Fejl og advis i SLS

I denne brugervejledning får du en beskrivelse af Fejl og advis. Du kan skelne mellem fejl og advis, der dannes i forbindelse med online indrapportering i SLS - og de, der dannes efter en batch kørsel (fx en lønkørsel, en aflevering af nemkon-to-filer, eller en adhoc kørsel).

Online-testen foretages i forhold til det fulde lønmodtagerregister, så der gennemføres en omfattende test i forbindelse med, at du indrapporterer i SLS.

Fejl
Hvis du fx prøver at oprette en allerede eksisterende løndel, får du straks en ”Fejl” i SLS, og du kan ikke komme videre, før du ændrer på din indrapportering, evt. vælger at lade være at ”gemme” ændringen. Fejl ser ud som denne:

Advis
Hvis du fx ændrer en ”Overenskomstændring”, tilbage i tiden og derfor overskriver en anden overenskomstforekomst, vil det medføre en (følge) ajourføring af forekomsten, og du vil få et ”Advis”, en advarsel om det.

Advis ser ud som denne:

Her kan du se den helt overordnede forskel på om du får en online-fejl eller et online-advis:

Hvis du får en ”Fejl”  Hvis du får et ”Advis”
Du kan ikke ”komme videre” før der er handlet på fejlen. Som hovedreglen skal du ”bare være opmærksom på konsekvensen”.
Hvis det har en konsekvens, som ikke har været hensigten, skal du naturligvis foretage en rettelse eller ændring.

Informationer
Du kan også komme ud for at du får en information om en given ”handling”.
Her ser du et eksempel på en sådan information:

Du kan fremsøge online advis under knappen ”Inddata” og derefter knappen ”Advarsler”. Advarsler fremsøges pr. transaktion i en given lønkørsel jf. eksempel nedenfor.

Fejl og advis fra lønsystemet – og fra NemKonto og SKAT, stilles til rådighed på to måder:

Uddata 721 - kontrollog
Uddata 721 indeholder fejl og advis, som institutionen enten skal sagsbehandle eller være orienteret om. Uddata 721 indeholder ikke fejl og advis, der er modtaget fra NemKonto eller SKAT.
Uddata 721 leveres som PDF-fil, og kan bestilles gennem Statens Administrations serviceportal.

Fejl og advis modulet i SLS
Fejl og advis-modulet i SLS indeholder alle fejl og advis, også dem fra NemKonto eller fra SKAT – inkl. fejl og advis som skal behandles i Moderniseringsstyrelsen (disse skal institutionen ikke behandle).

Du har mulighed for at:

 • Fremsøge alle der har en given fejl/advis til en kørsel, fordi du fx ønsker at foretage en samlet sagsbehandling
 • Fremsøge alle advis fra SKAT og/eller NemKonto, hvilket du kan gøre ved at vælge Aktuel løngeneration:

Du finder fejl og advis under ”advarselstrekanten”:

I aktuel løngeneration kan du søge på fx systemafsnit: eSkattekort eller NemKonto:

Fejl og advis i øvrigt
Fejl og advis fra fx systemafsnit Registervedligeholdelse og Beregning, der knytter sig til en given lønkørsel, kan hentes i Fejl og advismodulet i SLS i den givne lønkørsel.

Vælg den lønkørsel, du skal bruge fejl og advis fra – oftest den seneste lønkørsel.

OBS! Det er vigtigt at du forholder dig til alle fejl og alle advis. Alle skal undersøges, men det er ikke alle, der skal gøres noget ved.

Du har mulighed for selv at udskrive en liste med de relevante lønnumre.
Det gør du via Liste i menulinjen. Her vil ”Max antal forekomster:” altid blive opsat med 100 automatisk – dette tal kan du ændre til f. eks. 999.

Hvis søgningen har ramt flere end 999 forekomster, har du mulighed for at foretage en ny søgning, hvor du indsætter det sidste lønnummer fra første udskrivning, som søgekriterium sammen med fejlkoden, og udskriver igen.

”Åbn” en given fejl/advis via søgevinduet. Her ser du et udpluk af vinduet med mere beskrivelse:

Søgning i online-advis fra en lønkørsel

Du kan vælge at se alle fejl og advarsler for din SLS-gruppe, ved at taste gruppe-nummeret og trykke på søg.

 Du kan fremsøge et givent cpr.nummer ved at taste dette i cpr.nr-feltet:

Hvis du vil begrænse din søgning, kan du vælge at søge på de advarsler, der er fremkommet direkte fra din egen indberetning, eller de advarsler der er fremkommet fra de følgetransaktioner, som systemet danner.

(Følgetransaktion betyder, at systemet har dannet en transaktion - fx oprettet en ATP-løndel på baggrund af din oprettelse af en medarbejder).

 • Alle betyder at du fremsøger alle transaktioner
 • Ja, betyder at du kun fremsøger følgetransaktionerne
 • Nej, betyder at du kun fremsøger dine egne transaktioner

Du kan også begrænse din søgning til kun at fremsøge advarsler eller kun fremsøge fejl

Systemafsnittet fortæller lidt om, hvor i processen adviset eller fejlen er opstået. Kender du advisen, vil du efterhånden kunne genkende nogle af dem.

For at fremsøge fejl og advis i følgende systemafsnit, skal du skifte løngeneration til den senest afviklede:

 • Regved (Registervedligeholdelse)
 • Registerkontrol
 • Beregning
 • TVG-transer (tværgående indrapportering eller kontrol)

For at fremsøge fejl og advis i følgende systemafsnit, skal du skifte til aktuel løngeneration:

 • eSkattekort
 • NemKonto
 • Registertilretning
 • Oprydning (advis fra oprydning er kun til orientering)
 • Uddata
 • Online Test

De enkelte fejl og advis har hver deres kode, som også kan bruges som søgekriterium.

Bogstaverne indikerer hvilket systemafsnit advarslen vedrører:

 • FB = Fast program i forbindelse med Beregning af lønnen
 • FT = Fast program i forbindelse med TVG-transaktioner (tværgående indrapportering og kontrol)
 • FU = Fast program Uddata. For FU-fejl og advarsler gælder, at de dannes efter en lønkørsel - og derfor skal fremsøges i aktuel lønkørsel og først kan fremsøges 3-4 hverdage efter den lønkørsel de vedrører. FU0025 og FU0026 kommer fra NemKonto.
 • OT = Online Test
 • RB = Regelsprogsstyret Beregning (den del af beregningen, der ikke er programmeret i det faste program i SLS).
 • RK = RegisterKontrollen (den del af lønkørslen, hvor lønmodtagerregistret gennemløbes for relevante kontroller).
 • RR = RegistertilRet. I modsætning til Registerkontrollen, som er resultatet af sidste lønkørsel, er registertilretningen det register som indeværende lønkørsels transaktioner vil medføre. Registertilret. skal fremsøges i aktuel løngeneration og Regved i relevant løngeneration. Begge er en del af RR.

I dette afsnit kan du finde eksempler på advis, samt beskrivelse - som du kan anvende når du skal kontrollere og sagsbehandle advis efter en lønkørsel.

Adviset betyder at lønmodtager ikke får udbetalt løn. I bør kontrollere at lønberegningen er korrekt.

Adviset betyder at beregning ikke har kunnet foretages tilbage til den startdato, der er indrapporteret. I skal selv beregne for den manglende periode og indrapportere på anden vis.

Adviset betyder at lønnen overstiger sikkerhedsmaksimum på 70.000,00 og derfor standses. I skal kontrollere om den høje udbetaling er korrekt, og evt. sørge for udbetaling til medarbejderen.

Adviset betyder, at personen ikke har nogen NemKonto, og beløbet derfor er returneret til institutionens KUB konto i Danske Bank.

OBS! FU0025 og FU0026 er advis, der er dannet på baggrund af retursvar fra NemKonto og skal fremsøges i Aktuel løngeneration efter en lønkørsel.

Adviset er dannet, fordi I har standset lønmodtagerens nettoløn.
Bemærk: Manuel standsning af beløb, giver en difference på konto 97.81, da U 980 ikke vil stemme med beløb, som er hævet i banken.

Adviset betyder, at der er anvendt en forkert stillingskode (STIKO). Stillingskoder over 40000 er forbeholdt tjenestemænd og tjenestemandslignende ansættelser (klassificerede stillingskoder = KLASS.STIKO) og kan derfor ikke anvendes til en overenskomstansat. I skal indberette en anden stillingskode.

Adviset er dannet, fordi pensionsbidrag af tillæg ikke er reguleret automatisk, fordi regulering evt. skal beregnes med to forskellige pensionsprocenter i samme måned. Du kan finde en nærmere beskrivelse samt et regneark til hjælp til manuel beregning i vejledningen om advis RB7199.

Der er kommet ny en overenskomst/aftale med et nyt lønforløb, der bevirker, at lønmodtageren skal ændres til en anden klasse, da der ellers kan blive udbetalt forkert løn. I skal sørge for at skifte lønmodtagerne til korrekt klasse.

Dette advis er dannet fordi det står beløb i ferietotalerne for indeværende år (DÅ) i de faste felter i SLS.

Du har mulighed for at kunne udsøge Fejl og Advis og eksportere søgeresultatet til excel.

Du kan opstille dine søgekriterier i søgelinjen – og derefter vælge menupunktet Liste, Eksportér til Fil jf. nedenfor.

Til sidst trykker du på Eksportér og gemmer resultatet på et lokalt drev (evt. et fællesdrev) – vær opmærksom på, at filen på dette tidspunkt skal slutte med ”.csv”. Se fx eksempel ovenfor, hvor regnearket er gemt på C drevet.

Du kan læse mere om eksport af data i brugervejledningen: Eksport af data fra SLS til Excel.