Frister og opmærksomhedspunkter for årsafslutningen 2019

Løn

Herunder finder du frister og øvrige opmærksomhedspunkter for årsafslutningen.

Skattekort

SKAT sender automatisk et nyt skattekort til lønsystemet, når der sker ændringer som følge af ændret forskudsangivelse, nye restancer mv. Frikortet bliver opdateret af SKAT efter hver lønudbetaling.

Frivillig forhøjelse af trækprocent

Medarbejdere kan én gang årligt anmode arbejdsgiveren om en forhøjelse af trækprocenten. Da eSkattekortet bliver indlæst automatisk opfordres til, at medarbejderne kontrollerer deres skatteoplysninger.

Oplysningssedler

Der udsendes ikke oplysningssedler. Medarbejderne kan se oplysningspligtige beløb i deres personlige skattemappe på www.skat.dk.

Skatteår og indkomstår 2019 og 2020

Som hovedregel gælder det, at det er udbetalingstidspunktet, der afgør hvilken trækprocent og hvilket fradrag, der bruges.

Alt, der udbetales i januar 2020, vil som udgangspunkt indgå i medarbejderens A-indkomst i 2020, også selvom beløbet f.eks. vedrører merarbejde for december 2019.

Bemærk dog: Hvis der skal ske udbetaling i 1. eller 2. lønkørsel i januar 2020 til medarbejdere fratrådt i 2019 med nedenstående afgangsårsager (AKKO), vil beskatningen ske i 2019, selvom udbetalingen sker i 2020. Eventuelle udbetalinger til samme gruppe af medarbejdere senere end i januar, vil blive beskattet i det nye år.

Afgangsårsager (AKKO 14-16 og 32):

 • Alder
 • Ansøgt eller uansøgt afsked pga. sygdom
 • Dødsfald
 • Anden beskæftigelse, tjenestefrihed
 • Disciplinærforseelse
 • Bevillingsmangel
 • Ansøgt eller uansøgt andet
 • Diverse grupper af medarbejdere med løsere tilknytning til ansættelsesstedet
 • Orlov/tjenestefrihed uden løn, med og uden lønanciennitet
 • Geografisk flytning af arbejdsplads
 • Intern turnus
 • Uddannelsesorlov uden løn
 • Tjenestefri uden løn til pasning af syge børn og nærtstående
 • Anden orlov uden løn
 • Barselsorlov mv. uden løn

Såfremt medarbejdere ved en fejl først får et beløb udbetalt i 2020, der skulle have været udbetalt i skatteåret 2019, kan dette ændres i lønsystemet indtil 15. januar 2020. Det betyder dog, at alle løndele, som i denne lønkørsel er dateret i 2019, vil indgå i skatteåret 2019.

Vær opmærksom på, at skatteåret skal påføres lønbilaget ved indsendelse, hvis beløbet skal vedrøre medarbejderens skatteår 2019.

Finansår 2019 og 2020

Skatteår og finansår følges ikke nødvendigvis ad. Lønbilag, der indrapporteres i lønsystemet med dato i tidligere år, vil til og med 2. lønkørsel i januar 2020 blive udgiftsført i regnskabet/finansåret for 2019. Eksempelvis vil merarbejde, som vedrører december 2019, og som udbetales i januar 2020, indgå i medarbejderens A-indkomst i 2020, men lønudgiften vil belaste finansåret 2019.

Afleveringsfristen for lønbilag i finansår 2019 er den 15. januar 2020.

Det er meget vigtigt, at alle lønbilag, der vedrører 2019, og som skal udgiftsføres i 2019, afleveres til tiden, så regnskabet bliver så korrekt som muligt.

Ferieafregning til FerieKonto 

Der kan ikke indrapporteres ferieafregning for forudlønnede i 2. kørsel i december. Dette skyldes, at de kan få udbetalt løn både for december og januar samtidig med, at ferietotalerne flyttes på lønregistrene. Det betragtes som rettidigt at afregne til 1. lønkørsel i januar 2019, hvis den ansatte er fratrådt den 31. december 2018.

Feriepengehensættelse 2019

I forbindelse med hensættelse af feriepenge foretager Statens Administration beregning af feriepengeforpligtelsen for de kunder, som ønsker dette. Opgørelsen skal godkendes af institutionen senest i periode 13 (som lukker den 29. januar 2020). Derudover skal institutionen, inden periode 13 lukker, anmode deres regnskabsteam om at bogføre eventuelle differencer på dette.

Beregningen skal bestilles ved Statens Administration senest den 2. januar 2020 - se vores hjemmeside for nærmere information.

Ratepension

Hvis den ansatte ønsker at indbetale ekstraordinære bidrag til sin ratepension vedrørende skatteåret 2019, skal dette senest indrapporteres til 2. kørsel i december 2019 (afleveringsfrist den 9. december 2019), såfremt Statens Administration skal udføre opgaven.

Find frister for årsafslutningen vedrørende refusion.