Løn årsafslutning 2021

På denne side findes frister samt øvrige opmærksomhedspunkter for årsafslutningen 2021.

Lønkalender

Bemærk, at afleveringsfristen til 1. lønkørsel i januar 2022 er den 30. december 2021.

Skattekort

SKAT sender automatisk et nyt skattekort til lønsystemet, når der sker ændringer som følge af ændret forskudsangivelse, nye restancer mv. Frikortet bliver opdateret af SKAT efter hver lønudbetaling.

Frivillig forhøjelse af trækprocent

Medarbejdere kan én gang årligt anmode arbejdsgiveren om en forhøjelse af trækprocenten. Da eSkattekortet bliver indlæst automatisk, opfordres til, at medarbejderne kontrollerer deres skatteoplysninger.

Oplysningssedler

Der udsendes ikke oplysningssedler. Medarbejderne kan se oplysningspligtige beløb i deres personlige skattemappe på www.skat.dk.

Skatteår og indkomstår 2021 og 2022

Som hovedregel gælder det, at det er udbetalingstidspunktet, der afgør hvilken trækprocent og hvilket fradrag, der bruges.

Alt, der udbetales i januar 2022, vil som udgangspunkt indgå i medarbejderens A-indkomst i 2022, også selvom beløbet f.eks. vedrører merarbejde for december 2021.

Bemærk dog: Hvis der skal ske udbetaling i 1. eller 2. lønkørsel i januar 2022 til medarbejdere fratrådt i 2021 med nedenstående afgangsårsager (AKKO), vil beskatningen ske i 2021, selvom udbetalingen sker i 2022. Evt. udbetalinger til samme gruppe af medarbejdere senere end i januar, vil blive beskattet i det nye år.

Hvis der skal ske udbetaling til ovennævnte fratrådte medarbejdere, hvor der skal ske beskatning i 2022, vil det være en fordel at vente med udbetalingen til efter januar måned.

Afgangsårsager (AKKO 14-16 og 32):

 • Alder
 • Ansøgt eller uansøgt afsked pga. sygdom
 • Dødsfald
 • Anden beskæftigelse, tjenestefrihed
 • Disciplinærforseelse
 • Bevillingsmangel
 • Ansøgt eller uansøgt andet
 • Diverse grupper af medarbejdere med løsere tilknytning til ansættelsesstedet
 • Orlov/tjenestefrihed uden løn, med og uden lønanciennitet
 • Geografisk flytning af arbejdsplads
 • Intern turnus
 • Uddannelsesorlov uden løn
 • Tjenestefri uden løn til pasning af syge børn og nærtstående
 • Anden orlov uden løn
 • Barselsorlov mv. uden løn


Såfremt medarbejdere ved en fejl først får et beløb udbetalt i 2022, der skulle have været udbetalt i skatteåret 2021, kan dette ændres i lønsystemet indtil 20. januar 2022. Dvs. at indberetningen skal være Statens Administration i hænde senest den 13. januar 2022. Det betyder dog samtidigt, at alle løndele, som i denne lønkørsel er dateret i 2021, vil indgå i skatteåret 2021. Det anbefales derfor at undersøge, om der er andre løndele dateret i 2021 til lønkørslen, som ikke skal beskattes i 2021. Hvis det er tilfældet, kan det være en fordel at vente med indberetning af det, der ikke skal beskattes i gammelt år, så der undgås manuelle rettelser.

VIGTIGT: Vær opmærksom på, at skatteåret skal påføres lønbilaget ved indsendelse, hvis beløbet skal vedrøre medarbejderens skatteår 2021. Angivelsen skal ske i kommentarfeltet.

Finansår 2021 og 2022

Skatteår og finansår følges ikke nødvendigvis ad. Lønbilag, der indrapporteres i lønsystemet med dato i tidligere år, vil til og med 2. lønkørsel i januar 2022 blive udgiftsført i regnskabet/finansåret for 2021. Eksempelvis vil merarbejde, som vedrører december 2021, og som udbetales i januar 2022, indgå i medarbejderens A-indkomst i 2022, men lønudgiften vil belaste finansåret 2021.

Afleveringsfristen for lønbilag i finansår 2021 er den 13. januar 2022.

Det er meget vigtigt, at alle lønbilag, der vedrører 2021, og som skal udgiftsføres i 2021, afleveres til tiden, så regnskabet bliver så korrekt som muligt. Evt. forsinkelser vil medføre manuelle rettelser uden om lønsystemet.

Ferieafregning til FerieKonto

Bemærk, at der er en ændring ift. tidligere år, som betyder, at der kan ferieafregnes i 1. og 2. lønkørsel i december 2021 på forudlønnede, der fratræder den 31. december 2021 eller tidligere i december.

Statens Administration anbefaler generelt, at der ferieafregnes på forudlønnede i den reelle fratrædelsesmåned, da dette vurderes at være rettidigt – og dermed ikke i den måned, hvor den forudlønnedes sidste løn udbetales.

Feriepengehensættelse 2021

I forbindelse med hensættelse af feriepenge foretager Statens Administration beregning af feriepengeforpligtelsen for de kunder, som ønsker dette. Opgørelsen skal godkendes af institutionen senest i periode 13 (som lukker den 28. januar 2022). Derudover skal institutionen, inden periode 13 lukker, anmode deres regnskabsteam om at bogføre eventuelle differencer på dette.

Beregningen skal bestilles ved Statens Administration senest den 3. januar 2022. Vejledning kommer på hjemmesiden snarest muligt.

Ratepension

Hvis den ansatte ønsker at indbetale ekstraordinære bidrag til sin ratepension vedrørende skatteåret 2021, skal dette senest indrapporteres til 2. kørsel i december 2021 (afleveringsfrist den 13. december 2021), såfremt Statens Administration skal udføre opgaven.

Vær opmærksom på frister vedrørende refusion - se oversigt her