Læs om: Frister ved sygdom for medarbejdere på særlige ordninger, tidlig opfølgning ved forventet længerevarende sygdom (fast track-ordningen) og lønrefusion og tilskud til elever/lærlinge over 25 år.

Frister ved sygdom for medarbejdere omfattet af særlige ordninger

Hvis I har medarbejdere ansat på særlige ordninger, der er syge over 30 dage, skal I løbende og indenfor 4-ugersfristen anmelde fraværet til SAM. Med særlige ordninger mener vi for eksempel medarbejdere i fleksjob eller medarbejdere med en §56-aftale.

SAM skal anmelde fraværet senest 5 uger efter 1. fraværsdag og for at sikre rettidig anmeldelse, er det vigtigt, at I overholder ovenstående tidsfrist. 

Fast track – mulighed for tidlig opfølgning ved forventet længerevarende sygdom

Hvis I har en medarbejder, hvor sygdommen forventes at vare mere end otte uger, kan I anmode jobcenteret om at iværksætte en tidlig opfølgning: Fast track-ordningen.

Ordningen kan med fordel anvendes i sygdomsforløb som følge af for eksempelvis stress, psykiske lidelser eller sygdom, som skyldes led- eller muskelsmerter, og som kræver behandling.

En forudsætning, for at jobcenteret kan iværksætte den tidlige opfølgning, er dog, at medarbejderen indvilger i forløbet. Det er derfor en god ide at snakke med medarbejderen om muligheden, inden I anmoder. Det er ikke kun arbejdsgiveren, der kan anmode om anvendelse af ordningen – medarbejderen kan også selv anmode om det. Hvis medarbejderen ikke ønsker at deltage, får det ingen konsekvenser for sygedagpengeretten eller refusionen.

Fast track indebærer, at den sygemeldte medarbejder tilbydes en samtale med jobcenteret inden 14 dage, efter ønsket er anmeldt. En tidlig opfølgning kan derfor være med til at bringe medarbejderen hurtigere tilbage i arbejde.

Når man som arbejdsgiver anmoder om tidlig opfølgning, er der tre ting, man skal tage stilling til:
• Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen?
• Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet?
• Er arbejdet forsøgt tilpasset den sygemeldtes tilstand?

Hvis SAM skal anmode om fast track i forbindelse med anmeldelsen af fraværet, skal I udfylde felterne under ’Sygefraværssamtale’ på blanketten ’Sygemelding (ny sygdom)’ samt påføre korte svar på ovenstående spørgsmål under bemærkningsfeltet.

I kan læse mere om fast track-ordningen her.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet en pjece i to versioner om ordningen: en rettet mod arbejdsgivere og en rettet mod sygemeldte. Pjecen kan I med fordel videreformidle til medarbejderen, hvis I tænker, at fraværet ønskes omfattet af fast track-ordningen. Pjecen finder I her. 

Lønrefusion og tilskud til elever/lærlinge over 25 år

Der findes 2 forskellige ordninger, som giver mulighed for tilskud ved ansættelse af elever/lærlinge over 25 år.

Voksenlærlingeordningen

Den første er voksenlærlingeordningen. Voksenlærlingeordningen er først og fremmest målrettet ledige og ufaglærte, som tager en erhvervsuddannelse. Hvis man som arbejdsgiver indgår en uddannelsesaftale med en person fra målgruppen, kan jobcenteret udbetale et tilskud på enten 30 kr. eller 40 kr. i timen. Tilskuddet gives i den periode, hvor lærlingen er i praktik hos arbejdsgiveren.

Hvis I har elever, hvor I har indgået en aftale iht. ovenstående, er det vigtigt, at I giver os besked om, hvilken sats og periode eleven er bevilget, så vi kan anmode om korrekt tilskud ved jobcenteret. I kan enten indsende godkendelsen/bevillingen eller påføre oplysningerne på blanketten ’Andre indberetninger’.

Lønrefusion fra AUB

Den anden mulighed er udbetaling af lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Til voksenelever kan der ydes refusion med en højere sats, hvis eleven er registreret og godkendt som en voksenelev ved AUB. Lønrefusion gives for den periode, hvor eleven er på skoleophold - i modsætning til tilskuddet under voksenlærlingeordningen, hvor der gives tilskud i praktikperioden. Løntilskuddet udbetales af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Elever omfattet af voksenlærlingeordningen vil være berettiget til både tilskud fra jobcenteret under praktik og fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag under skoleophold.

Læs mere om voksenlærlingeordningen


Læs mere om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag