Seniorbonus

Cirkulære af 20. december 2021 om seniorbonus med virkning fra 1. april 2022 (Medst.nr.
051-21).
Vi har nu implementeret en løbende beregning af 0,8 pct. af den fast påregnelige
løn for månedslønnede lønmodtagere, der fylder mindst 62 år i 2022. Den lø-
bende optjening opsummeres til fast felt 740, Løbende optjent seniorbonus frem-
går under grupperingen Diverse grundlagsfelter 3.
Bonussen udmeldes under en ny LKO 0269 med det beløb, der optjenes i den re-
spektive lønkørsel og beløbet vil blive udmeldt på lønsedlen.
Bonussen udbetales automatisk for alle i løngeneration 02-2023, 2. lønkørsel. Hvis
lønmodtageren fratræder inden da, vil det optjente beløb automatisk blive udbetalt
kontant ved fratrædelsen efter fradrag af A-skat og AM-bidrag.
Lønmodtageren kan vælge at få konverteret beløbet til pensionsbidrag eller at af-
holde 2 seniordage, hvilket lønmodtageren skal tage stilling til senest den 1. okto-
ber 2022.
Til brug for dette, har vi oprettet en ny teknisk løndel.

Løndelen skal kun indrapporteres, hvis lønmodtageren ønsker at konvertere bonussen til enten pensionsbidrag eller frihed eller en kombination heraf.

I felt 1 indrapporteres antal dage, der ønskes konverteret til frihed og i felt 2 indrapporteres konverteringen til pensionsbidrag. Begge dele indrapporteres som 1,00 pr. dag eller pr. andel.

Hvis en lønmodtager vil have konverteret beløbet til en dags frihed og resten til pensionsbidrag, indrapporteres både felt 1 og felt 2 = 1,00.

Hvis en lønmodtager vil have konverteret beløbet til en dags frihed og resten skal udbetales som løn, skal kun felt 1 indrapporteres med 1,00, idet restbeløbet (halvdelen af det optjente beløb) automatisk udbetales kontant.

På samme måde gælder, at hvis en lønmodtager vil have konverteret halvdelen af beløbet til pensionsbidrag – så skal kun felt 2 indrapporteres med 1,00, idet rest beløbet (halvdelen af det optjente beløb) automatisk udbetales kontant.

Da optjeningen skal ske af lønnen, der optjenes i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022, har vi foretaget efterregulering for forudlønnede for januar.

Seniorbonus beregnes automatisk som 0,8 procent af den faste løn - grundlaget beregnes som løn og løbende tillæg, samlet pensionsbidrag, bidrag til tjenestemandspension og arbejdsgivers bidrag til ATP livslang pension. Hvad angår bidraget til tjenestemandspension indgår 15 procent, uanset at der indbetales et højere procentbidrag.

Variable ydelser, der skal indgå i beregningen, skal være fast påregnelige og skal være omfattet af pkt. 3 i cirkulære af 6. december 2011 om beregning af løn under betalt fravær mv. (Perst.nr. 063-11). Der er tale om tillæg, der optjenes taxametermæssigt og som er arbejdstidsbestemte, arbejdsbestemte eller tillæg for vagter eller rådighedsvagttillæg.

Hvis medarbejderen oppebærer sådanne variable ydelser, kan det månedlige beløb indrapporteres på en ny løndel, som er oprettet til formålet (Se LKO 0267 Fast påregnelige ydelser herunder)

Her kan det månedlige beløb, der udbetales som fast påregnelige særlige ydelser, indrapporteres.

Alternativt kan det markeres på en række løndele, der anvendes til udbetaling af særlige ydelser, at der er tale om fast påregnelige ydelser, som derfor bør indgå i beregningen af seniorbonussen.

På nedenstående løndele til udbetaling af ulempeydelser kan felt 4 nu indrapporteres med sats 1, der bevirker, at der automatisk vil blive beregnet seniorbonus for lønmodtagere, der fylder 62 år i kalenderåret med 0,8 pct. af beløbet, der opsummeres til fast felt 740.

 • LKO 5170 Weekend- og helligdagsbetaling
 • LKO 5180 Godtgørelse, søndage
 • LKO 5200 Nattillæg kl. 17-06, Kriminalforsorgen
 • LKO 5510 Godtgørelse, 3-delt tjeneste
 • LKO 5540 Godtgørelse for delt tjeneste
 • LKO 5760 Natpenge, kl. 17-06, Rigspolitiet
 • LKO 5756 Natpenge, kl. 17-06, CO-II
 • LKO 6101 Natpenge, kl. 17-06
 • LKO 6102 Ulempetillæg - 25 % af timelønnen
 • LKO 6104 Weekendgodtgørelse - 50 %
 • LKO 6105 Weekendgodtgørelse - 100 %
 • LKO 6203 Weekend / helligdage

Såfremt der måtte være yderligere løndele, der bør tilrettes i forhold til ovenstående, kan henvendelse rettes til Statens Lønløsning via serviceportalen.

Neden for eksempler på beregning af seniorbonus for henholdsvis en tjenestemand og en overenskomstansat fuldmægtig.

Løndel Tekst Beløb
269 Seniorbonus 626,57
420 Sendt til Akademikerpension 4.986,14
505 Tillægspension ialt 4.986,14
555 Heraf udgør eget bidrag 1.661,99
606 Statens bidrag, tillægspension 4.986,14
607 Statens ATP-bidrag 189,34
660 Bidrag til PAR 36 6.143,14
661 Anvisning -40.808,97
701 Statens bidrag, tillægspension -4.986,14
705 Statens ATP-bidrag -189,34
760 Bidrag til PAR 36 -6.143,14
2000 Løn 32.275,92
3607 Beskatning af fri telefon 250,00
3882 Personligt tillæg, ikke-pensg. 6.825,31
3900 Funktionstillæg, pensg. 8.914,69
3902 Funktionstillæg, pensg. 2.785,84
3903 Kvalifikationstillæg, pensg. 3.872,32
3904 Kvalifikationstillæg, pensg. 6.063,85
3920 Funktionstillæg, pensg. 3.343,01
3950 Tillæg til gruppeliv 108,35
3972 Funktionstillæg, pensg. 2.813,70
7045 Eget ATP-bidrag -94,67
8607 Modpost, fri telefon -250,00
8940 Kontingent, gruppeliv -108,35
9002 Kontingent -50,00
9845 AM-bidrag -5.373,00
9850 A-skat -20.568,00
     
  Grundlag i alt 78.321,61
     
  0,8 pct. udgør 626,57

Eksempel på beregning af seniorbonus på en overenskomstansat fuldmægtig

 

Løndel Tekst Beløb
269   448,16
316 9 pct. pensionsbidrag 476,38
392 17,1 % pensionsbidrag 7.310,33
397 Heraf eget bidrag 2.595,54
420 Sendt til Akademikerpension 7.786,71
601 Statens pensionsbidrag 7.786,71
607 Statens ATP-bidrag 189,34
661 Anvisning -30.985,11
701 Statens pensionsbidrag 7.786,71
705 Statens ATP-bidrag 189,34
2000 Løn 32.275,92
2245 Rådighedstillæg 5.293,10
3821 Kvalifikationstillæg, pensg. 4.847,36
3822 Kvalifikationstillæg, pensg. 5.627,40
7045 Eget ATP-bidrag -94,67
9845 AM-bidrag -3.836,00
9850 A-skat -13.128,00
     
  Grundlag i alt 56.019,83
     
  0,8 pct. udgør 448,16