Nyt fra Statens Administration - oktober 2019

11-10-2019
Regnskab Statens Administration Løn

Nyt fra Statens Administration, hvor du kan læse mere om årets kundetilfredshedsundersøgelse, mulig beregningsfejl på Skattekontoen, den nye ferielov og status på nyt EFI-system.

Første resultater fra kundetilfredshedsundersøgelsen 

Med en svarprocent på 78 er vi godt tilfredse med tilbagemeldingerne på kundetilfredshedsundersøgelsen 2019. Vi er dog særligt tilfredse, fordi vi af de forelø-bige resultater kan se en stigende kundetilfredshed blandt jer kunder.

Jeres svar på kundetilfredshedsundersøgelsen i år gav et samlet resultat på 3,8 sammenlignet med 3,7 i 2018 (på en skala 1-5). Resultatet for Løn er 3,8 i år sammenlignet med 3,7 i 2018, mens Regnskab er steget fra 3,5 i 2018 til 3,9 i år.

Vi er påbegyndt en nærmere analyse af årets resultater, som vi vil præsentere på Kundeforum den 23. oktober 2019 sammen med vores plan for opfølgning på jeres tilbagemeldinger.

Endnu en gang tak for jeres deltagelse.

Orientering om mulig beregningsfejl af renter på Skattekontoen 

Vi står klar til at hjælpe 

Statens Administration er blevet bekendt med, at der for nogle styrelser har været en teknisk fejl i grundlaget for renteberegningen på Skattekontoen. Skattestyrelsen foretager derfor en maskinel genberegning af rentetilskrivninger for de berørte styrelser. Dette betyder, at nogle styrelser vil opleve, at saldoen på Skattekontoen ændrer sig.

Statens Administration vil fortsat kommentere saldi på Skattekontoen i regnskabserklæringen.

Samtidig opfordrer Statens Administration de styrelser, som mener, at renten kan være beregnet forkert til at kontakte Skattestyrelsen for afklaring heraf.

Hvis I skulle have spørgsmål, er I velkomne til at kontakte jeres finansteam

Den nye ferielov, og hvilken betydning den har for jer som kunder

Som det fremgår af den nye ferielov, sker der en del ændringer, som også medfører ændringer i indberetningen til Statens Administration i forbindelse med afregning af ferie.

Læs mere om, hvad det har af betydning for jer som kunder

Find Moderniseringsstyrelsens vejledning om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov

Status på nyt EFI-system 

Manuel inddrivelse og udarbejdelse af standardiseret fordringsskema

Gældstyrelsen modtager fordringer (krav) fra fordrings- og rettighedshavere til inddrivelse. Gældstyrelsen har på nuværende tidspunkt standset den automatiserede inddrivelse via det digitale inddrivelsessystem EFI. Inddrivelsen sker derfor manuelt.

Alle tidligere portalbrugere har siden årsskiftet været afskåret fra manuelt at overdrage fordringer gennem den nu nedlukkede fordringshaverportal. Frem mod endelig onboarding til det nye inddrivelsessystem skal anmodning om overdragelse af fordringer til Gældsstyrelsen ske ved skriftlig henvendelse til Gældsstyrelsens fordringshaversupport på .

I forbindelse med anmodningen bedes aftalenummer eller det såkaldte fordringshaver-id og CVR-nummer oplyst. Herefter vil der blive udarbejdet et standardiseret skema, hvori fordringerne kan anføres. Skemaet fremsendes af Gældstyrelsen til den enkelte fordringshaver med vejledning til udfyldelse.

Når I har modtaget det standardiserede skema fra Gældsstyrelsen til jeres virksomhed (CVR), bedes I fremsende det til Statens Administration. Statens Administration sørger for, at restancer bliver overført til Gældsstyrelsen løbende via det standardiserede skema fra Gældsstyrelsen.

Efter overførslen af fordringen, foretager Statens Administration bogføring af tabet, jf. proces på EpiCentret

For yderligere information, kontakt dit finansteam