Nyt fra Team Refusion

28-06-2017
Statens Administration Refusion

Her kan du læse mere om udbetaling af refusion ved delvis sygdom, ferieafholdelse under sygdom samt reglerne for fleksjob.

Udbetaling af refusion ved delvis sygdom

En arbejdsgiver, som udbetaler løn til syge medarbejdere, har ret til refusion fra kommunen efter 30 dages sygdom, hvis medarbejderen i øvrigt opfylder kravene for udbetaling af dagpenge og opfylder beskæftigelseskravet i sygedagpengeloven.

Udbetaling af refusion ved delvis sygdom forudsætter dog, at der er tale om minimum 4 timers sygefravær pr. uge.

For medarbejdere, hvor der er indgået en § 56 aftale, gælder ligeledes et krav om minimum 4 timers sygefravær pr. uge. Dette gælder uanset, at der er ret til refusion fra 1. fraværsdag.

For medarbejdere, der er ansat i fleksjob efter ’ny ordning’ iht. § 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, gælder der ikke et krav om minimum 4 timers sygefravær pr. uge

Ferieafholdelse under sygdomsforløb

Hvis en sygemeldt medarbejder ønsker at holde ferie i sygdomsperioden, bør man som arbejdsgiver tage nogle forholdsregler. I den Personaleadministrative vejledning (PAV) står således:

”Når en sygemeldt medarbejder ønsker at holde ferie, bør arbejdsgiveren - som betingelse for at imødekomme anmodningen - kræve, at medarbejderen kontakter kommunen, før ferien påbegyndes, og aftaler en "teknisk raskmelding". Den "tekniske raskmelding" sikrer arbejdsgiveren mod, at der starter en ny arbejdsgiverperiode, hvis medarbejderen kommer tilbage fra ferie og fortsat er sygemeldt.”

Når der afholdes ferie under en sygdomsperiode, er der ikke ret til refusion. Det er derfor vigtigt, at I husker at informere os om ferieafholdelse i forbindelse med sygdom. Dette foregår enten ved at I indsender en blanket eller ved at I indberetter i tidsregistreringssystemet – alt efter hvordan I normalt indberetter til os.

Ansættelse i fleksjob – ny og gammel ordning

Fra 1. januar 2013 blev reglerne om fleksjob ændret. Der findes derfor i dag to fleksjobordninger. Læs mere om de forskellige fleksjobordninger i den personaleadministrative vejledning (PAV).

Nedenfor er kort listet nogle af forskellene.

Ny ordning – ansættelse i fleksjob efter den 1. januar 2013

Løn og arbejdstid – Ansættelse sker i henhold til overenskomsten på området. Jobcenteret foretager en vurdering af medarbejderens arbejdsevne (antal timer) og intensitet (procentdel af fuld arbejdsevne), og denne vurdering danner efterfølgende grundlag for fastsættelsen af løn og arbejdstid. Der er ikke i de statslige overenskomster fastsat specifikke bestemmelser til aflønningen og det er derfor op til arbejdsgiveren at fastsætte lønnen og arbejdstiden ud fra jobcenterets vurdering af arbejdsevnen og intensiteten. Der udbetales kun løn for det antal arbejdstimer, som medarbejder reelt arbejder.
Løntilskud – Eftersom arbejdsgiveren kun udbetaler løn for den reelle arbejdsindsats, ydes der ikke løntilskud til arbejdsgiveren. Medarbejderen modtager derimod et flekslønstilskud fra kommunen, som supplement til den løn arbejdsgiveren udbetaler.
Sygedagpengerefusion – Medarbejdere i fleksjob er omfattet af sygedagpengereglerne. Der er mulighed for udbetaling af refusion fra 1. sygedag. Der udbetales refusion fra den statslige fleksjobordning, som betaler 50% af lønudgifterne fratrukket evt. sygedagpenge fra kommunen.

Gammel ordning – ansættelse i fleksjob før den 1. januar 2013

Løn og arbejdstid – Ansættelse sker i henhold til overenskomsten på området. Medarbejderen kan være ansat med enten skånehensyn eller med nedsat arbejdstid. Medarbejderen får fuld løn, uanset hvor mange timer og med hvilken intensitet vedkommende arbejder
Løntilskud – Der ydes et kommunalt løntilskud på 1/2 eller 2/3 af lønnen. Tilskuddet fastsættes af kommunen og afhænger af graden af den nedsatte arbejdsevne hos medarbejderen. Tilskuddet udbetales som udgangspunkt ud fra mindste overenskomstmæssige løn. Ud over kommunalt løntilskud, kan der anmodes om refusion fra den statslige fleksjobordning.
Sygedagpengerefusion – Medarbejdere i fleksjob er omfattet af sygedagpengereglerne. Der er mulighed for udbetaling af refusion fra 1. sygedag, dog minimum 4 timer. Sygedagpengerefusionen modregnes i løntilskuddet til arbejdsgiveren. Ved anmeldelse af sygdom for en medarbejder efter den ’gamle ordning’, skal I huske at oplyse os om den aftalte arbejdstid.