marts 2018

Vejledning vedr. lønstandsning i forbindelse med en evt. konflikt.

Økonomistyrelsens vejledningsmateriale

Økonomistyrelsen har d. 22.3.2018 offentliggjort vejledninger vedr. lønstandsning i forbindelse med en evt. konflikt som følge af OK18-forhandlingerne. Det er vigtigt, at alle institutioner orienterer sig grundigt i dette materiale og løbende holder sig ajour med eventuelle opdateringer.

Datalister skal sendes til Økonomistyrelsen

Statens Administration anbefaler alle kunder at benytte sig af Økonomistyrelsens mulighed for at få masseindrapporteret de særlige afgangsårsager, som det er beskrevet i Økonomistyrelsens vejledninger.

Indrapporteringen via Økonomistyrelsen kan ske frem til d. 11.4.2018.

Uddata-rapport U751

Uddata-rapporten U751 er leveret fra Økonomistyrelsen fredag d. 23.3.2018. Herefter har Statens Administration distribueret den til Statens Administrations kunder (der er brugt samme kontaktdata som ved sædvanlige uddata fra Økonomistyrelsen). 

Hvis man som institution ikke har modtaget U751, bedes man snarest muligt rette henvendelse til sit lønteam i SAM.

Nyansatte fremgår ikke på U751

På U751 indgår alene personer, som er registreret i lønsystemet pr. 2. kørsel i marts måned 2018. Hvis institutionen har indberettet nyansættelser til SAM, som ikke fremgår af U751, skal I huske at skrive disse personer på listen til Økonomistyrelsen. Hvis der er tvivl om løbenummeret, kan man henvende sig til sit lønteam i Statens Administration for at få oplysningen.

Refusioner

Uddata-rapporten U751, som I sender til Økonomistyrelsen for at stoppe løn bedes I også sende til hjrefusion@statens-adm.dk, således de medarbejdere som er sygemeldte og på barsel kan få dagpenge.

Sygedagpenge efter strejken

Når strejken ophører, har medarbejderen igen ret til sygedagpenge enten fra arbejdsgiveren eller fra kommunen.

Hvem der har sygedagpengepligten afhænger af om arbejdsgiverperioden er udløbet, og af om medarbejderen er genansat efter strejken. Herudover er det naturligvis en betingelse at beskæftigelseskravet er opfyldt. Nedenfor beskrives 3 forskellige situationer:

Hvis medarbejderen genansættes efter strejkens ophør, og arbejdsgiverperioden ikke er udløbet på det tidspunkt, har arbejdsgiveren sygedagpengeforpligtelsen for de resterende dage af arbejdsgiverperioden. Det forudsætter dog, at medarbejderen overholder anmeldelsesreglerne, dvs. sygemelder sig påny, jf. sygedagpengelovens § 36.

Det nye ansættelsesforhold medfører dog ikke en helt ny arbejdsgiverperiode.

Arbejdsgiveren har således kun sygedagpengeforpligtelsen i de dage, efter strejkens ophør, der ligger inden for 30 kalenderdage efter 1. hele fraværsdag i den oprindelige sygeperiode.

Hvis medarbejderen genansættes hos en arbejdsgiver, men strejken først er ophørt efter 30 kalenderdage.

Lønmodtagere, der er sygemeldte i forbindelse med konflikten, skal kontakte deres hjemkommune for yderligere informationer.

Lønmodtagere, der er eller går på barsel, skal kontakte Udbetaling Danmark.