Uddata

I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet.

På grundlag af de data der er registreret i lønsystemet, dannes en række uddata og udtræk, der er beregnet som hjælpeværktøjer for virksomhedernes løn- og personaleadministration. I denne emnebeskrivelse er uddataproduktionen opdelt i 4 grupper:

 • Uddata fra SLS, leveres digitalt
 • Uddata fra SLS, specielt til privatiserede institutioner, leveres digitalt
 • Udtræk fra SLS til indlæsning i lokale systemer
 • Udtræk fra SLS – LDV (Lokalt datavarehus)
 • U 824 Gebyrliste

Uddata fra SLS og uddata fra SLS specielt til privatiserede institutioner, der begge leveres digitalt som pdf filer, beskrives enkeltvist i afsnit 2 og 3.

Du kan læse mere om digitale uddata på vores hjemmeside.

Data fra SLS til brug for kontrol og viderebehandling dannes og leveres som pdf filer via ØDUP, som er en digital postkasse. Uddata fra SLS beskrives nedenfor.

U 198 anvendes til kontrol af de beregnede og anviste beløb efter en lønkørsel, så det er muligt at nå at standse løn eller udbetale acontobeløb, inden dispositionsdatoen, hvis der opdages fejl ifm. kontrollen.

Fakta om uddata
Mulighed for sortering: Ja
Standardsortering:
1. gruppe
2. delregnskab
3. anvendes ikke
4. anvendes ikke
5. administrativt tjenestested
6. lønnummer
Sorteringskriterierne 2-5 kan erstattes af et eller flere data, nemlig:
AKKO, PKAT, lønform, konto, delregnskab og segment 1-5.

Yderligere sorteringsmulighed: I faste felter, Indikatorer 2, findes en indikator, som man mod betaling kan få opsat med et valgfrit sorteringskriterie.

Udskrivningsfrekvens: alle lønkørsler
Udskrivningsniveau: SLS-gruppe

Eksempel på uddata

U 700, lønseddel er beskrevet særskilt i emnebeskrivelsen ”Lønseddel”.

Indhold
U 720 indeholder dokumentation for de ændringer, der er foretaget til en given lønkørsel, og indeholder resultat af lønberegningen – sidste og indeværende måned, samt en forskel på beregningsresultater fra sidste til indeværende måned. Dog indeholder uddata 720 fra 1. lønkørsel ikke beregningsresultater fra sidste 1. lønkørsel. Det er således alene i 2. lønkørsel at beregningsresultater fra både sidste og indeværende måned fremgår.

Fakta om uddata
Mulighed for sortering: Ja

 • løngruppe og lønnummer
 • løngruppe, delregnskab og lønnummer

Udskrivningsfrekvens: efter hver lønkørsel
Udskrivningsniveau: SE-nummer

Eksempel

Indhold
U 721 danner udgangspunkt for lønkontrol til en given lønkørsel.
De forhold der giver anledning til enten orientering eller nærmere behandling, fremgår af kontrolloggen, fx fejl, advis, standsede anvisninger, skyldige beløb og erindringer.

Fakta om uddata
Mulighed for sortering: Ja

 • løngruppe og lønnummer
 • løngruppe, delregnskab og lønnummer

Udskrivningsfrekvens: efter hver lønkørsel.
Udskrivningsniveau: SE-nummer

Eksempel

Indhold
U 722 giver et hurtigt overblik over resultatet af en lønkørsel. Der er i uddataet en sam-menligning mellem sidste og indeværende kørsel, hvorfor man også vil kunne få inspiration til, hvor man ønsker en nærmere analyse, fx omkring overarbejde.

Fakta om uddata
Mulighed for sortering: Ja
• løngruppe og lønnummer
• løngruppe, delregnskab og lønnummer

Udskrivningsfrekvens: efter 2. lønkørsel.
Udskrivningsniveau: SE-nummer

Eksempel

U 793 indeholder regnskabsdata, altså en opgørelse over hvad der er overmeldt til udbetaling af refusion fra Barselsfonden.

Forudsætning for, at SLS overmelder til Barselsfonden er, at personerne er registreret med en af følgende afgangsårsager: 174, 183, 191, 194, 196 og 198.

Fakta om uddata
Mulighed for sortering: ingen
Udskrivningsfrekvens: Efter hver lønkørsel 2.
Udskrivningsniveau: SE-nummer

Indhold
Cpr-nummer, navn, oplysning om arbejdstid, orlovsperiode, orlovsårsag, timepris, beregningsperiode, timer, beløb og delregnskab samt total af timer og beløb.

Oplysning om arbejdstid: Hvor der intet står, er medarbejderen på fuld tid. Deltid og plustid markeres med et X.

Timepris: angiver sats jf. bekendtgørelse om barselsrefusion:

 • bevillingslønrammerne 0-35
 • bevillingslønrammerne 36-42

Beregningsperiode: kan enten være aktuel periode eller tidligere perioder

Eksempel på uddata

U 813 anvendes til afstemning af oplysningspligtige felter i SLS, som skal afstemmes op mod de beløb der er overmeldt til eIndkomst. U 813 indeholder beregnede beløb fra en given løngeneration (1. og 2. kørsel): Skattepligtige felter som er fordelt på forud- og bagudløn inkl. efterreguleringer.

Bemærk! I LG 01, 2. lønkørsel indeholder uddata 813 kun bagudløn og efterreguleringer. Afstemning af forudløn skal i LG 01 ske ved anvendelse af uddata 902.

Fakta om uddata
Mulighed for sortering: Ingen
Udskrivningsfrekvens: Efter hver lønkørsel 2
Udskrivningsniveau: SE-nummer

Eksempel på uddata

U 891 indeholder oplysninger om beregnede feriepenge for Grønland. De beregnede nettobeløb bogføres på en beholdningskonto i institutionens regnskab og kan afregnes via løndel 6049.

Fakta om uddata
Mulighed for sortering: Ingen
Udskrivningsfrekvens: Efter hver lønkørsel 2
Udskrivningsniveau: SLS-gruppe

Eksempel på uddata

U 892 dannes for personer, der i indkomståret har fået beregnet skattepligtig løn i SLS, og som er skattepligtige i Grønland.

Fakta om uddata
Mulighed for sortering: Ingen
Udskrivningsfrekvens: Årligt
Udskrivningsniveau: SLS-gruppe

Eksempel på uddata

U 893 indeholder oplysninger om hvilke personer og beløb, institutionen kan søge refusion for. Disse refusioner vedrører ikke Barselsfonden.

Forbruget bliver specificeret på delregnskab, PKAT og løngruppe.

Fakta om uddata
Mulighed for sortering: Ingen
Udskrivningsfrekvens: efter hver lønkørsel 2
Udskrivningsniveau: SLS-gruppe

Eksempel på uddata

U 902 indeholder oplysninger om, hvad der er overmeldt til eIndkomst fra lønsy-stemet. Beløbene på dette uddata er akkumuleret år-til-dato beløb.

Fakta om uddata
Mulighed for sortering: Ingen
Udskrivningsfrekvens: efter hver lønkørsel 2
Udskrivningsniveau: SE-nummer

Eksempel på uddata

U 905 indeholder oplysninger om de medarbejdere, der er sendt supplerende indberetninger til SKAT om – for gammelt skatteår (sidste år).

Fakta om uddata
Mulighed for sortering: Ingen
Udskrivningsfrekvens: lønkørsel 2, hvis der er suppl. indberetninger for sidste år
Udskrivningsniveau: SE-nummer

Eksempel på uddata

U 907 indeholder beregnede nettoferiepenge fra løndel 5050 (løbende feriepenge) samt feriepenge ved fratræden (funktionærer). Ved fratræden angives også fratrædelsesdato.

Fakta om uddata
Mulighed for sortering: Ingen
Udskrivningsfrekvens: hver lønkørsel 2
Udskrivningsniveau: SE-nummer


Eksempel på uddata

U 909 indeholder oplysninger om poster til indlæsning i lokalt økonomisystem. Forbruget bliver specificeret på kontoniveau.

Fakta om uddata
Mulighed for sortering: Ingen
Udskrivningsfrekvens: Alle lønkørsler
Udskrivningsniveau: SLS-gruppe

Eksempel på uddata

U 980 indeholder oplysninger de SLS-betalinger, som betales via Naviløn.

Fakta om uddata
Mulighed for sortering: Ingen
Udskrivningsfrekvens: alle lønkørsler
Udskrivningsniveau: SE-nummer

Eksempel på uddata

U 998 danner grundlag for kontrol af en lønkørsel, forud for at lønnen overføres og er til disposition for lønmodtager. Det indeholder oplysninger om lønmodtagerens bruttooplysninger samt en markering for, om der er foretaget ændringer på lønregistret i den aktuelle kørsel.

Fakta om uddata
Standardsortering: SE-nummer, lønnummer/navn
Mulighed for sortering: Gruppe, delregnskab, ”indikator U 198” jf. nedenfor.

Yderligere sorteringsmulighed: I faste felter, Indikatorer 2, findes en indikator, som man mod betaling kan få opsat med et valgfrit sorteringskriterie.

Udskrivningsfrekvens: alle lønkørsler
Udskrivningsniveau: SE-nummer


Eksempel på uddata

Institutioner, der ikke er omfattet af SKB, Statens Betalingssystem får, til brug for betaling og afstemning, uddata, der kan bruges til disse opgaver.

Uddata leveres digitalt gennem ØDUP og beskrives i det følgende afsnit.

U 732 indeholder oplysninger om de personer og beløb, som institutionen skal afregne pensionsbidrag for, og indeholder beregnede pensionsbeløb fra 1. og 2. lønkørsel i aktuel måned. U 732 er opdelt i en side for forudløn, og en side for bagudløn samt evt. efterreguleringer.

Fakta om uddata
Mulighed for sortering: Ingen
Udskrivningsfrekvens: hver lønkørsel 2
Udskrivningsniveau: SLS gruppe

Eksempel på uddata

U 858 indeholder oplysninger om de personer og beløb, institutionen skal afregne alders-/ratepension for.

Fakta om uddata
Mulighed for sortering: Ingen
Udskrivningsfrekvens: hver lønkørsel 2
Udskrivningsniveau: SLS-gruppe

Eksempel på uddata

U 963 indeholder oplysninger om de personer og beløb, der er beregnet i pension på løndel 676 og/eller løndel 677, og som institutionen skal afregne. U 963 er opdelt i en side for pensionsbidrag denne måned og en side for evt. efterreguleringer.

Fakta om uddata
Mulighed for sortering: Ingen
Udskrivningsfrekvens: hver lønkørsel 2
Udskrivningsniveau: SLS gruppe


Eksempel på uddata

U 969 indeholder oplysninger om de beløb, der bliver trukket på løndel 9600 – afdrag til Tjenestemændenes Låneforening og løndel 9700 afdrag til Danmarks lærerforening, låneafdelingen.

Fakta om uddata
Mulighed for sortering: Ingen
Udskrivningsfrekvens: hver lønkørsel 2
Udskrivningsniveau: SLS-gruppe

Eksempel på uddata

U 970 indeholder oplysninger om de beløb, der bliver trukket på løndel 9600 – afdrag til Tjenestemændenes Låneforening og løndel 9700 afdrag til Danmarks lærerforening, låneafdelingen. I modsætning til uddata 969 specificeres beløbene på personniveau. U 970 er opdelt med en side pr. kreditor.

Fakta om uddata
Mulighed for sortering: Ingen
Udskrivningsfrekvens: hver lønkørsel 2
Udskrivningsniveau: SLS-gruppe


Eksempel på uddata

U 971 indeholder oplysninger om de beløb, der skal indbetales i pension for overenskomstansatte, og er opdelt pr. kreditor/pensionskasse.

Fakta om uddata
Mulighed for sortering: Ingen
Udskrivningsfrekvens: hver lønkørsel 2
Udskrivningsniveau: SLS-gruppe

Eksempel på uddata

U 979 indeholder oplysninger om de beløb, der skal indbetales til Sampension.

Fakta om uddata
Mulighed for sortering: Ingen
Udskrivningsfrekvens: hver lønkørsel 2
Udskrivningsniveau: SLS-gruppe

 

Eksempel på uddata

U 990 indeholder oplysninger om de SLS-betalinger, som institutionen skal foretage til SKAT, ATP, pensionskasser mv.

Fakta om uddata
Mulighed for sortering: Ingen
Udskrivningsfrekvens: hver lønkørsel 2
Udskrivningsniveau: SLS-gruppe

Eksempel på uddata

Data fra SLS dannes i ASCII-format og kan hentes til indlæsning i institutionens egne systemer. Derfor skal du sikre dig, at I har et system eller får anskaffet et system, der kan modtage disse filer.

I skal betale for at få dannet disse udtræk.

 • U 607 Udvalgte SLS-regnskabsdata til lokal videre bearbejdning
 • U 608 Udvalgte SLS-personaledata til lokal videre bearbejdning
 • U 609 Grunduddata - Bagudrettet grunddata
 • U 610 Løndele, løbende/engangs
 • U 611 Øvrige oplysninger - Faste felter
 • U 612 PRDS (Periodeforbrug)
 • U 613 Grunddata - Fremadrettet grunddata
 • U 799 Fraværsstatistik

Løntabeller til lønfremskrivning - gratis

Du kan læse mere om udtræk fra SLS til indlæsning i lokale systemer på Økonomistyrelsens hjemmeside.

Du kan bestille udtrækkene på Statens Administrations Serviceportal.

Data fra SLS dannes og overføres digitalt til LDV.

LDV har til formål at systemunderstøtte lokale rapporteringsopgaver. Systemet indeholder derfor dels institutionsspecifikke data på løn- (fra SLS), rejseadministration- (fra RejsUD) og økonomiområdet (fra NS) og dels forskellige værktøjer, der gør det lettere for institutionen at rapportere og analysere disse data.

Du kan læse mere om LDV på Økonomistyrelsens hjemmeside:
https://oes.dk/digitale-loesninger/statens-bi/brugervejledninger/brugervejledninger-til-ldv/ eller indsende sag på Statens Administrations Serviceportal.

U 824 indeholder oplysninger om, hvor mange aktive og inaktive registre samt engangsregistre institutionen har i den pågældende løngeneration.

Uddataet leveres som en fil via ØDUP på den af institutionens partneraftaler, hvor der leveres PDF-filer (uddata fra lønsystemet).

Opdelingen i uddataet sker på baggrund af nedenstående:

 • Aktive registre er registre, hvorpå medarbejderen ikke er registreret som fratrådt eller pensioneret. Der er her tale om både lønregistre med fast løbende udbetaling (fx HK-ansatte, jurister og tjenestemænd) samt lønregistre, hvor der alene sker lønudbetaling ved indrapportering timer, vederlag mv. (timelønnede, honorarlønnede mv.).
 • Inaktive registre er registre, hvorpå medarbejderen er registreret som fratrådt eller som værende gået på pension. Inaktive registre vil blive opretholdt i SLS i en længere eller kortere periode afhængig af, hvilken type af ansættelse, der er tale om. Der er opsat sletteregler i lønsystemet, og nogle typer af registre står fx i 5 år før de slettes. Disse sletteregler er beskrevet på www.modst.dk. Disse registre er kendetegnet ved, at de er registreret med AKKO 13 (pension) eller AKKO 14 (fratrådt).
 • Engangsregistre er registre, som kun beregner i den lønkørsel, hvortil de er oprettet, hvorefter der ikke kan ske yderligere indrapporteringer. Det betyder, at der ved en eventuel efterfølgende rettelse, skal ske oprettelse af et nyt register. Disse registre er kendetegnet ved PKAT der er større end 7xx samt løbenummer 100-299.

Fakta om uddata
Mulighed for sortering: Ingen
Udskrivningsfrekvens: hver lønkørsel 2 i:

 • LG 03 (februar måned)
 • LG 06 (maj måned)
 • LG 09 (august måned)
 • LG 12 (november måned)

Udskrivningsniveau: SLS-gruppe
Format: fil

Uddata sendes på enten løngruppe eller SE-nummer.

Derfor kan vi ikke give jer en partneraftale der modtager/sender PDF-filer på andet end løngruppe og SE-nummer.
PDF-filerne sendes i postkassesystemet ØDUP. I skal bruge programmet der henter filerne fra ØDUP: ØDUP-filhenter.
Programmet kan installeres på en pc eller en server. Læs evt. mere i installations-vejledningen (pdf).
Den mailadresse, der er oplyst ved oprettelse af partneraftale, får en mailnotifikation, når der ligger PDF-filer klar til at blive hentet.

Hvilke navne har PDF-filerne, når I henter dem?
Økonomistyrelsen har fastsat en navnestandard for PDF-filerne, så du kan se hvilket uddata der er tale om, hvilken lønkørsel det stammer fra og hvilken gruppe mv. uddata knytter sig til. Her et eksempel på, hvad navnet kan være på en PDF-fil:
U198_S004_PDFGRP0000000999_LG17112.pdf
hvor
U198 = Uddatanummer
S004 = Markering for system. 004 = SLS og 005 = Pension
PDFGRP0000000999 = Fordelingsnøgle fx. løngruppe
LG17112 = Lønkørsel. Her er angivet LG12/2017, 2. kørsel
Der er altid mulighed for at ændre filnavnet, når PDF-filen er hentet i ØDUP-filhenter.

Hvornår kan I hente PDF-filer?
Uddata afvikles i såkaldte Uddatakørsler i forlængelse af, at beregningen i lønsystemet er afsluttet. Ét af de første uddata der dannes - er U198. En overordnet retningslinje for hvornår uddata kan hentes er, at de ligger klar 1 – 2 dage efter kørslerne. Dog hvis kørslen ligger op til en weekend, vil det være 1 – 2 dage efter weekenden.

Hvor lang tid gemmes PDF-filer i ØDUP?
PDF-filerne ligger i ØDUP 3 måneder, og så længe de ligger i ØDUP kan I hente dem.
Herefter er det genbestilling hos vores system-leverandør, hvor vi skal bestille en omkørsel. Det er forbundet med omkostninger. I udgangspunktet skal institutionen betale denne udgift.
Vi anbefaler, at man altid henter PDF-filerne når de ligger klar, og gemmer dem på et lokalt (fælles)drev hos institutionen.

Hvis I mangler en PDF-fil?

Hvis I mangler en PDF-fil/et uddata efter en kørsel, skal I oprette en sag via Statens Administrations Serviceportal.
Oplys venligst i mailen:

 • Hvilken partneraftale I har
 • Hvilket uddatanummer der er tale om
 • Hvilken lønkørsel I ikke har modtaget det givne uddata fra.

OBS: For kommuner gælder, at vi skal have oplysning om hvilken måned, I ikke har modtaget det givne uddata fra.