eIndkomst

I denne brugervejledning kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eIndkomst på www.skat.dk

Beslutning om et indkomstregister i 2006

I lov nr. 403 af 8. maj 2006 vedtog folketinget oprettelsen af et indkomstregister.

Lovens formål var at:

 • Yde bedre service til borgerne på baggrund af opdaterede og korrekte oplysninger
 • Effektivisering af den offentlige sagsbehandling
 • Pålidelige og aktuelle løn- og beskæftigelsesstatistikker
 • Forenklinger af forskuds- og selvangivelsessystem

Arbejdsgiveren har pligt til at indberette fx indkomstoplysninger, ansættelsesperiode, løntimer, P-nummer, pension, ATP og feriepenge jf. lovens § 3.

Korrekte indberetninger er institutionens ansvar

eIndkomst bliver jævnligt opdateret, og Moderniseringsstyrelsen tilpasser hele tiden SLS, så vi kan imødekomme de krav, der stilles.

Indberetninger i SLS vil som hovedregel blive indberettet korrekt til eIndkomst. Langt de fleste indberetninger kan SLS håndtere korrekt, dog har vi oplevet at der i forbindelse med efterreguleringer og fejlrettelser kan forekomme situationer, hvor overmelding til eIndkomst ikke sker korrekt. I de situationer er det institutionens ansvar at sikre, at der overmeldes de korrekte oplysninger til eIndkomst for den enkelte lønmodtager.

Moderniseringsstyrelsen kan ikke påtage sig ansvaret for at alle angivelser og betalinger er korrekte, idet der er forskellige forhold, Moderniseringsstyrelsen ikke har indflydelse på, f.eks.:

 • Institutionen eller SKAT har foretaget manuelle indberetninger til eIndkomst
 • SKAT kan anvende de betalte A-skattebeløb til andet f.eks. moms, lønsumsafgift m.m.
 • Returneret skat
 • Indbetalinger, som I har betalt f.eks. på en eller flere regninger.
 • Påløbne renter og gebyrer
 • Fejl i registreringsforhold hos Erhvervsstyrelsen
 • Forkerte indberetninger til SLS

Indberetning til eIndkomst sker en gang om måneden

Indberetning til eIndkomst sker en gang om måneden. De beregnede beløb fra første og anden lønkørsel lægges sammen og indberettes samlet til eIndkomst umiddelbart efter anden lønkørsel.
Da det er problematisk at aflevere negative indberetninger til SKAT, er denne løsning valgt, fordi der ofte i første lønkørsel indberettes fx løntræk vedrørende ferie og andre negative reguleringer, der modregnes i den kommende månedsløn.

eIndkomstfelterne i SLS viser hvilke oplysninger, der overmeldes til eIndkomst.

Til institutionen

U980 – Hvad bliver betalt og hvornår pr. kørsel

U813 – Hvad er der blevet angivet til eIndkomst pr. måned
Brug U902 for forudlønnede i LG 01
(Forudløn for januar udbetalt i december året før; skal angives særskilt)

U902 – Hvad er der angivet til eIndkomst år-til-dato

U905 – Hvad er der angivet til eIndkomst som supplerende oplysninger til foregående skatteår

Når du skal afstemme eIndkomst månedsvis, og du har forudlønnede, så husk at oplysningerne for hver løngeneration skal medtages i 2 forskellige måneder.

f.eks. LG 05
eIndkomstoplysninger for forudlønnede medtages i maj
eIndkomstoplysninger for bagudlønnede medtages i april

Hvis du skal sammenholde 1 måneds angivelser med lønkørslerne, skal du kigge på 2 løngenerationer:

F.eks. marts 2014
Martslønnen for forudlønnede finder du i LG 03
Martslønnen for bagudlønnede finder du i LG 04


Økonomistyrelsen har udviklet et gratis e-læringskursus, hvor du kan få vejledning til afstemninger. Se mere på https://oes.dk/aktiviteter/kurser/

Sammenhæng mellem indberetning og betaling

Hvis din arbejdsplads skifter P-nummer eller en ansat skifter arbejdsplads

P-nummer (Produktionsenhedsnummer) tildeles for hver fysisk adresse, som virksomheden driver virksomhed fra. P-nummeret er et 10-cifret entydigt nummer. Der kan således være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nummer.

P-nummeret bliver brugt til SKATs beregning af kørselsfradrag (kørsel mellem hjem og arbejdsplads) for den enkelte lønmodtager - og til arbejdspladsstatistik af Danmarks Statistik

SKAT validerer om der er sammenhæng mellem P-nummer og CVR-nummer. Derfor skal du sikre, at der er sammenhæng mellem disse, da det har stor betydning for dine ansatte, at du bruger det rigtige P-nummer.

Hvis du ikke indrapporterer P-nummer eller indrapporterer et P-nummer, der ikke eksisterer, opsætter SLS virksomhedens hoved-P-nummer.

Du skal meddele Moderniseringsstyrelsen, rådgivning og support, om alle oprettelser, ændringer og lukninger af P-numre. Og om du selv sørger for at indrapportere dem på de enkelte lønmodtagere, eller om Økonomistyrelsen skal foretage disse ændringer.

Renter og gebyrer

Det er SKAT, der afgør om der skal betales renter og gebyrer eller ej. Du kan i visse sager argumentere for rimeligheden i at betale dem, men i sidste ende er det SKATs afgørelse.

Supplerende indberetninger for et tidligere indkomstår anses som for sent betalt skat, og derfor skal der altid betales renter af dem.

Vær opmærksom på, at både for sen betaling og for sen angivelse kan medføre renter. Det betyder, at hvis din virksomhed f.eks. ændrer registreringsforhold, så Moderniseringsstyrelsen ikke kan aflevere eIndkomstindberetninger, kan det medføre at din virksomhed kommer til at betale renter af de manglende indberetninger.

Har du indsigelser i forhold til renter og gebyrer, er det noget du bør tage op med SKAT. Moderniseringsstyrelsen har ingen indflydelse på, hvad SKAT beslutter i forbindelse med rentetilskrivning.

Ændring af indberetninger – kun i fejlsituationer

Du må ikke tilbagebetale skat og arbejdsmarkedsbidrag
Skal du rette i en ansats løn, må du ikke tilbagebetale skat og arbejdsmarkedsbidrag. Dog kan det accepteres at det sker for indeværende år, i det omfang der i forvejen er tilbageholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag nok til at dække det beløb du tilbagebetaler. Du må ikke tilbagebetale skat og arbejdsmarkedsbidrag for tidligere år.

Hvis der under skatteberegningen udbetales mere skat og/eller arbejdsmarkedsbidrag til lønmodtageren, vil beløbene blive trukket til 2. lønkørsel, hvis der ikke er skat/arbejdsmarkedsbidrag at modregne i. Hvis udbetalingen sker i 1. lønkørsel udskrives advis RB7259.

 

Situationer, hvor der ikke skal rettes i indberetningerne
Vær opmærksom på at det ikke er fejl, hvis der fx. kommer en overenskomstændring, så lønmodtageren får lønforbedringer, der gælder fra sidste år eller tidligere. Lønmodtageren har først krav på udbetalingen nu og skal derfor først beskattes nu. Det samme gælder, hvis der er forhandlet tillæg med tilbagevirkende kraft.

 

Situationer, hvor du skal ændre på tidligere indberetninger
Der kan forekomme situationer, hvor du skal ændre på tidligere indberetninger, her følger et par eksempler:

En ansat har fejlagtigt fået for meget i tillæg
En ansat har gennem en længere periode været indplaceret på et forkert løntrin
En ansat er fratrådt, men lønnen er fejlagtigt ikke stoppet.

Du skal være meget opmærksom på hvornår på året rettelserne sker og om de også påvirker tidligere år. Situationerne skal behandles forskelligt alt efter hvad det drejer sig om og hvornår de bliver rettet. Der skelnes mellem følgende tidspunkter for og typer af rettelse:

Efterbetaling af løn – der udbetales penge til lønmodtager (positiv indkomst og skat)

 • For indeværende år (2014)
 • For sidste år (2013)
 • For tidligere år (2012 og tidligere)

Tilbagebetaling af løn – lønmodtager skal trækkes for penge (negativ indkomst og skat)

 • For indeværende år (2014)
 • For sidste år (2013)
 • For tidligere år (2012 og tidligere)

I det følgende bliver de enkelte situationer gennemgået.

 

Efterbetaling af løn for indeværende år, der udbetales penge til lønmodtager
Gælder for indkomstbeløb og skat og arbejdsmarkedsbidrag
Du skal indrapportere efterbetalingen i SLS.
Beregning bliver foretaget efter gældende skattekort og der sker indberetning til SKAT på udbetalingstidspunktet.
Efterbetalinger for ’indeværende’ år (2014) kan senest foretages i LG 01 i det efterfølgende år (2015).
Hvis SKAT forlanger at periodiseringen skal ændres, skal du rette manuelt i eIndkomstregistret på institutionens kode til eIndkomst. Vær opmærksom på at SKAT kan opkræve morarenter af efterbetalinger.

 

Efterbetaling af løn for sidste år, der udbetales penge til lønmodtager
Gælder for indkomstbeløb og skat og arbejdsmarkedsbidrag
Efterbetalingen indrapporteres i SLS.
Skatteberegning foretages efter gældende skattekort og indberetning til SKAT sker på udbetalingstidspunktet.

Du skal flytte indkomstbeløbet samt skat og arbejdsmarkedsbidrag til sidste år i SLS. I løngeneration 2 kan det ske med skatteindikator 2. I de øvrige løngenerationer skal du benytte de faste felter, nedskrivning af beløb i indeværende år.
Du kan kun flytte for sidste år i SLS i perioden primo februar (LG 2) til medio november (LG 12). For december (LG 01) gælder reglerne for ’Tidligere år’.

Du kan evt. regulere iht. sidste års skatteoplysninger via LD 2950. Vær sikker på at du skink’er eller flytter de korrekte beløb, især når du regulerer skatten.
Vær opmærksom på at SKAT kan opkræve morarenter af efterbetalinger.

 

Efterbetaling af løn for tidligere år, der udbetales penge til lønmodtager
Gælder for indkomstbeløb og skat og arbejdsmarkedsbidrag
Efterbetalingen indrapporteres i SLS.
Skatteberegning foretages efter gældende skattekort og indberetning til SKAT sker på udbetalingstidspunktet.

Du kan i SLS kun flytte indkomstbeløbet samt skat og arbejdsmarkedsbidrag til sidste år. Hvis du skal flytte beløb til forrige eller tidligere år, skal du gøre det manuelt i eIndkomstregistret på institutionens kode.

Du må kun oprette nye forekomster i eIndkomst, hvis du sletter forekomster vil det ikke være muligt for Moderniseringsstyrelsen at afhjælpe eventuelle differencer.

 

Tilbagebetaling af løn for indeværende år, lønmodtager skal trækkes for penge
Gælder for indkomstbeløb og skat og arbejdsmarkedsbidrag
Du skal indrapportere tilbagebetalingen i SLS.
Beregning bliver foretaget efter gældende skattekort og der sker indberetning til SKAT på udbetalingstidspunktet.
Tilbagebetalinger for ’indeværende’ år (2014) kan senest foretages i LG 01 i det efterfølgende år (2015).
Der må kun tilbagebetales skat svarende til hvad der er indbetalt i løbet af året. Hvad der evt. måtte differere, må lønmodtageren selv afklare med SKAT.

Hvis SKAT forlanger at periodiseringen skal ændres, skal du rette manuelt i eIndkomstregistret på institutionens kode til eIndkomst. Vær opmærksom på at SKAT kan opkræve morarenter af efterbetalinger.

 

Tilbagebetaling af løn for sidste år, lønmodtager skal trækkes for penge
Skat og arbejdsmarkedsbidrag må ikke tilbagebetales.
Indkomstbeløb
Tilbagebetalingen indrapporteres i SLS.
Skatteberegningen foretages efter gældende skattekort men denne udlignes (0-stilles), idet der ikke må tilbagebetales skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Der foretages automatisk udligning af skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP vedr. sidste år efter hver lønkørsel.

Du skal flytte indkomstbeløbet til sidste år i SLS. I løngeneration 2 kan det ske med skatteindikator 2, i de øvrige løngenerationer skal du benytte i de øvrige løngenerationer skal du benytte de faste felter, opskrivning af beløb i indeværende år.
Du kan kun flytte for sidste år i SLS i perioden primo februar (LG 2) til medio november (LG 12). For december (LG 01) gælder reglerne for ’Tidligere år’.
Vær opmærksom på at SKAT kan opkræve morarenter af efterbetalinger.

 

Tilbagebetaling af løn for tidligere år, lønmodtager skal trækkes for penge
Skat og arbejdsmarkedsbidrag må ikke tilbagebetales.
Indkomstbeløb
Tilbagebetalingen indrapporteres i SLS.
Skatteberegningen foretages efter gældende skattekort men denne udlignes (0-stilles), idet der ikke må tilbagebetales skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Du kan ikke i SLS flytte indkomstbeløbet til tidligere år. Du skal derfor flytte beløbene tilbage til tidligere år manuelt i eIndkomstregistret på institutionens kode. Vær opmærksom på at SKAT kan opkræve morarenter af efterbetalinger .

Du må kun oprette nye forekomster i eIndkomst, hvis du sletter forekomster vil det ikke være muligt for Moderniseringsstyrelsen at afhjælpe eventuelle differencer.

Ikke dansk skat på grønlandske SE-numre

Hvis du har lønmodtagere, der skal betale både grønlandsk og dansk skat, altså kombinationsbeskattede, skal du bruge 2 SE-numre: et SE-nummer til dansk skat og et til grønlandsk skat.

SLS kan ikke regne en person på 2 forskellige SE-numre. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt følgende løsning:

Personen skal oprettes på det grønlandske SE-nummer. Der beregnes grønlandsk og dansk skat som hidtil.

Den grønlandske skat bliver betalt og indberettet som hidtil, men den danske skat bliver beregnet, men ikke afregnet og ikke indberettet til SKAT.

Der oprettes en løndel 8949 aconto dansk skat, som udligner den danske skat. Dette beløb posteres på artskonto 97.27 i institutionens regnskab i stedet for at blive betalt til SKAT.

Det danske skattebeløb leveres ikke som data til eIndkomst, fordi det vedrører dansk skat, som ikke må indberettes på det grønlandske SE-nummer.

Det betyder at institutionen selv skal indberette den danske skat i eIndkomst på det danske SE-nummer, og at institutionen selv skal betale den danske skat til SKAT. Betalingen skal modposteres på artskonto 97.27.
Bemærk, der skal angives pr. person, hvorimod betalingen skal ske pr. SE-nummer.

Beløbet der skal angives og betales kan aflæses på løndel 8949 og kan fremsøges i lønbåndsoplysninger.

Derudover summeres feltet i fast felt 502 for nyt år og fast felt 503 for gammelt år.

Summeringerne kan aflæses i grupperingen ’Diverse grundlagsfelter 3’ på lønmodtagerregistret.

Der dannes advis RB7133 når en person står med skattefritagelsesindikator 12, grønlandsk og dansk skat:

Sådan indberetter du dansk skat vedr. kombinationsbeskattede

Økonomistyrelsen tager forbehold, hvis der sker ændringer hos SKAT i forbindelse med TastSelv-indberetninger til SKAT.

Login på eIndkomst.

Følg log-in proceduren - husk at vælge det SE-nummer der bliver brugt til dansk skat og som du bruger til de ansatte der er ansat med almindelig dansk beskatning.

Sådan betaler du dansk skat vedr. kombinationsbeskattede

Du skal aftale med din skatteregion, hvordan betalingen skal foregå.

Eller du kan, når du har indberettet til eIndkomst evt. gå ind på www.SKAT.dk og se betalingsidentifikation til betalingerne.

 Se betalingsidentifikationen ud for det beløb, du har indberettet.

Udenlandske forskere og specialister

Der er forhold du skal være opmærksom på, når du har udenlandske forskere og specialister ansat efter ligningslovens § 48E.

Når de starter:

Ofte sker det at papirerne ikke er i orden fra starten, og at man derfor trækker normal skat på dem, indtil alle formaliteter er i orden. I den situation skal du sørge for:

 • først stoppe registret med det almindelige skattetræk i én måned
 • derefter i måneden efter oprette det nye register med løndel 9838.

Når du indrapporterer løndel 9838 opsættes koden for § 48E hos SKAT, som herefter ser al skat på personen som § 48E - også det du fører tilbage som egentlig er en tilbageførsel af det almindelige skattetræk. SKAT opererer kun med cpr-numre ikke med løbenumre.

Du kan ikke nøjes med at vente mellem en timelønskørsel og en månedslønskørsel, idet timelønskørslen afleveres til eIndkomst sammen med månedslønskørslen.

Når de slutter:

I nogle situationer kan udenlandske forskere og specialister vedblive med at være fuldt skattepligtige til Danmark efter udløbet af den periode hvor hhv. 25 %- og 26 %-beskatningen har været anvendt uden at blive efterbeskattede. Også i denne situation er det vigtigt at du adskiller de måneder/kørsler hvor ændringen træder i kraft.

Anden indkomst end den, der er omfattet af § 48E:

Det kan forekomme, at du skal udbetale andre indkomster end dem, der er omfattet af § 48E. Dem kan du umiddelbart indrapportere på § 48E-registret, idet SKAT har oplyst, at man der ser på arten af indkomst og derudfra kan placere indkomsten og skattepligten.

Specielt om ophør af virksomhed

I forbindelse med lukning af institutioner og ved sammenlægning af institutioner, der medfører at et eller flere SE-numre lukkes - og registrene flyttes over på et nyt (eller eksisterende) SE-nummer, skal du være opmærksom på hvornår afmeldingen sker.

Hvis du lukker SE-numre i Erhvervs- og Selskabsregisteret, før de sidste indrapporteringer er foretaget på det gamle SE-nummer, kan SLS ikke aflevere indberetningerne til SKAT. Hvis det sker, skal du sørge for at ændre registreringsforholdene, således at de manglende indberetninger kan foretages.

Hvis du ændrer dine registreringsforhold, således at der ikke længere er forudlønnede, kan du ikke længere indrapportere efterreguleringer på forudlønnede. Opret i stedet vedkommende på et bagudlønnet register. Beregn evt. efterreguleringen i løntest på det forudlønnede register, og indrapportér derefter på det bagudlønnede register.

Hvis du foretager indrapporteringer, der medfører manuelle eller fejlagtige eIndkomstindberetninger, vil du blive kontaktet af Moderniseringsstyrelsen. Vi vil for den slags indberetninger opkræve gebyr for tidsforbruget.

Hvis du lukker SE-nummeret i SLS, men ikke i Erhvervs- og Selskabsregisteret, kan SLS selvsagt ikke indberette 0-angivelser. SKAT forventer 0-angivelser for åbne SE-numre, hvor der ikke indberettes skat. Du skal derfor selv sørge for 0-angivelser i denne situation.

Institutionen skal være korrekt registreret

Det er vigtigt at din institution er registreret korrekt. Forkerte registreringer medfører, at visse oplysninger ikke kan afleveres til eIndkomstregistret - og dermed opstår der differencer i forhold til betalingerne, og i yderste konsekvens kan det medføre udgifter for din virksomhed (renter og gebyrer).

Registrering og ændring af registrering foregår hos Erhvervsstyrelsen. Erhvervs- styrelsen videreformidler de relevante oplysninger til SKAT, der udsender registreringsbevis til din virksomhed. Blanketter fås hos Erhvervsstyrelsen

Visse oplysninger kan ændres hos SKAT. På beviset står adresse og telefonnummer på dit lokale skattecenter, der kan rådgive dig mht. registreringsbeviset.


Vær især opmærksom på

Der skal stå ”Stat, offentlige institutioner mv.” i punktet ”Afgift” for at Moderniseringsstyrelsen kan aflevere korrekte oplysninger.

Har du forudlønnet personale skal I være registreret både for forudløn og bagudløn. Har du personale aflønnet efter kildeskattelovens § 48E (udenlandske forskere) skal dette fremgå.

I skal være registret både for ATP, AM-bidrag og A-skat.

Først når SE-nummer er kendt, kan SLS aflevere 0-angivelser.

Hvis der i en periode når du opretter et nyt SE-nummer ikke beregnes oplysninger til eIndkomst, skal der afleveres en 0-angivelse. SLS kan ikke aflevere 0-angivelser med tilbagevirkende kraft. Du skal derfor selv sørge for at få 0-angivet i den periode, der går fra du opretter SE-nummeret hos SKAT eller Erhvervsstyrelsen til det tidspunkt hvor SE-nummeret oprettes i SLS.

Hvis der ikke 0-angives, fastsætter og opkræver SKAT et beløb (foreløbig fastsættelse), svarende til hvad I forventes at skulle betale i a-skat og arbejdsmarkedsbidrag.