Løn Årsafslutning 2020

På denne side findes frister samt øvrige opmærksomhedspunkter for årsafslutningen 2020.

Skattekort

SKAT sender automatisk et nyt skattekort til lønsystemet, når der sker ændringer som følge af ændret forskudsangivelse, nye restancer mv. Frikortet bliver opdateret af SKAT efter hver lønudbetaling.

Frivillig forhøjelse af trækprocent

Medarbejdere kan én gang årligt anmode arbejdsgiveren om en forhøjelse af trækprocenten. Da eSkattekortet bliver indlæst automatisk opfordres til, at medarbejderne kontrollerer deres skatteoplysninger.

Oplysningssedler

Der udsendes ikke oplysningssedler. Medarbejderne kan se oplysningspligtige beløb i deres personlige skattemappe på www.skat.dk.

Skatteår og indkomstår 2020 og 2021

Som hovedregel gælder det, at det er udbetalingstidspunktet, der afgør hvilken trækprocent og hvilket fradrag, der bruges.

Alt, der udbetales i januar 2021, vil som udgangspunkt indgå i medarbejderens A-indkomst i 2021, også selvom beløbet f.eks. vedrører merarbejde for december 2020.

Bemærk dog: Hvis der skal ske udbetaling i 1. eller 2. lønkørsel i januar 2021 til medarbejdere fratrådt i 2020 med nedenstående afgangsårsager (AKKO), vil beskatningen ske i 2020, selvom udbetalingen sker i 2021. Evt. udbetalinger til samme gruppe af medarbejdere senere end i januar, vil blive beskattet i det nye år.

Afgangsårsager (AKKO 14-16 og 32):

 • Alder
 • Ansøgt eller uansøgt afsked pga. sygdom
 • Dødsfald
 • Anden beskæftigelse, tjenestefrihed
 • Disciplinærforseelse
 • Bevillingsmangel
 • Ansøgt eller uansøgt andet
 • Diverse grupper af medarbejdere med løsere tilknytning til ansættelsesstedet
 • Orlov/tjenestefrihed uden løn, med og uden lønanciennitet
 • Geografisk flytning af arbejdsplads
 • Intern turnus
 • Uddannelsesorlov uden løn
 • Tjenestefri uden løn til pasning af syge børn og nærtstående
 • Anden orlov uden løn
 • Barselsorlov mv. uden løn


Såfremt medarbejdere ved en fejl først får et beløb udbetalt i 2021, der skulle have været udbetalt i skatteåret 2020, kan dette ændres i lønsystemet indtil 20. januar 2021. Det betyder dog, at alle løndele, som i denne lønkørsel er dateret i 2020, vil indgå i skatteåret 2020.

Vær opmærksom på, at skatteåret skal påføres lønbilaget ved indsendelse, hvis beløbet skal vedrøre medarbejderens skatteår 2020.

Finansår 2020 og 2021

Skatteår og finansår følges ikke nødvendigvis ad. Lønbilag, der indrapporteres i lønsystemet med dato i tidligere år, vil til og med 2. lønkørsel i januar 2021 blive udgiftsført i regnskabet/finansåret for 2020. Eksempelvis vil merarbejde, som vedrører december 2020, og som udbetales i januar 2021, indgå i medarbejderens A-indkomst i 2021, men lønudgiften vil belaste finansåret 2020.

Afleveringsfristen for lønbilag i finansår 2020 er den 13. januar 2021.

Det er meget vigtigt, at alle lønbilag, der vedrører 2020, og som skal udgiftsføres i 2020, afleveres til tiden, så regnskabet bliver så korrekt som muligt.

Ferieafregning til FerieKonto

Bemærk, at der er en ændring ift. tidligere år, som betyder, at der kan ferieafregnes i 1. og 2. lønkørsel i december 2020 på forudlønnede, der fratræder den 31. december 2020 eller tidligere i december.

SAM anbefaler generelt, at der ferieafregnes på forudlønnede i den reelle fratrædelsesmåned, da dette vurderes at være rettidigt – og dermed ikke i den måned, hvor den forudlønnedes sidste løn udbetales.

Feriepengehensættelse 2020

I forbindelse med hensættelse af feriepenge foretager Statens Administration beregning af feriepengeforpligtelsen for de kunder, som ønsker dette. Opgørelsen skal godkendes af institutionen senest i periode 13 (som lukker den 29. januar 2021). Derudover skal institutionen, inden periode 13 lukker, anmode deres regnskabsteam om at bogføre eventuelle differencer på dette.

Beregningen skal bestilles ved Statens Administration senest den 4. januar 2021 - se vores hjemmeside for nærmere information.

Ratepension

Hvis den ansatte ønsker at indbetale ekstraordinære bidrag til sin ratepension vedrørende skatteåret 2020, skal dette senest indrapporteres til 2. kørsel i december 2020 (afleveringsfrist den 10. december 20), såfremt Statens Administration skal udføre opgaven.

Vær opmærksom på frister vedr. refusion