Nyt fra Team Refusion

Læs om Team Refusions rejsehold, Udbetaling Danmarks nye barselssystem og muligheder for refusion/tilskud ved ansættelse af elever.

Team Refusions rejsehold besøger en række kunder

Flere kunder har været interesseret i vores tilbud om at få besøg af Team Refusion for at styrke vores samarbejde og optimere sagsforløbet i refusionsbehandlingen, så I sikres en maksimal refusion.

Refusionsteamet har derfor igangsat et pilotprojekt, som vil forløbe henover de kommende måneder, hvor 13 kunder vil få besøg. Herefter vil vi tage stilling til, om rejseholdet skal udbydes til flere kunder.

Tilbagebetalingskrav ved for meget udbetalt i barselsrefusion

Den 6. juni 2017 gik Udbetaling Danmarks nye barselssystem i luften.

Med indførelsen af det nye barselssystem er der nogle ændringer, I skal være opmærksomme på:

  • Der vil ske hyppigere refusionsudbetalinger, hvilket også betyder, at I hyppigere vil få udbetalingsmeddelelser fra Udbetaling Danmark.
  • For meget udbetalt refusion vil først blive modregnet i refusionsudbetalingerne sidst på året. Hvis der til den tid ikke er refusion at modregne i, vil I blive opkrævet den for meget udbetalte refusion.

Muligheder for refusion/tilskud ved ansættelse af elever

Information om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og nye bonusordninger i 2017.

Lønrefusion under skoleophold

Når en elev er på skoleophold kan arbejdsgiveren få refusion for den løn, som arbejdsgiveren har udbetalt, også ved fravær grundet egen sygdom eller fravær grundet barnets 1. og 2. sygedag.
Refusionssatsen afhænger af, hvor i uddannelsesforløbet eleven er. Der kan aldrig ydes refusion for mere end den udbetalte elevløn.

Til voksenelever (elever, som ved uddannelsens start er fyldt 25 år, og hvis elevløn er højere end lønnen for en ufaglært) kan der ydes refusion med en højere sats. Det er en forudsætning, at eleven er registreret og godkendt som en voksenelev i AUB. Godkendelse af en voksenelev kan først søges, når eleven har været på sit første skoleophold.

Det er skolen, der indberetter skoleopholdet til AUB. AUB sender efterfølgende et orienteringsbrev/opgørelse til arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren er forpligtet til at kontrollere, at oplysningerne for udbetalingen er korrekte.

Befordringstilskud

Man kan få refunderet 80 procent af udgifterne til elevens transportudgifter til og fra skoleopholdet. Det er en forudsætning, at eleven har mindst 20 km pr. dag. Der ydes kun refusion til billigste offentlige transportmiddel.

Kost og logi

Tilskud til kost- og logiophold kan gives, når et skoleophold er en del af selve erhvervsuddannelsen.
Der ydes refusion svarende til den udgift, der er betalt for kost- og logiopholdet. Det er kostafdelingen, der indberetter beløb og periode. AUB sender efterfølgende brev til arbejdsgiveren om det indberettede. Arbejdsgiveren skal herefter tjekke beløbet og manuelt godkende opholdet i Virk.dk.

Praktikbonus – nyt fra 2017

Hvis man som arbejdsgiver ansætter flere praktikårselever i 2017 sammenlignet med arbejdsgiverens gennemsnitlige elevantal de tre foregående kalenderår, kan man få udbetalt op til 15.000 kr. pr. praktikårselev.
AUB vil automatisk udbetale bonus medio 2018, hvis man som arbejdsgiver er berettiget hertil.

Fordelsbonus – nyt fra 2017

Hvis man som arbejdsgiver ansætter en elev på en fordelsuddannelse, kan man optjene fordelsbonus. En fordelsuddannelse er en uddannelse inden for fag, hvor der forventes en øget efterspørgsel på arbejdskraft i fremtiden. Bonussen bliver beregnet på baggrund af det samlede antal praktikårselever, der er ansat i virksomheden, og kan være på op til 5.000 kr. pr. praktikpladselev. Man er ikke garanteret en bonus. Det er først, når året er omme, at det bliver gjort op, hvilke uddannelser der giver status som fordelsuddannelse.
AUB vil automatisk udbetale bonus medio 2018, hvis man som arbejdsgiver er berettiget hertil.

Læs mere om AUB og de nye ordninger