Nyt fra Team Refusion - maj 2017

06-06-2017
Statens Administration Refusion

Læs mere om: Refusions nye 'rejsehold', tjenestefrihed ved alvorligt syge børn, tidsfrister i forbindelse med barsel samt regler vedrørende udstrakt barsel.

Vil I være interesseret i at få besøg af et refusions ’rejsehold’?

Vi oplever, at jeres viden inden for refusionsområdet naturligvis er ret forskellig. Vi overvejer derfor at oprette et ’rejsehold’ – for at styrke vores samarbejde og vidensdele med jer. Et besøg af et ’rejsehold’ vil være målrettet jeres ønsker og behov. ’Rejseholdet’ vil for eksempel kunne tilbyde en gennemgang af jeres fraværs- og refusionssager samt give generelle tips og tricks til optimering af sagsforløbet i refusionsbehandlingen, således at I sikres en maksimal refusion.

Vi påtænker at køre pilotprojekter til efteråret – hvis I er interesseret i at deltage, så send en mail til teamleder Pia Sommergren Bengtsen .

Alvorligt syge børn – HUSK at indsende orlovsbevilling vedr. tjenestefrihed

Hvis I har en medarbejder, der er bevilget tjenestefrihed til pasning af alvorligt syge børn under 18 år, skal dette anmeldes til Udbetaling Danmark. Det er arbejdsgiveren, der har anmeldepligten, hvorfor det er vigtigt, at I indsender orlovsbevillingen. Orlovsbevillingen skal indsendes uanset om tjenestefriheden er med eller uden løn.

Når medarbejderen modtager løn under tjenestefriheden er arbejdsgiveren berettiget til refusion af dagpenge, hvis medarbejderen opfylder kriterierne for udbetaling af dagpenge. Hvis medarbejderen ikke modtager løn under tjenestefriheden, har medarbejderen ret til udbetaling af dagpenge, hvis medarbejderen opfylder nogle generelle betingelser.

Når Udbetaling Danmark har modtaget anmeldelsen, vil de anmode medarbejderen om at indsende dokumentation for indlæggelse/behandlingen.

I kan læse om reglerne for tjenestefri til pasning af alvorligt syge børn under 18 år i ’Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager’

Tidsfrister i forbindelse med orlov uden løn i forbindelse med barsel

Udbetaling af refusion og dagpenge i forbindelse med barsel forudsætter, at tidsfristerne overholdes. Anmeldelse af fraværet skal derfor ske rettidigt - også i de tilfælde, hvor der ikke udbetales løn under barslen. Tidsfrister i forbindelse med overgangen til orlov uden løn er:

• Arbejdsgiverens anmodning om refusion af barselsdagpenge skal ske senest 8 uger efter medarbejderens sidste dag med løn

• Når medarbejderen skal ansøge om barselsdagpenge, skal dette ske senest 8 uger efter 1. fraværsdag.

Udbetaling af refusion og dagpenge i forbindelse med barsel forudsætter, at tidsfristerne overholdes. Anmeldelse af fraværet skal derfor ske rettidigt - også i de tilfælde, hvor der ikke udbetales løn under barslen. Tidsfrister i forbindelse med overgangen til orlov uden løn er:

• Arbejdsgiverens anmodning om refusion af barselsdagpenge skal ske senest 8 uger efter medarbejderens sidste dag med løn

• Når medarbejderen skal ansøge om barselsdagpenge, skal dette ske senest 8 uger efter 1. fraværsdag.

Barsel - Udstrakt orlov

En medarbejder har ret til at udstrække de 32 ugers forældreorlov efter den 14. uge med enten 8 eller 14 uger, således at orloven efter den 14. uge bliver i alt 40 eller 46 uger. Det er muligt for forældrene at dele den udstrakte orlov mellem sig, således at moderen eksempelvis afholder 8 uger og faderen afholder de 6 uger, hvis orloven er udstrakt med 14 uger.

Hvis medarbejderen ønsker at udstrække sin orlov, skal denne afholdes i sammenhæng og inden barnet er 54 eller 60 uger gammel. Hvis medarbejderen udstrækker sin orlov kan medarbejderen derfor ikke samtidig udskyde noget af orloven.

Selv om medarbejderen udstrækker orloven, er der fortsat kun ret til 32 ugers dagpenge. Da nogle af de 32 ugers forældreorlov er med løn, er det vigtigt, at jeres medarbejdere er opmærksomme på, at retten til løn efter barselsaftalen er betinget af, at arbejdsgiveren kan få den fulde dagpengerefusion. Medarbejderen skal derfor i forbindelse med en eventuel udstrækning af dagpengene sikre sig, at der er ret til fuld dagpengerefusion i den lønnede periode. I modsat fald bortfalder retten til løn fra det tidspunkt, hvor dagpengene nedsættes.

Medarbejdere der ønsker at gøre brug af retten til udstrakt orlov skal give jer besked herom senest 8 uger efter fødslen.