Nyt fra Team Refusion - marts 2017

Læs mere om udbetaling af refusion ved afholdelse af fædreorlov, frist for anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær og løntilskud ved ansættelse af voksenlærlinge.

Udbetaling af refusion ved afholdelse af fædreorlov forudsætter, at faderskabet er registreret

For at Udbetaling Danmark kan behandle en anmeldelse omkring fædreorlov, så har de brug for visse oplysninger. I den forbindelse er det vigtigt, at faderskabet (far/medmor) er registreret. Hvis parret er gift sker registreringen som udgangspunkt automatisk. Hvis parret ikke er gift, skal de selv sørge for registreringen. Registrering af faderskab sker via borger.dk.

Hent nyhedsbrev fra Nemrefusion for at læse mere

Er I opmærksomme på, at der fra den 1. januar 2017 igen er indført en frist for anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær?

Med virkning fra den 1. januar 2017 skal man anmelde graviditetsbetinget sygefravær senest 5 uger efter første fraværsdag.

Eksempel: Første sygedag er den 6. marts 2017. Fristen for at anmelde
udløber 5 uger senere, dvs. den 10. april 2017.

Fristen gælder for fravær på grund af sygeligt forløbende graviditet, arbejdets særlige karakter eller offentligt fastsatte bestemmelser.

Hvis fraværet anmeldes efter 5 ugers fristens udløb, kan der tidligst søges om refusion fra det tidspunkt, hvor fraværet er anmeldt til Udbetaling Danmark.

Løntilskud ved ansættelse af voksenlærlinge - udvidelse af voksenlærlingeordningen fra 1. marts 2017

Jobcentrene kan give tilskud til arbejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale med personer, som ved uddannelsens begyndelse er fyldt 25 år - hvis nærmere bestemmelser er opfyldt.

Voksenlærlingeordningen er først og fremmest målrettet ledige og ufaglærte beskæftigede, som tager en erhvervsuddannelse. Med erhvervsuddannelse menes en uddannelse, hvor der veksles mellem skoleperioder og praktikophold i en virksomhed eller skolepraktik. Fra 1. marts 2017 udvides ordningen til også at omfatte faglærte ledige med mere end 6 måneders ledighed - hvis erhvervsuddannelsen er inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Arbejdsgiveren kan modtage tilskud i de perioder, hvor voksenlærlingen er i praktik hos arbejdsgiveren. Der ydes et tilskud på enten 30 kr. eller 40 kr. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvordan personens beskæftigelses- og uddannelsesforhold var inden uddannelsens start - og om der er tale om en uddannelse, hvor der er mangel på arbejdskraft.

I de perioder, hvor voksenlærlingen er på skoleophold, kan der ansøges om lønrefusion efter reglerne i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Hvis I vil vide mere om muligheden for ansættelse af en voksenlærling, kan I kontakte jeres jobcenter.

Læs mere om ordningen herunder krav og tilskud på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering